اطلاعات تحصیلی و آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 91-90 دوره‌های کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشگاه تهران

تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم 91-90 کلیه مقاطع پیوست می باشد.

تاریخ ارسال : 1390/08/14 [پردیس علوم] نسخه چاپی