اعضای هیأت علمی اعضای هیأت علمی

اعضای هیئت علمی بخش آمار اعضای هیئت علمی بخش آمار

 

ردیف نام خانوادگی نام رتبه علمی شماره تماس پست الکترونیک دانشگاه پست الکترونیک خیام
1 افتخاری مهابادی سمانه استادیار 2915 seftekhari@ut.ac.ir S.Eftekhari@khayam.ut.ac.ir
2 امینی سیدمرتضی استادیار 2915 morteza.amini@ut.ac.ir morteza.amini@khayam.ut.ac.ir
3 پزشک حمید استاد 2917 pezeshk@ut.ac.ir pezeshk@khayam.ut.ac.ir
4 حقیقی فیروزه دانشیار 2613 fhaghighi@ut.ac.ir haghighi@khayam.ut.ac.ir
5 شمه سوار سودابه استادیار 3250 shemehsavar@ut.ac.ir shemehsavar@khayam.ut.ac.ir

 

اعضای هیائت علمی بخش علوم کامپیوتر اعضای هیائت علمی بخش علوم کامپیوتر

 
ردیف نام خانوادگی نام رتبه علمی شماره تماس پست الکترونیک دانشگاه پست الکترونیک خیام
1 باباعلی باقر استادیار 2627 babaali@ut.ac.ir  
2 ساجدی هدیه استادیار 2915 hhsajedi@ut.ac.ir  
3 علی زاده مجید دانشیار 2484 majidalizadeh@ut.ac.ir malizadeh@khayam.ut.ac.ir
4 گنج تابش محمد دانشیار 2897 mgtabesh@ut.ac.ir  
5 محمدنوری مرتضی دانشیار 3250 mmnoori@ut.ac.ir mnoori@khayam.ut.ac.ir
6 نقیب زاده مشایخ ابراهیم مربی 2484 e.mashayekh@ut.ac.ir e.mashayekh@khayam.ut.ac.ir
7 نوذری دالینی عباس دانشیار 2916 nowzari@ut.ac.ir nowzari@khayam.ut.ac.ir

 

اعضای هیئت علمی بخش ریاضی اعضای هیئت علمی بخش ریاضی

 
ردیف نام خانوادگی نام رتبه علمی شماره تماس پست الکترونیک دانشگاه پست الکترونیک خیام
1 اسدی محمدباقر دانشیار 2484 mb.asadi@ut.ac.ir mb.asadi@khayam.ut.ac.ir
2 آیت اله زاده شیرازی فاطمه دانشیار 2620 f.a.z.shirazi@ut.ac.ir fatemah@khayam.ut.ac.ir
3 خواجه صالحانی مهدی استادیار 3659 salehani@ut.ac.ir  
4 درفشه محمدرضا استاد 2620 darafsheh@ut.ac.ir daraf@khayam.ut.ac.ir
5 درویش زاده مهدی رضا استادیار 2894 mdarvishzadeh@ut.ac.ir darvishzadeh@khayam.ut.ac.ir
6 رضاوند رضا استادیار 2915 rezavand@ut.ac.ir rezavand@khayam.ut.ac.ir
7 رکنی لموکی غلامرضا دانشیار 2613 rokni@ut.ac.ir rokni@khayam.ut.ac.ir
8 زارع هادی استادیار 2915 hadi.zare@ut.ac.ir hadi.zare@khayam.ut.ac.ir
9 زارع نهندی رحیم استاد 2894 rahimzn@ut.ac.ir  
10 سبزرو حسین استادیار 3659 sabzrou@ut.ac.ir sabzrou@khayam.ut.ac.ir
11 سلیمانی دامنه مجید دانشیار 2613 m.soleimani.d@ut.ac.ir soleimani@khayam.ut.ac.ir
12 عامری رضا استاد 2615 rameri@ut.ac.ir  
13 یاسمی سیامک استاد 2615 yassemi@ut.ac.ir  
             

 

