نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت علمی دانشکده زیست شناسی- دانشکده - نهایی

 

اعضای هیئت علمی بخش علوم جانوری  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترونیک ut  پست الکترونیک خیام
1 حسین قمرتاج استادیار 2622 ghossein@ut.ac.ir ghossein@khayam.ut.ac.ir
2 رحیمیان حسن دانشیار 2629 h.rahimian@ut.ac.ir rahimian@khayam.ut.ac.ir
3 رضایوف آمنه استاد 2483 arezayof@ut.ac.ir Rezayof@khayam.ut.ac.ir
4 زینلی بهمن دانشیار 3237 zeinalib@ut.ac.ir  
5 ساری علی رضا استاد 2702 sari@ut.ac.ir  
6 سپهری حوری استاد 2626 hsepehri@ut.ac.ir hsepehri@khayam.ut.ac.ir
7 سیدی مرجان استادیار 2629 mseyyedi@ut.ac.ir mseiedi@khayam.ut.ac.ir
8 ملک معصومه استاد 2702 memalek@ut.ac.ir mmalek@khayam.ut.ac.ir
9 ندرلو رضا استادیار 2629 rnaderloo@ut.ac.ir  
   
 
 
اعضای هیئت علمی بخش علوم سلولی و مولکولی  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترونیک ut  پست الکترونیک خیام
1 الهی الهه استاد 3561 elaheelahi@ut.ac.ir  
2 امینی نسب مهریار استادیار 2293 amininasab@ut.ac.ir amininasab@khayam.ut.ac.ir
3 حبیبی رضائی مهران دانشیار 2482 mhabibi@ut.ac.ir mhabibi@khayam.ut.ac.ir
4 حسن زاده وحیده استادیار 3390 vhassanzadeh@ut.ac.ir hassanzadeh@khayam.ut.ac.ir
5 زرگر سیدجلال دانشیار 3646 zargar@ut.ac.ir Zargar@khayam.ut.ac.ir
6 صفریان شاهرخ دانشیار 3312 ssafarian@ut.ac.ir safarian@khayam.ut.ac.ir
7 عرب نجفی سید محمود دانشیار 3648 najafim@khayam.ut.ac.ir najafim@khayam.ut.ac.ir
8 فرازمند علی دانشیار 2476 afarazmand@ut.ac.ir afarazmand@khayam.ut.ac.ir
9 معتمد نسرین دانشیار 2472 nmotamed@ut.ac.ir nmotamed@khayam.ut.ac.ir
10 منتصرکوهساری شیده دانشیار 3308 sh_montasser@ut.ac.ir montasser20sh@khayam. ut.ac.ir
   
 
 
اعضای هیئت علمی بخش علوم گیاهی  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترونیک ut  پست الکترونیک خیام
1 آخانی سنجانی حسین استاد 3638 hkhani@ut.ac.ir akhani@khayam.ut.ac.ir
2 بنائی مقدم علی محمد استادیار 3314 am_banaei@ut.ac.ir  
3 زارع مبارکه شاهین استاد 2482 shahinzarre@ut.ac.ir zarre@khayam.ut.ac.ir
4 سلمکی یاسمن استادیار 3316 ysalmaki@ut.ac.ir salmaki@khayam.ut.ac.ir
5 عطار فریده استاد 2968 faridehattar@ut.ac.ir fattar@khayam.ut.ac.ir
6 فلاحتی عنبران محسن استادیار 3321 falahati@ut.ac.ir falahati@khayam.ut.ac.ir
7 میرمعصومی مسعود مربی 2492 mirmasoumi@ut.ac.ir mirmsomi@khayam.ut.ac.ir
8 نیکنام وحید استاد 3637 niknamv@ut.ac.ir vniknam@khayam.ut.ac.ir
9 یزدان بخش نیما استادیار 3314 yazdanb@ut.ac.ir yazdanbakhsh@khayam.ut.ac.ir
   
 
 
اعضای هیئت علمی بخش میکروبیولوژی  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترونیک ut  پست الکترونیک خیام
1 آموزگار محمدعلی دانشیار 3557 amoozegar@ut.ac.ir amozegar@khayam.ut.ac.ir
2 حامدی جواد دانشیار 3556 jhamedi@ut.ac.ir jhamedi@khayam.ut.ac.ir
3 سیاوشی فریده دانشیار 2460 siavashi@ut.ac.ir  
4 عارفیان احسان استادیار 3314 arefian@ut.ac.ir arefian@khayam.ut.ac.ir
5 کاشف نسیم استاد 2493 kashefn@ut.ac.ir kashefn@khayam.ut.ac.ir
6 محمدی پناه فاطمه استادیار 3556 fmohammadipanah@ut.ac.ir fmohammadipanah@khayam.ut.ac.ir
7 مقیمی حمید استادیار 3314 hmoghimi@ut.ac.ir moghimi@khayam.ut.ac.ir

 

تلفن­‌ها داخلی است و برای تماس از خارج از دانشگاه در ابتدای آن 6111 اضافه می‌­شود.