نکوداشت آقای دکتر ابراهیم زاده پدر علم فیزیولوژی گیاهی ایران

ID : 76566584

مراسم نکوداشت آقای دکتر ابراهیم زاده، چهره ماندگار زیست شناسی پدر علم فیزیولوژی گیاهی ایران،

چهارشنبه 18 اسفند 1395

ساعت 15 الی 19

سالن شهید دهشور، پردیس علوم

summary-address :