اعضای هیئت علمی دانشکده زمین شناسی اعضای هیئت علمی دانشکده زمین شناسی

 

اعضای هیئت علمی بخش پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی  
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن  ut پست الکترنیک پست الکترونیک خیام
1 اسماعیلی داریوش استاد 3733 dsmaeili@ut.ac.ir esmaili@khayam.ut.ac.ir
2 رجبی عبدالرحمان استادیار ۲۹۵۹ rahman.rajabi@ut.ac.ir  
3 کنعانیان علی استاد 66413835 kananian@ut.ac.ir kananian@khayam.ut.ac.ir
4 مدبری سروش استادیار 2985 modabberi@ut.ac.ir  
5 میر نژاد حسن دانشیار 2959 hmirnejad@ut.ac.ir mirnejad@khayam.ut.ac.ir
6 نیرومند شجاع الدین استادیار 3266 niroomand@ut.ac.ir Niroomand@ut.ac.ir
             
             
اعضای هیئت علمی بخش سافت راک (رسوب، نفت، چینه)  
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن  ut پست الکترنیک پست الکترونیک خیام
1 امینی عبدالحسین استاد 3734 ahamini@ut.ac.ir  
2 توکلی وحید استادیار 2490 vtavakoli@ut.ac.ir  
3 رحیم پوربناب حسین استاد 2487 rahimpor@ut.ac.ir rahimpor@khayam.ut.ac.ir
4 رنجبران محسن استادیار 2490 m.ranjbaran@ut.ac.ir ranjbaran@khayam.ut.ac.ir
5 سجادی هزاوه فرشته دانشیار 2892 sajjadi39@ut.ac.ir sajjadi@khayam.ut.ac.ir
6 فروغی فریبا استادیار 3266 f.foroughi@ut.ac.ir  
7 قاسمی نژادرائینی ابراهیم استاد 2913 eghaseminejad@ut.ac.ir eghasemi@khayam.ut.ac.ir
8 واعظ جوادی فاطمه استادیار 2959 vaezgavadi@ut.ac.ir fatemehjavadi@khayam.ut.ac.ir
             
             
اعضای هیئت علمی بخش مهندسی و تکتونیک  
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن  ut پست الکترنیک پست الکترونیک خیام
1 الیاسی محسن دانشیار 2469 meliasi@ut.ac.ir eliassi@khayam.ut.ac.ir
2 چشمی اکبر دانشیار 2722 a.cheshomi@ut.ac.ir  
3 حاج امینی سعید مربی 3234 hajamini@ut.ac.ir hajamini@khayam.ut.ac.ir
4 حسن پور جعفر استادیار 3266 hassanpour@ut.ac.ir  
5 رجبی علی محمد استادیار 2719 amrajabi@ut.ac.ir  
6 سهرابی بیدار عبداله دانشیار 2985 asohrabi@ut.ac.ir sohrabi@khayam.ut.ac.ir
7 فروتن محمد استادیار 2715 foroutan.md@ut.ac.ir  
8 فیجانی الهام استادیار 2722 efijani@ut.ac.ir  
9 مظفری مرتضی استادیار 2906 mmozafari@ut.ac.ir  
10 نوزعیم رضا استادیار 2906 nozaem@ut.ac.ir  

 

اعضای هیئت علمی دانشکده زیست شناسی اعضای هیئت علمی دانشکده زیست شناسی

 

