حضرت علی (ع): 

شایسته  ی مرد عاقل آن است که 

نظر صائب خردمند را بر اندیشه خود بیفزاید و 

دانش خویش را به علم دانشمندان پیوند دهد

 

 

 

  • خبرها و اطلاعیه ها

  • سمینارها و دوره های آموزشی