نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 96- 95 مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

ایام هفته

 

10-8

محل امتحان

 

12-10

 

محل امتحان

 

4-2

 

محل امتحان

 

6-4

 

محل امتحان

شنبه

20/03/96

یادگیری ماشین

 

204

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

21/03/96

نظریه گروهها

آنالیز تابعی

آنالیز حقیقی (آمار)

روشهای همولوژیک در جبر جابجایی

201

221

209

204

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

22/03/96

الگوریتم های موازی

304

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

23/03/96

 

استنباط آماری 2

نظریه تقریب

آنالیز ترکیبی

303

304

204

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه

24/03/1396

امتحانات روز چهارشنبه 24 خرداد ماه 96 به روز پنجشنبه 1 /04/1396 منتقل گردید

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

27/03/96

نظریه جبری اعداد

اصول بیوانفورماتیک

300

224

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

29/03/96

منطق و الگوریتم

هندسه مانیفلد 1

221

201

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

30/03/96

بهینه سازی غیر خطی پیشرفته

304

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

31/03/96

پردازش زبانهای طبیعی

قابلیت اطمینان

 

300

303

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

01/04/1396

الگوریتم های ترکیباتی

201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1-حاضر شدن در جلسه امتحان رأس ساعت مقرر.

2-همراه داشتن کارت دانشجوئی در جلسه امتحان و ارائه آن به مسوولین الزامی است.

3-داشتن هر گونه نوشته، یادداشت، جزوه، کتاب و هر نوع کاغذ (جز دفترچه امتحانی که در جلسه امتحان از طرف دانشکده داده می شود) در جلسه امتحان خواه مربوط به سؤال امتحانی باشد و خواه نباشد و مورد استفاده دانشجو واقع شود یا نشود و همچنین هر نوع اشاره و صحبت با یکدیگر بعد از توزیع سؤال و نشان دادن ورقه های امتحان به  یکدیگر باعث اخراج از جلسه امتحان و نمره صفر در آن درس منظور و مراتب به کمیته انضباطی دانشجویان گزارش خواهد شد.

2-رعایت نکردن نظم و مقررات جلسه امتحان باعث اخراج دانشجو از جلسه امتحان و داشتن نمره صفر در آن درس خواهد بود.                

 مسئول آموزش دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر