چندرسانه ای

رشته های تحصیلی موجود در پردیس علوم

پردیس علوم در استای سرامدی علمی، متکی بر تحقیق و پژوهش به ویژه تحقیقات علوم پایه اقدام به پذیرش دانشجو در 16 رشته کارشناسی، 27 رشته کارشناسی ارشد و 20 رشته دکتری در رشته های مختلف علوم پایه کرده است. پردیس علوم از سال 1378 رشته دکتری پیوسته بیوتکنولوژی با همکاری گروههای زیست شناسی و شیمی را تأسیس نمود که از میان استعدادهای درخشان دانشجو می پذیرد. جزئیات رشته های تحصیلی پردیس علوم در مقاطع تحصیلی مختلف ارائه گردیده است. 

رشته های تحصیلی موجود در پردیس علوم

دانشکده

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

دانشکده فیزیک

فیزیک

کارشناسی

فیزیک - حالت جامد

کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

فیزیک اتمی و مولکولی

 کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

فیزیک هسته ای

کارشناسی، کارشناسی ارشد

فیزیک ذرات بنیادی

کارشناسی ارشد

فیزیک گرانش و نجومی

کارشناسی ارشد

فیزیک - اتمی

کارشناسی

نانو فیزیک

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

فیزیک نجومی

 

دانشکده شیمی

شیمی

کارشناسی

شیمی کاربردی

کارشناسی

شیمی تجزیه

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

شیمی آلی

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

شیمی معدنی

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

شیمی فیزیک

کارشناسی ارشد

نانو شیمی

کارشناسی ارشد

شیمی کاربردی - پلیمر

 

شیمی - پلیمر

دکترای تخصصی

شیمی کاربردی - مواد فعال سطحی

 

دانشکده ریاضی، آمار و

 علوم کامپیوتر

ریاضی محض

کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

ریاضی کاربردی

کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

علوم کامپیوتر

کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

آمار

کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

دانشکده زمین شناسی

زمین شناسی

کارشناسی، دکترای تخصصی

زمین شناسی - پترولوژی

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

زمین شناسی- چینه و فسیل شناسی

کارشناسی ارشد

زمین شناسی- مهندسی

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

زمین شناسی اقتصادی

کارشناسی ارشد

زمین شناسی - ماگماتیسم و تکنونیک

دکترای تخصصی

زمین شناسی- نفت

کارشناسی ارشد

گروه زیست فناوری

دکترای پیوسته بیوتکنولوژی

دکترای تخصصی

 

دانشکده زیست شناسی

زیست شناسی

کارشناسی

زیست شناسی- علوم جانوری

کارشناسی

زیست شناسی- علوم گیاهی

کارشناسی

زیست شناسی سلولی مولکولی- میکرویبولوزی

کارشناسی

زیست شناسی سلولی مولکولی-

علوم سلولی مولکولی

کارشناسی

زیست شناسی - سلولی تکوینی

کارشناسی

زیست شناسی سلولی مولکولی-

علوم سلولی مولکولی

کارشناسی

زیست شناسی- علوم سلولی مولکولی

کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

زیست شناسی- علوم میکرویبولوزی

کارشناسی ارشد

زیست شناسی- علوم گیاهی-

فیزیولوژی گیاهی

کارشناسی ارشد

زیست شناسی- علوم گیاهی-

اکولوژی سیستماتیک

کارشناسی ارشد

زیست شناسی سلولی مولکولی

کارشناسی ارشد

زیست شناسی- علوم جانوری- تکوینی جانوری

کارشناسی ارشد

زیست شناسی- علوم جانوری- فیزیولوژی جانوری

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

زیست شناسی علوم جانوری-

بیو سیستماتیک جانوری

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

زیست شناسی- علوم گیاهی-

بیو سیستماتیک گیاهی

دکترای تخصصی

زیست شناسی- علوم گیاهی-

سیستماتیک گیاهی

دکترای تخصصی

زیست شناسی- علوم گیاهی-

گیاه شناسی

 

 تعداد اعضای هیئت علمی هر دانشکده به شرح زیر می باشد:

تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

جمع کل

ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

5

4

13

2

24

زیست شناسی

4

9

13

2

28

زمین شناسی

2

5

8

3

18

شیمی

6

9

6

2

23

فیزیک

4

10

6

0

20

مجموع

 

21

37

46

9

113