نکوداشت آقای دکتر ابراهیم زاده پدر علم فیزیولوژی گیاهی ایران

شناسه : 76566584

مراسم نکوداشت آقای دکتر ابراهیم زاده، چهره ماندگار زیست شناسی پدر علم فیزیولوژی گیاهی ایران،

چهارشنبه 18 اسفند 1395

ساعت 15 الی 19

سالن شهید دهشور، پردیس علوم

آدرس کوتاه :