اعضای هیئت علمی بخش علوم جانوری  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترونیک ut  پست الکترونیک خیام
1 حسین قمرتاج دانشیار 2622 ghossein@ut.ac.ir ghossein@khayam.ut.ac.ir
2 رحیمیان حسن دانشیار 2629 h.rahimian@ut.ac.ir rahimian@khayam.ut.ac.ir
3 رضایوف آمنه استاد 2483 arezayof@ut.ac.ir Rezayof@khayam.ut.ac.ir
4 زینلی بهمن دانشیار 3237 zeinalib@ut.ac.ir  
5 ساری علی رضا استاد 2702 sari@ut.ac.ir  
6 سپهری حوری استاد 2626 hsepehri@ut.ac.ir hsepehri@khayam.ut.ac.ir
7 سیدی مرجان استادیار 2629 mseyyedi@ut.ac.ir mseiedi@khayam.ut.ac.ir
8 عطاری فرنوش استادیار 2626 attari@ut.ac.ir  
9 علوی سید محمد هادی استادیار 2626 hadi.alavi@ut.ac.ir  
10 ملک معصومه استاد 2702 memalek@ut.ac.ir mmalek@khayam.ut.ac.ir
11 ندرلو رضا استادیار 2629 rnaderloo@ut.ac.ir  
   
 
 
اعضای هیئت علمی بخش علوم سلولی و مولکولی  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترونیک ut  پست الکترونیک خیام
1 الهی الهه استاد 3561 elaheelahi@ut.ac.ir  
2 امینی نسب مهریار استادیار 2293 amininasab@ut.ac.ir amininasab@khayam.ut.ac.ir
3 حبیبی رضائی مهران استاد 2482 mhabibi@ut.ac.ir mhabibi@khayam.ut.ac.ir
4 اینانلو کلثوم استادیار 3237 inanloo@ut.ac.ir  
5 حسن زاده وحیده استادیار 3390 vhassanzadeh@ut.ac.ir hassanzadeh@khayam.ut.ac.ir
6 زرگر سیدجلال دانشیار 3646 zargar@ut.ac.ir Zargar@khayam.ut.ac.ir
7 صفریان شاهرخ دانشیار 3312 ssafarian@ut.ac.ir safarian@khayam.ut.ac.ir
8 عرب نجفی سید محمود دانشیار 3648 najafim@khayam.ut.ac.ir najafim@khayam.ut.ac.ir
9 فرازمند علی استاد 2476 afarazmand@ut.ac.ir afarazmand@khayam.ut.ac.ir
10 معتمد نسرین استاد 2472 nmotamed@ut.ac.ir nmotamed@khayam.ut.ac.ir
   
 
 
اعضای هیئت علمی بخش علوم گیاهی  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترونیک ut  پست الکترونیک خیام
1 آخانی سنجانی حسین استاد 3638 hkhani@ut.ac.ir akhani@khayam.ut.ac.ir
2 زارع مبارکه شاهین استاد 2482 shahinzarre@ut.ac.ir zarre@khayam.ut.ac.ir
3 سلمکی یاسمن استادیار 3316 ysalmaki@ut.ac.ir salmaki@khayam.ut.ac.ir
4 عطار فریده استاد 2968 faridehattar@ut.ac.ir fattar@khayam.ut.ac.ir
5 فلاحتی عنبران محسن استادیار 3321 falahati@ut.ac.ir falahati@khayam.ut.ac.ir
6 مهدیقلی کاظم استادیار   kmahdigholi@ut.ac.ir  
7 میرمعصومی مسعود مربی 2492 mirmasoumi@ut.ac.ir mirmsomi@khayam.ut.ac.ir
8 نیکنام وحید استاد 3637 niknamv@ut.ac.ir vniknam@khayam.ut.ac.ir
9 یزدان بخش نیما استادیار 3314 yazdanb@ut.ac.ir yazdanbakhsh@khayam.ut.ac.ir
   
 
 
اعضای هیئت علمی بخش میکروبیولوژی  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترونیک ut  پست الکترونیک خیام
1 آموزگار محمدعلی استاد 3557 amoozegar@ut.ac.ir amozegar@khayam.ut.ac.ir
2 حامدی جواد استاد 3556 jhamedi@ut.ac.ir jhamedi@khayam.ut.ac.ir
3 سیاوشی فریده دانشیار 2460 siavashi@ut.ac.ir  
4 عارفیان احسان استادیار 3314 arefian@ut.ac.ir arefian@khayam.ut.ac.ir
5 کاشف نسیم دانشیار 2493 kashefn@ut.ac.ir kashefn@khayam.ut.ac.ir
6 محمدی پناه فاطمه استادیار 3556 fmohammadipanah@ut.ac.ir fmohammadipanah@khayam.ut.ac.ir
7 مقیمی حمید استادیار 3314 hmoghimi@ut.ac.ir moghimi@khayam.ut.ac.ir
8 منتصر کوهساری شیده استاد 3308 sh_montasser@ut.ac.ir montasser20sh@khayam. ut.ac.ir

