جنبه های الگوریتمی ایده آل چندجمله ای پارامتری و کاربردهای آن