نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه امتحانات نیمسال دوم 95- 94 مقطع کارشناسی دانشکده زیست شناسی

برنامه امتحانات نیمسال دوم 95-  94 مقطع کارشناسی دانشکده زیست شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران

ایام هفته

10-8

محل

12-10

محل

4-2

محل

6-4

محل

یکشنبه

16/3/95

 

ریاضی عمومی2  ( 01 و 02 )

 

 

100

112

 

ژنتیک پایه (01)

ژنتیک پایه (02)

 

 

112

100

 

مباحثی در زیست شناسی سلولی

زیست شناسی میکروبی (ساختار تنوع)

اکولوژی گیاهی

 

100

112

-

204

 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام (01)

تاریخ تحلیلی صدر اسلام (02 و 03 )

 

100

-

112

204

دوشنبه

17/3/95

ویروس شناسی

 

100

اخلاق در زیست فناوری

 

112

 

رفتار شناسی

 

 

112

 

 

سه شنبه

18/3/95

زیست شناسی جانوری (ساختار تنوع)(01)

جانورشناسی مهره داران

فیزیک 2

100

-

112

زمین شناسی

فیزیولوژی سلولی  (01 و 02 )

 

100

 

 

گیاهان دارویی و مفردات پزشکی

اندیشه اسلامی1  (01و02و03)

 

331

100

112

204

 

 

چهارشنبه

19/3/95

زیست جانوری (فیزیولوژی اندامها .

باکتری شناسی پزشکی (1)

204

-

112

مهندسی ژنتیک

.

100

 

 

 

 

شنبه

22/3/95

زیست شناسی میکروبی(فیزیولوژی)

میکروبیولوژی محیطی

100

-

112

ژنتیک انسانی

زیست شناسی ملکولی (زیست فناوری 93)

112

100

-

 

شیمی آلی (01 و02 )

 

 

100

112

 

 

یکشنبه

23/3/95

اکولوژی عمومی(02)

 

112

زیست شناسی مولکولی اندامکها

زبان فارسی

112

100

فیزیولوژی گیاهی(2)

فیزیولوژی اعصاب و غدد

112

204

 

 

دوشنبه

24/3/95

متون تخصصی میکروبیولوژی

112

 

 

سیتماتیک گیاهی 1

112

 

 

سه شنبه

25/3/95

انگل شناسی پزشکی

 

112

بیوفیزیک

100

سیستماتیک گیاهی (3)

جنین شناسی جانوری

204

112

 

 

چهارشنبه

26/3/95

مبانی کامپیوتر(02)

112

شیمی عمومی 2 (01)

شیمی عمومی 2 (02)

100

112

204

قارچ شناسی

بیوفیزیک و روشها (زیست فناوری 94 )

112

204

 

 

شنبه

29/3/95

 

تکامل موجودات زنده

 

112

زیست شناسی گیاهی(ساختار تنوع)

تشریح و ریخت شناسی گیاهی

112

-

204

زیست شناسی مولکولی

فرآیند های تولیدی در مقیاس

100

112

 

 

یکشنبه

30/3/95

بیوشیمی متابولیسم (01)

بیوشیمی متابولیسم (02)

112

100

زیست شناسی گیاهی(فیزیولوژی)

 

تنو ع زیستی

 

100

112

204

 

مباحثی در ژنتیک

میکروبیولوژی غذایی

ایمنی زیستی (زیست فناوری 94)

ایمنی زیستی ( دانشجویان تحصیلات تکمیلی )

 

 

204

331

112

100

-

 

 

 

 

دوشنبه

1/4/95

 

 

کامپیوتر و شبکه

112

 

 

 

 

 
 

مقررات مربوط به امتحانات

  1. حضور در جلسه امتحان راس ساعت مقرر الزامی است.
  2. همراه داشتن کارت دانشجویی در جلسه امتحان و ارائه آن به مسئولین الزامی است.
  3. داشتن هرگونه نوشته؛ یادداشت؛ جزوه و کتاب و هر نوع کاغذ ( جز دفترچه امتحانی که در جلسه امتحان از طرف دانشکده داده می شود) در جلسه امتحان خواه مربوط به سوال امتحانی باشد و خواه نباشد و مورد استفاده دانشجو واقع شود یا نشود همچنین هر نوع اشاره و صحبت با یکدیگر بعد از توزیع سوال و نشان دادن ورقه های امتحان به یکدیگر باعث اخراج از جلسه امتحان و اخذ نمره صفر در آن درس است و مراتب به کمیته انضباطی دانشجویان گزارش خواهد شد.
  4. همراه داشتن تلفن همراه در جلسه امتحان ممنوع و باعث اخراج دانشجو از جلسه امتحان و اخذ نمره صفر در آن درس خواهد شد.

رعایت نکردن نظم و مقررات در جلسه امتحان باعث اخراج دانشجو از جلسه امتحان و اخذ نمره صفر در آن درس خواهد بود.