نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه هفتگی نیمسال دوم 95-94 مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

 

10-8

کلاس

12-10

کلاس

16  -  14

کلاس

18 16

کلاس

شنبه

استنباط آماری2

6103806

امینی

300

آنالیز حقیقی1

6103089

اسدی

104

شبکه های عصبی

6103429

باباعلی

300

یادگیری ماشین

6103408

ساجدی

224

هندسه منیفلد

6103518

خواجه صالحانی

224

آنالیزحقیقی1 (آمار)

6103808

رسولیان

224

آنالیز تابعی

6103082

اسدی

224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

الگوریتم های ترکیبیاتی

6103342

نوذری

224

الگوریتم های موازی

6103370

تابش

104

مقدمه ای بر دستگاههای دینامیکی

6103702

رکنی

224

اصول بیوانفورماتیک

6103428

رزاقی

224

بهینه سازی چندهدفه

6103767

سلیمانی

300

روشهای همولوژیکی در جبر جابجایی

6103823

یاسمی

224

جبر پیشرفته

6103184

عامری

300

آنالیز هارمونیک

6103107

شیرازی

300

نظریه گراف پیشرفته

6103477

فخاری

106

نظریه گروههاوگروههای ماتریسی

6103481

درفشه

300

 

 

 

 

 

 

 

 

فرآیندهای تصادفی کاربردی

6103804

پزشک

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

استنباط آماری2

6103806

امینی

300

آنالیز حقیقی1

6103089

اسدی

104

شبکه های عصبی

6103429

باباعلی

300

یادگیری ماشین

6103408

ساجدی

224

هندسه منیفلد

6103518

خواجه صالحانی

224

آنالیزحقیقی1 (آمار)

6103808

رسولیان

224

آنالیز تابعی

6103082

اسدی

224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

الگوریتم های ترکیبیاتی

6103342

نوذری

224

الگوریتم های موازی

6103370

تابش

104

مقدمه ای بر دستگاههای دینامیکی

6103702

رکنی

224

اصول بیوانفورماتیک

6103428

رزاقی

224

بهینه سازی چندهدفه

6103767

سلیمانی

300

روشهای همولوژیکی در جبر جابجایی

6103823

یاسمی

224

جبر پیشرفته

6103184

عامری

300

آنالیز هارمونیک

6103107

شیرازی

300

نظریه گراف پیشرفته

6103477

فخاری

106

نظریه گروههاوگروههای ماتریسی

6103481

درفشه

300

 

 

 

 

 

 

 

 

فرآیندهای تصادفی کاربردی

6103804

پزشک

104