مدلسازی محاسباتی بازشناسی اشیاء در قشر بینایی مغز

شناسه : 78285361

آدرس کوتاه :