رئیس دانشکده: دکتر محمد علی آموزگار

وب سایت دانشکده زیست شناسی