 

تلفن­‌ها داخلی است و برای تماس از خارج از دانشگاه در ابتدای آن 6111 اضافه می‌­شود.

 

اعضای هیئت علمی دانشکده شیمی اعضای هیئت علمی دانشکده شیمی

 

اعضای هیئت علمی بخش شیمی آلی  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 ادیب مهدی استاد 3736 madib@ut.ac.ir madib@khayam.ut.ac.ir
2 جعفر پور فرناز دانشیار 2480 jafarpour@ut.ac.ir jafarpur@khayam.ut.ac.ir
3 جواهری مجید مربی 2628 mjavaheri@ut.ac.ir  
4 رشیدی رنجبر پرویز استاد 2726 parvizrashidi2@ut.ac.ir  
5 زنوزی افسانه دانشیار 2988 zonouziafsaneh@ut.ac.ir zonouzi@khayam.ut.ac.ir
6 فرنیا سیدمرتضی دانشیار 3301 mfarnia@ut.ac.ir  
7 قندی مهدی استاد 2250 mghandi@ut.ac.ir ghandi@khayam.ut.ac.ir
8 کیان مهر ابراهیم دانشیار 2488 ekianmehr@ut.ac.ir kianmehr@khayam.ut.ac.ir
   
 
اعضای هیئت علمی بخش شیمی پلیمر  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 خوئی سپیده استاد 2896 khoee@ut.ac.ir khoee@khayam.ut.ac.ir
2 شاکری علی رضا دانشیار 3301 alireza.shakeri@ut.ac.ir  
3 شمیرانی فرزانه استاد 2481 fashemirani@ut.ac.ir shemiran@khayam.ut.ac.ir
4 مهدوی حسین استاد 2725 hosinmahdavi@ut.ac.ir hmahdavi@khayam.ut.ac.ir
   
 
اعضای هیئت علمی بخش شیمی تجزیه  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 سرشتی حسن استاد 3632 sereshti@ut.ac.ir sereshti@khayam.ut.ac.ir
2 شمیرانی فرزانه استاد 2481 fashemirani@ut.ac.ir  
3 علیزاده طاهر دانشیار 3301 talizadeh@ut.ac.ir talizadeh@khayam.ut.ac.ir
4 فریدبد فرنوش استادیار 3301 faridbodf@ut.ac.ir faridbodf@khayam.ut.ac.ir
5 قاسمی جهانبخش استاد   jahan.ghasemi@ut.ac.ir  
6 گنجعلی محمدرضا استاد 2294 ganjali@ut.ac.ir ganjali@khayam.ut.ac.ir
7 نوروزی پرویز استاد 2294 pnorouzi@ut.ac.ir norouzi@khayam.ut.ac.ir
   
 
اعضای هیئت علمی بخش شیمی فیزیک  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 به نژاد حسن استاد 3639 h.behnejad@ut.ac.ir behnejad@khayam.ut.ac.ir
2 حمزه لو مجید استادیار 2625 majhamzehlo@ut.ac.ir mhamzehlo@khayam.ut.ac.ir
3 رهنمای رهسپار سیده فاطمه استادیار   frahsepar@ut.ac.ir f.rahsepar@khayam. ut.ac.ir
4 شایسته علیرضا دانشیار 3706 ashayesteh@ut.ac.ir shayesteh@khayam.ut.ac.ir
5 فروتن معصومه دانشیار 2896 foroutan@ut.ac.ir foroutan@khayam.ut.ac.ir
6 مقاری علی استاد 3307 maghari@ut.ac.ir maghari@khayam.ut.ac.ir
   
