نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

staff

رئيس و معاونين دانشكده زيست شناسي

61113314

فاکس

66492992

آموزش دانشکده

61113732

موزه گياه شناسي (هرباريوم)

61113288

موزه جانور شناسي

61112701

آزمايشگاه جنین شناسی (آموزشی شماره 1 سلولی و مولکولی)

61112618

آزمايشگاه بافت شناسی (آموزشی شماره 1 سلولی و مولکولی)

61113390

آزمايشگاه  زیست شناسی تکوینی (پژوهشی)  

61112618

آزمايشگاه سیستماتیک گیاهی کلاسیک (پژوهشی)

61112482

آزمايشگاه فیلوژنی مولکولی (پژوهشی)

61112482

آزمايشگاه علوم سلولی و مولکولی (پژوهشی)

61112723

آزمايشگاه اکستریموفیل ها (پژوهشی)

61113560

آزمايشگاه باکتری شناسی پزشکی (پژوهشی) 

61113560

آزمايشگاه ایمنی شناسی (آموزشی)  

61113560

آزمايشگاه هلیکوباکتربیلوری (پژوهشی) 

61112460

آزمايشگاه بیولوژی مولکولی (پژوهشی)  

61112293

آزمايشگاه کشت سلولی (پژوهشی)  

61112626

آزمايشگاه علوم اعصاب (پژوهشی) 

61112626

آزمایشگاه سلولی و مولکولی (پژوهشی) 

61112723

آزمایشگاه بیوسیستماتیک جانورشناسی (پژوهشی)  

61112701

آزمایشگاه آموزشی جانورشناسی  

61112701

آزمایشگاه اکولوژی و رفتارشناسی (پژوهشی )  

61112629