تعیین منحنی های انرژی پتانسیل برای مولکولهای دو اتمی با استفاده از طیفهای با قدرت تفکیک بالا

شناسه : 76584335

آدرس کوتاه :