 
اعضای هیئت علمی بخش شیمی کاربردی  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 توسلی احمد دانشیار 3643 tavasoli.a@ut.ac.ir tavassoli@khayam.ut.ac.ir
2 رشیدی رنجبر پرویز استاد 2726 parvizrashidi2@ut.ac.ir  
3 سعیدی مجید استادیار 3301 majid.saidi@ut.ac.ir majid.saidi@khayam.ut.ac.ir
4 شاکری علی رضا دانشیار 3301 alireza.shakeri@ut.ac.ir  
5 نعمتی خراط غازیانی علی استاد 2499 anemati@ut.ac.ir alnema@khayam.ut.ac.ir
   
 
اعضای هیئت علمی بخش شیمی معدنی  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 اخباری کامران دانشیار 3734 akhbari.k@ut.ac.ir Akhbari.k@khayam.ut.ac.ir
2 امیری احمد استادیار 2915 ahmadamiri@ut.ac.ir  
3 بدیعی علیرضا استاد 2614 abadiei@ut.ac.ir abadiei@khayam.ut.ac.ir
4 سلیمان نژاد ژانت دانشیار 2613 jsoleimannejad@ut.ac.ir  
5 عباسی علیرضا استاد 8635 a_abbasi@ut.ac.ir aabbasi@khayam.ut.ac.ir
6 نعمتی خراط غازیانی علی استاد 2499 anemati@ut.ac.ir  
 
تلفن­‌ها داخلی است و برای تماس از خارج از دانشگاه در ابتدای آن 6111 اضافه می‌­شود.
 

اعضای هیئت علمی دانشکده فیزیک اعضای هیئت علمی دانشکده فیزیک

 

بخش فیزیک اتمی و مولکولی  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 آقامیر سیدمجتبی فرزین استاد 8603 aghamir@ut.ac.ir aghamir@khayam.ut.ac.ir
2 حسنی خسرو استادیار 8630 hassanikh@ut.ac.ir  
3 قربان زاده عطا ملک دانشیار 8624 ghorbanzadeham@ut.ac.ir  
4 کوهیان محمدآبادی عطااله دانشیار 8658 koohian@ut.ac.ir kouhian@khayam.ut.ac.ir
5 نهال ارشمید دانشیار 8639 nahal@ut.ac.ir  
             
             
             
بخش فیزیک حالت جامد  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 سپهری نیا رضا استادیار 8617 sepehrinia@ut.ac.ir  
2 سررشته داری فرخ استادیار 8761 f.sarreshtedari@ut.ac.ir  
3 سوالونی هادی استاد 8646 savaloni@ut.ac.ir savaloni@khayam.ut.ac.ir
4 صابری عباس علی دانشیار 8633 ab.saberi@ut.ac.ir  
5 عبدی یاسر دانشیار 8610 y.abdi@ut.ac.ir  
6 محمدی زاده محمدرضا استاد 8611 zadeh@ut.ac.ir  
7 میری میر فائز دانشیار 8659 mirfaez_miri@ut.ac.ir  
8 واعظ علائی سید مهدی دانشیار 8642 smvaez@ut.ac.ir  
             
             
             
بخش فیزیک ذرات بنیادی  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 ابراهیم نجف آبادی هاجر استادیار 8619 hebrahim@ut.ac.ir  
2 دلدار صدیقه دانشیار 8617 sdeldar@ut.ac.ir sdeldar@khayam.ut.ac.ir
3 شجاعی باغینی علی دانشیار 8643 ashojai@ut.ac.ir  
4 محسنی سجادی حسین دانشیار 8646 mohsenisad@ut.ac.ir  
5 مدرس مجید استاد 8633 mmodares@ut.ac.ir modarres@khayam.ut.ac.ir
             
             
             
