رسول اکرم (ص): 

طلب دانش بر هر مسلمانی فرض است 

به راستی خدا دانش جویان را دوست دارد
  • خبرها و اطلاعیه ها

  • سمینارها و دوره های آموزشی