محمد باقر اسدی

استادیار پردیس علوم > دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
رشته تخصصی: آنالیز تابعی
پست الکترونیکی:
تلفن: 61112484
آدرس: تهران-دانشگاه تهران-پردیس علوم-دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر