پردیس علوم

College of Science
University of Tehran

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند

طلب علم بر هر مسلمانی واجب است

همانا خدا جویندگان علم را دوست دارد