سنتز کاتالیست مناسب برای واکنش تحت فشار ایزوبوتیلن با فنول و تولید انتخابی دی ترشیری بوتیل فنول / حمیده امیرفیروزکوهی

شناسه : 87091758

آگهی دفاع از رساله دکتری

پردیس علـوم

دانشکده شیمی

عنوان: سنتز کاتالیست مناسب برای واکنش تحت فشار ایزوبوتیلن با فنول و تولید انتخابی دی ترشیری بوتیل فنول

دانشجو: حمیده امیرفیروزکوهی

رشته:  شیمی کاربردی

استاد راهنما: دکترعلی نعمتی خراط

زمان: شنبه 28 بهمن 1396

مکان: دانشکده شیمی، کلاس 12

چکیده:

۶،۲- دی ترشیری بوتیل فنول، ۴،۲- دی ترشیری بوتیل فنول و ۶،۲- دی ترشیری بوتیل - ۴- متیل فنول  از ترکیبات پرمصرف در صنایع شیمیایی می باشند،  به همین جهت سنتز این ترکیبات در مقیاس صنعتی بسیار حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش ابتدا روشی برای سنتز و جداسازی این ترکیبات در «مقیاس نیمه صنعتی» بیان شده است. سپس به بررسی کاتالیست مایعات یونی برای سنتز ترکیبات مورد نظر در  «مقیاس آزمایشگاهی» می‌پردازیم.

 

آدرس کوتاه :