خبرنامه شماره 12 پردیس علوم، ویژه تابستان 1396 منتشر شد.

شناسه : 83054681