نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت علمی دانشکده زمین شناسی

 

اعضای هیئت علمی بخش پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی  
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن  ut پست الکترنیک پست الکترونیک خیام
1 اسماعیلی داریوش استاد 3733 dsmaeili@ut.ac.ir esmaili@khayam.ut.ac.ir
2 کنعانیان علی استاد 66413835 kananian@ut.ac.ir kananian@khayam.ut.ac.ir
3 مدبری سروش استادیار 2985 modabberi@ut.ac.ir  
4 میر نژاد حسن دانشیار 2959 hmirnejad@ut.ac.ir mirnejad@khayam.ut.ac.ir
5 نیرومند شجاع الدین استادیار 3266 niroomand@ut.ac.ir Niroomand@ut.ac.ir
             
             
اعضای هیئت علمی بخش سافت راک (رسوب، نفت، چینه)  
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن  ut پست الکترنیک پست الکترونیک خیام
1 امینی عبدالحسین استاد 3734 ahamini@ut.ac.ir  
2 توکلی وحید استادیار 2490 vtavakoli@ut.ac.ir  
3 رحیم پوربناب حسین استاد 2487 rahimpor@ut.ac.ir rahimpor@khayam.ut.ac.ir
4 رنجبران محسن استادیار 2490 m.ranjbaran@ut.ac.ir ranjbaran@khayam.ut.ac.ir
5 سجادی هزاوه فرشته دانشیار 2892 sajjadi39@ut.ac.ir sajjadi@khayam.ut.ac.ir
6 فروغی فریبا استادیار 3266 f.foroughi@ut.ac.ir  
7 قاسمی نژادرائینی ابراهیم استاد 2913 eghaseminejad@ut.ac.ir eghasemi@khayam.ut.ac.ir
8 واعظ جوادی فاطمه استادیار 2959 vaezgavadi@ut.ac.ir fatemehjavadi@khayam.ut.ac.ir
             
             
اعضای هیئت علمی بخش مهندسی و تکتونیک  
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن  ut پست الکترنیک پست الکترونیک خیام
1 الیاسی محسن دانشیار 2469 meliasi@ut.ac.ir eliassi@khayam.ut.ac.ir
2 چشمی اکبر دانشیار 2722 a.cheshomi@ut.ac.ir  
3 حاج امینی سعید مربی 3234 hajamini@ut.ac.ir hajamini@khayam.ut.ac.ir
4 حسن پور جعفر استادیار 3266 hassanpour@ut.ac.ir  
5 رجبی علی محمد استادیار 2719 amrajabi@ut.ac.ir  
6 سهرابی بیدار عبداله دانشیار 2985 asohrabi@ut.ac.ir sohrabi@khayam.ut.ac.ir
7 فروتن محمد استادیار 2715 foroutan.md@ut.ac.ir  
8 فیجانی الهام استادیار 2722 efijani@ut.ac.ir  
9 مظفری مرتضی استادیار 2906 mmozafari@ut.ac.ir  
10 نوزعیم رضا استادیار 2906 nozaem@ut.ac.ir