دانشکده شیمی

دانشکده شیمی

سمت

تصویر

نام و نام خانوادگی

آدرس پست الکترونیک

شماره تلفن

رئیس دانشکده

دکتر علی مقاری

maghari@khayam.ut.ac.ir

66495291

61113301

 معاون آموزشی

 

دکتر علیرضا شایسته

 

 shayesteh@khayam.ut.ac.ir

 

61112625

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی 

دکتر سپیده خوئی

khoee@khayam.ut.ac.ir

61113644

تاریخچه پردیس علوم به زمان تأسیس دارالفنون یعنی حدود 146 سال پیش می‌رسد که سطح تحصیلات در حد دبیرستان بود. دروسی که در دارالفنون تدریس می‌شد عبارت بودند از: فیزیک، شیمی، طبیعیات، داروسازی و تجزیه معادن، که به تدریج علم حساب و هندسه، جغرافیا و نقاشی نیز به آن اضافه شد.

در سال 1307 (هـ.ش) طرح مؤسسه‌ای به نام دارالمعلمین عالی (دانشسرای عالی) مشتمل بر دانشکده‌های علوم و ادبیات ریخته شد که دانشکده علوم شامل رشته‌های فیزیک، شیمی، ریاضی و طبیعی بود. بعد از چند سال این مؤسسه به محل مدرسه علمیه سابق منتقل شد که دو استاد ایرانی و هفت استاد فرانسوی و جمعاّ 100 محصل داشت، مرحوم دکتر محمود حسابی و غلامحسین راهنما دو استاد ایرانی این مجموعه بودند.در سال 1313 پیشنهاد تأسیس دانشگاه تهران مشتمل بر شش دانشکده پزشکی، حقوق، علوم طبیعی، فنی، معقول و منقول و دارالمعلمین توسط دکتر حسابی و دکتر صدیق و موسیو بتلیانی به وزیر وقت داده شد که در همان سال توسط مجلس به تصویب رسید.

دانشسرای عالی از ابتدای تأسیس دانشگاه به آن پیوست و چون دانشگاه تهران دارای ساختمان نبود، از همان محل دانشسرای عالی برای تشکیل دانشکده ادبیات و علوم استفاده شد. سپس واژه دانشگاه به جای اونیورسیته، دانشکده به جای فاکولته و دانشسرای عالی به جای دارالمعلمین معمول گردید و نام دانشجو و دانشیار بر اساس نام دانش انتخاب شد. دانشکده مهندسی (دانشکده فنی) بعد از تأسیس دانشگاه بنا نهاده شد.از سال 1313 تا سال 1337 دانشکده علوم برای دوره لیسانس سه ساله از طریق امتحاناتی که توسط دانشکده برگزار می‌شد (اصطلاحاًَََ درون گروهی) دانشجو می‌پذیرفت.

ساختمان دانشکده علوم در سال 1330 افتتاح گردید و تصمیم گرفته شد به‌جای اینکه در هر دانشکده گروههای مختلف علوم دایر باشد، کلیه رشته‌های علوم پایه در دانشکده علوم گرد آید. در سال 1342 برای ایجاد هماهنگی بین برنامه دانشکده با دانشکده‌های خارج مقرر شد دوره لیسانس به 4 سال افزایش یابد و مدرک آن که به نام دیپلم بود در سایر ممالک نیز لیسانس شناخته شود و بدین ترتیب ارزش پیدا کند.

از این سال دانشجویان از طریق کنکور سراسری به دانشگاه راه یافتند. ضمناًََََ دوره‌های فوق‌لیسانس نیز گسترش یافت. گام مؤثری که در راه تحول دانشگاه و دانشکده برداشته شد تنظیم دروس براساس واحد بود.

براساس این برنامه دانشجویان هر ماه بدون اطلاع قبلی و در هر نیمسال و پایان سال طبق برنامه مشخص از پیش تعیین شده مراحل امتحان را می‌گذراندند و بدیهی است با این روش به‌جای تحویل یک سلسله محفوظات در آخر سال، دروس خود را بهتر و کاملتر در طول سال فرامی‌گرفتند. با اتخاذ این تصمیم امتحانات تجدید برداشته شد و دانشجویان بجای اینکه در نتیجه عدم قبولی در دروس، اجباراًَ تمام دروس را در شهریور ماه تکرار کنند فقط واحدهایی که نمره قبولی نگرفته بودند را تکرار می‌کردند.

در سال 1346 جهت گسترش دانشکده علوم طرح مؤسسه بزرگ علمی در انتهای امیر‌آباد (کارگر شمالی) برای گروههای فیزیک، شیمی و زیست‌شناسی ریخته شد. مرکز اتمی دانشگاه تهران (سازمان انرژی اتمی فعلی) در سال 1346 به عنوان بخشی از دانشکده علوم در گرایشهای رادیوبیولوژی، شیمی هسته‌ای و فیزیک هسته‌ای در سطح از این سال دانشجویان از طریق کنکور سراسری به دانشگاه راه یافتند. ضمناًََََ دوره‌های فوق‌لیسانس نیز گسترش یافت.

گام مؤثری که در راه تحول دانشگاه و دانشکده برداشته شد تنظیم دروس براساس واحد بود. براساس این برنامه دانشجویان هر ماه بدون اطلاع قبلی و در هر نیمسال و پایان سال طبق برنامه مشخص از پیش تعیین شده مراحل امتحان را می‌گذراندند و بدیهی است با این روش به‌جای تحویل یک سلسله محفوظات در آخر سال، دروس خود را بهتر و کاملتر در طول سال فرامی‌گرفتند. با اتخاذ این تصمیم امتحانات تجدید برداشته شد و دانشجویان بجای اینکه در نتیجه عدم قبولی در دروس، اجباراًَ تمام دروس را در شهریور ماه تکرار کنند فقط واحدهایی که نمره قبولی نگرفته بودند را تکرار می‌کردند.

در سال 1346 جهت گسترش دانشکده علوم طرح مؤسسه بزرگ علمی در انتهای امیر‌آباد (کارگر شمالی) برای گروههای فیزیک، شیمی و زیست‌شناسی ریخته شد. مرکز اتمی دانشگاه تهران (سازمان انرژی اتمی فعلی) در سال 1346 به عنوان بخشی از دانشکده علوم در گرایشهای رادیوبیولوژی، شیمی هسته‌ای و فیزیک هسته‌ای در سطح کارشناسی‌ارشد دایر شد.

 

Reseach Area  فیلد تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشکده شیمی پردیس علوم