ساختار پایان نامة کارشناسى ارشد و رسالة دکترى

تاریخ ارسال : 1390/03/25 آموزشی[پردیس علوم] نسخه چاپی

بخش ها و ترتیب آنها

پایان نامـه هائى کـه بـه ادارة تحصیلات تکمیلى دانشگاه تهران تحویل مى گردد،باید حاوى بخش هاى نامبرده در زیر باشد. این بخش ها بایستى به ترتیب ذکر شده در زیر تنظیم شده باشند.

  - صفحه بسم الله

  - صفحه عنوان

 

 - صفحه اصالت اثر

 - صفحه تصویب پایان نامه توسط هیئت داوران

  - اهدا (اختیارى)

  - چکیدة فارسى (حداکثر 300 واژه براى پایان نامه هاى کارشناسى ارشد و دکترى) 

  - پیشگفتار (اختیارى)

  - تقدیر و تشکر (اختیارى)

  - فهرست مطالب (شامل عناوین اصلى و فرعى فصل ها ، عنوان کتابنامه، و عناوین پیوست ها)

  - فهرست جدول ها (در صورت وجود)

  - فهرست شکل ها (در صورت وجود)

  - فهرست علائم و اختصارات (در صورت وجود)

  - متن اصلى (حداکثر 150 صفحه براى پایان نامه هاى کارشناسى ارشد و 300 صفحه براى رساله هاى دکترى)

  - پى نویس ها (در صورت وجود)

  - منابع و مآخذ

  - فهرست اعلام (اختیارى)

  - پیوست ها (در صورت وجود)

  - چکیدة انگلیسى (حداکثر 300 واژه)

  - صفحة عنوان انگلیسى

 

 

2ـ شیوة نگارش

آیین نگارش پایان نامه باید مطابق روش مورد تائید دانشکده باشد. همچنین قواعد و مشخصات تصریح شده در این دستورالعمل باید رعایت شود .

3ـ کاغذ و چاپ

کلیه قسمت هاى پایان نامه باید روى کاغذ سفید مرغوب تایپ گردد . ابعاد کاغذ 7/29 × 0/21 سانتیمتر (کاغذ A4) مى باشد. تمامى متن ها فقط بر یک روى کاغذ ماشین نویسى مى شود. نوع قلم مورد استفاده در تمامى متن یکنواخت مى باشد. نوع قلم براى عناوین مى تواند متفاوت انتخاب شود.

4ـ فاصله گذارى و حاشیه بندى

فاصلة سطرها در تمامى پایان نامه برابر 0/1 سانتیمتر است، اما فاصلة سطرها در چکیده برابر 5/1 سانتیمتر مى باشد. حاشیة سمت راست و بالا مساوى 5/3 سانتیمتر و حاشیة سمت چپ و پایین برابر 5/2 سانتیمتر مى باشد. این حاشیه ها باید در سرتاسر پایان نامه رعایت شود. در صورتى که در برخى موارد اندازة شکل ها یا جدول ها بزرگ تر از فضاى داخل حاشیه باشد، با کوچک کردن آنها و یا با استفاده از کاغذ A3  (به صورت تاخورده)، حاشیه رعایت مى گردد.

5ـ شماره گذارى

شمارة‌ صفحات آغازین (از اول پایان نامه تا اول متن اصلى) با اعداد و به حروف نوشته مى شوند مانند: پنج، شش . تمامى صفحات متن اصلى،

 

که از مقدمه یا فصل نخست شروع مى شود ،‌باید شماره گذارى شوند . شماره گذارى صفحات شامل صفحه هاى محتوى شکل، جدول، منابع، و پیوست ها نیز مى گردد. شمارة صفحه در پایین صفحه و در وسط قرار مى گیرد. فاصلة شمارة‌ صفحه در حدود 5/1 سانتیمتر از لبة پایین است . اولین صفحه (صفحة عنوان) بدون شماره تایپ مى گردد. بخش ها و زیربخش ها به عدد شماره گذارى مى شوند. به طورى که شماره فصل در سمت راست و شماره بخش بعد از آن آورده شود. مثلاً  3ـ2ـ 4 بیان کننده زیربخش 4 از بخش 2 از فصل سوم است.

6ـ جدول ها و شکل ها

تمامى شکل ها (تصویرها، نمودارها، منحنى ها) و جدول ها باید با کیفیت مناسب تهیه شوند، به گونــه اى که کپى تهیه شده از آنها از وضوح کافى برخوردار باشد.تصویرها،نمودارها،و منحنى ها با لفظ شکل نامیده مى شوند.تمامى شکل ها و جدول ها باید به ترتیب ظهور در هر فصل شماره گذارى شوند.مثلا براى جدول هاى فصل 2، جدول 2ـ1،جدول 2ـ2، و ... براى جدول هاى فصل 3، جدول 3ـ1، و ... . عنوان جدول ها در بالاى آنها و عنوان شکل ها در زیر آنها ذکر مى گردد. چنانچه جدول یا شکلى از مرجعى آورده شده است، مرجع در عنوان جدول یا شکل ذکر
مى گردد. همچنین لازم است به کلیة شکل ها و جدول ها، در متن ارجاع شده باشد.

7ـ پى نویس ها

در صورتى که یک عبارت یاواژه نیاز به توضیح خاصى داشته باشد، توضیح را مى توان به صورت زیرنویس در همان صفحه ارائه نمود .

در این صورت عبارت یا واژه توسط شماره اى، که به صورت کوچک در بالا و سمت چپ آن چاپ مى شود، مشخص شده و در زیرنویس توضیح مربوط به آن شماره ارائه مى شود. مطالب زیرنویس نباید از سه سطر بیشتر شود. چنانچه زیرنویس بیش از سه سطر است، باید به بخش
 پى نویس ها در آخر پایان نامه منتقل گردد. قلم مورد استفاده در زیرنویس مى تواند با قلم متن اصلى متفاوت باشد .

