نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه امتحانات تحصیلات تکمیلی نیمسال دوم 95-94 دانشکده شیمی

ایام هفته

10- 8

محل امتحان

12- 10

محل امتحان

 

یکشنبه

16/03/95

کروماتوگرافی/دکتر سرشتی/ارشد

110

ترمودینامیک آماری 1/دکتر مقاری/ارشد

ترمودینامیک غیر تعادلی/دکتر مقاری/دکتری

110

 

دوشنبه

17/03/95

NMR پیشرفته /دکتر رشیدی/دکتری

 

110

کریستالوگرافی /دکتر سلیمان نژاد/ارشد

 

110

 

مهندسی بلور/دکتر سلیمان نژاد/دکتری

 

استرئوشیمی/دکتر جعفرپور/ارشد

110

 

سه شنبه

18/03/95

ارتباط ساختار و خواص پلیمرها

دکتر شاکری/دکتری

110

شیمی فیزیک پلیمرها/دکتر کریمی/ارشد

 

110

 

شیمی سطح و حالت جامد/دکتر معروف/ارشد

 

 

چهارشنبه

19/03/95

روشهای سنتز مواد نانو ساختار2

دکتر مهدوی/دکتر فرنیا/دکتر بدیعی/دکتری

110

فرآیند های پتروشیمی/دکتر شاکری/ارشد

24

 

شنبه

22/03/95

طیف سنجی مولکولی/دکتر شمیرانی/ارشد

110

گیاه شناسی دارویی/دکتر زارع مبارکه/ارشد

 

110

 

یکشنبه

23/3/95

 

 

طیف سنجی مولکولی 1/دکتر به نژاد/ارشد

24

 

 

دوشنبه

24/03/95

شیمی فیزیک آلی پیشرفته

دکتر قندی/ارشد

110

شیمی فیزیک معدنی/دکتر امیری/ارشد

110

 

سه شنبه

25/03/95

تکنولوژی پلیمر 1/دکتر خویی/ارشد

 

110

طیف سنجی ملکولی 2/دکتر شایسته/دکتری

 

110

 

نانوفناوری پلیمرها/دکتر خویی/دکتری

 

پدیده های انتقال پیشرفته/دکتر توسلی/دکتر بزرگ/دکتری

 

 

چهارشنبه

26/03/95

*الکتروشیمی صنعتی

دکتر گنجعلی/دکتر فریدبد/ارشد

*شیمی تجزیه در محیط های غیر مایی

دکتر گنجعلی/دکتر علیزاده/دکتری

 

110

روشهای سنتز مواد نانو ساختار1

دکتر اخباری/دکتر فرنیا/ارشد

 

110

 

شنبه

29/03/95

 

 

سنتز مواد معدنی و واکنش/دکتر بدیعی/ارشد

 

110

 

یکشنبه

30/3/95

شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد 2

دکتر رشیدی/دکتری فروتن/دکتر خویی/دکتری

110

 

 

 

 

دوشنبه

31/3/95

مباحثی در استریو شیمی

دکتر رشیدی/دکتری

 

110

بیوتکنولوژی/دکتر قائمی/ارشد

24

 

سینتیک و دینامیک شیمیایی/دکتر فروتن/ارشد

110

 

سه شنبه

1/4/95

سنتز پلیمر 1/دکتر مهدوی/ارشد

سنتز پلیمر 2/دکتر مهدوی/دکتری

 

 

110

شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد 1/دکتر عباسی/ارشد

 

110

 

تعیین ساختار به کمک پراش پرتو X/دکتر عباسی/دکتری

 

چهارشنبه

2/4/95

تحلیل آماری نتایج/دکتر قاسمی/دکتری

110

شیمی آلی فلزی 2/دکتر اخباری/ارشد

110

 

شیمی هتروسیکل پیشرفته/دکتر زنوزی/ارشد

24