پیامبر اکرم (ص) 

تقوای کامل آن است که آنچه را نمیدانی 

یاد بگیری و به آنچه میدانی عمل کنی 

  

 

 

  • خبرها و اطلاعیه ها

  • سمینارها و دوره های آموزشی