 

8 ـ ذکر اعداد در متن

در مورد اعداد صحیحى که در داخل متن نوشته مى شود (غیر از جدول ها و نمودارها) هرگاه عدد کمتر از 10 باشد آن عدد با حروف نوشته مى شود ، مثل چهار یا هفت‌؛ و هر گاه 10 و بزرگتر از 10 باشد به صورت عدد نوشته مى شود، مثل 46 یا 13. براى مشخص کردن اعداد اعشارى از (/) استفاده مى شود مثل 4/12، و چنانچه درصد مورد نیاز است از علامت ً % ً استفاده مى شود مثل 44 % .

9ـ سیستم واحدها

سیستم واحدهاى مورد استفاده در پایان نامه، سیستم بین المللى متریک SI مى باشد. در صورتى که استفاده از واحدهاى دیگر لازم باشد ، معادل متریک آن در پرانتز درج گردد.

10 ـ درج لغات لاتین در متن فارسى

هـمـه نـام هـاى خارجى در متن به خط فارسى و در پانوشت به لاتین (یا به خط اصلى) نوشته مى شود. 

 

 

11 ـ روابط ریاضى و فرمول ها

فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتیبى که در متن مى آیند در داخل پرانتز به عدد شماره گذارى مى شوند . به طورى که شماره فصل در سمت راست و شماره فرمول بعد از آن آورده مى شود. طبق نمونه زیر :

(1 - 5)                                                        F=ma

                                                              

که بیان کننده رابطه 5 از فصل اول است . قبل از برخى از رابطه ها به مرجع آن اشاره مى شود . بعد از هر رابطه کمیت هاى مورد استفاده در آن توضیح داده مى شود .

 

12ـ نحوة ارجاع در متن و فهرست منابع و مآخذ

لازم است در متن به کلیة منابعى که مورد استفاده قرار مى گیرد اشاره شود . چنانچه در داخل متن از یک منبع مطلبى نقل شود ، بلافاصله پس از خاتمة جمله کروشه اى باز مى شود و مرجع ذکر مى گردد. نحوة ارجاع در متن به یکى از دو روش زیر مى باشد :

الف ـ مراجع به ترتیبى که در متن مى آیند شماره گذارى مى شوند . در این روش ، مراجع به ترتیب شماره در فهرست منابع و مآخذ ذکر خواهد گردید .

ب ـ ذکر منبع با ارجاع به نام نویسنده و سال انتشار مى باشد . در این روش ، مراجع به ترتیب حروف الفباى نام نویسنده در فهرست مراجع ذکر مى گردد .

در صورت استفاده از هر یک از دو روش ، لازم است که جزئیات و شیوة ذکر منبع در متن و در فهرست مراجع منطبق بر یکى از شیوه هاى معروف و شناخته شده باشد.

 

13ـ مشخصات جلد پایان نامه و رساله

یک ـ جنس جلد از مقوا با ضخامت 2 تا 3 میلیمتر ، با روکش چرم مصنوعى (گالینگور) مى باشد.

دو ـ رنـگ جـلد براى پایان نامه هاى کارشناسى ارشد قرمز ، و براى رساله هاى دکترى آبى سورمه اى مى باشد .

سه ـ قطع جلد نیم سانتیمتر بزرگتر از قطع کاغذ است .

چهار ـ نوشته هاى روى جلد به صورت زرکوب چاپ مى گردد .

پنج ـ در قـسمت عطف ، آرم دانـشگاه مـنقش و عــنوان پایان نامه و نام نویسنده و سال نوشته مى شود.

تکثیر پایان نامه

دانشجو موظف است در دوره کارشناسى ارشد پایان نامه خود را حداقل در هشت نسخه و در دوره دکترى حداقل در 10 نسخه تکثیر نماید .

 

پیوست ها

پیوست 1 : روى جلد

پیوست 2 : صفحة عنوان

پیوست 3 : صفحة عنوان انگلیسى

                                                                  پیوست 1(روى جلد )

                                                                      آرم دانشگاه
 

                                                                      نام دانشکده
 

                                                      عنوان پایان نامه در اینجا نوشته شود
 

                                                                         نگارش
 

                                                   نام کامل نویسنده در اینجا نوشته شود
 

                                                استاد راهنما : نام استاد راهنما در اینجا ذکر گردد
 

                                      رساله (پایان نامه) براى دریافت درجة دکترى (کارشناسى ارشد)

                                                                  در رشتة نام رشته
 

                                                                     ماه و سال

 

 

                                                                پیوست 2 (صفحه عنوان )

                                                                     دانشگاه تهران
 

                                                        نام دانشکده در اینجا نوشته شود
 

                                                      عنوان پایان نامه در اینجا نوشته شود
 

                                                نگارش : نام کامل نویسنده در اینجا نوشته شود
 

                                                 نام اساتید راهنما و مشاور در اینجا قید گردد
 

                                    رساله (پایان نامه) براى دریافت درجة دکترى (کارشناسى ارشد)

                                                                       در

                                                    نام رشتة تحصیلى در اینجا قید شود
 

                                                                   ماه و سال 

 

                                                  پیوست 3 (صفحة عنوان انگلیسى )

 

                                                               University of Tehran                                                             

                                                                   Faculty name

                                                                   ‏   Thesis title

                                                                 By : Author name                                                                 

    
 

                                                              Under Supervision of  …….


A thesis submitted to the Graduate Studies Office
In partical fulfillment of the requirements for
The degree of …………… in

The name of the discipline

Month and year