بخش فیزیک هسته ای  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 بایگان شهریار استاد 8626 bayegan@ut.ac.ir bayegan@khayam.ut.ac.ir
2 مشفق حمیدرضا استاد 8667 hmoshfegh@ut.ac.ir  
3 مهجورشفیعی مسعود دانشیار 8626 mmshafiei@ut.ac.ir  
             
             
             
بخش فیزیک گرانش و فیزیک نجومی  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 احمدی ناهید دانشیار 8656 nahmadi@ut.ac.ir  
2 شجاعی باغینی فاطمه دانشیار 8628 fshojai@ut.ac.ir  
3 عباسی امیرمسعود دانشیار 3644 amabasi@ut.ac.ir amabasi@khayam.ac.ir
4 نوربالا تفتی مهدیار استادیار 8762 mnoorbala@ut.ac.ir  
5 نوری زنوز محمد استاد 8653 nouri@ut.ac.ir  

 

اعضای هیئت علمی پردیس علوم- گروه بیوتکنولوژی اعضای هیئت علمی پردیس علوم- گروه بیوتکنولوژی

 

ردیف

نام خانوادگی

نام

رتبه علمی

شماره تماس

پست الکترنیک

1

اسد

صدیقه

استادیار

66413835

asad@ut.ac.ir

2

بزرگ

علی استادیار 66413835 abozorg@ut.ac.ir

3

بخشنده

بهناز

استادیار

66413835

b.bakhshandeh@ut.ac.ir

4

رشیدی رنجبر

پرویز

استاد

66412726

parvizrashidi2@ut.ac.ir

5

سیدجعفری اولیائی نژاد

احسان

دانشیار

66413835

seyedjafari@ut.ac.ir

6

کبیری رنانی

محبوبه

استادیار

66413835

mkabiri@ut.ac.ir

7

مرعشی

سیدامیر

دانشیار

66413835

marashi@ut.ac.ir

 

 

 

لیست کامل اعضای هیات علمی پردیس علوم لیست کامل اعضای هیات علمی پردیس علوم

ردیف نام خانوادگی نام مرتبه علمی تلفن دانشکده / گروه آدرس پست الکترنیک
1 ابراهیم نجف آبادی هاجر استادیار 8619 دانشکده فیزیک‌ hebrahim@ut.ac.ir
2 احمدی ناهید دانشیار 8656 دانشکده فیزیک‌ nahmadi@ut.ac.ir
3 اخباری کامران دانشیار 3734 دانشکده شیمی‌ akhbari.k@ut.ac.ir
4 ادیب مهدی استاد 3736 دانشکده شیمی‌ madib@ut.ac.ir
5 اسد صدیقه استادیار 66413835 بیوتکنولوژی‌ asad@ut.ac.ir
6 اسدی محمدباقر دانشیار 2484 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر mb.asadi@ut.ac.ir
7 اسماعیلی داریوش استاد 3733 دانشکده زمین‌ شناسی‌ dsmaeili@ut.ac.ir
8 افتخاری مهابادی سمانه استادیار 2915 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر seftekhari@ut.ac.ir
9 الهی الهه استاد 3561 دانشکده زیست‌ شناسی‌ elaheelahi@ut.ac.ir
10 الیاسی محسن دانشیار 2469 دانشکده زمین‌ شناسی‌ meliasi@ut.ac.ir
11 امیری احمد استادیار 2915 دانشکده شیمی‌ ahmadamiri@ut.ac.ir
12 امینی سیدمرتضی استادیار 2485 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر morteza.amini@ut.ac.ir
13 امینی عبدالحسین استاد 3734 دانشکده زمین‌ شناسی‌ ahamini@ut.ac.ir
14 امینی نسب مهریار استادیار 2293 دانشکده زیست‌ شناسی‌ amininasab@ut.ac.ir
15 آخانی سنجانی حسین استاد 3638 دانشکده زیست‌ شناسی‌ hakhani@ut.ac.ir
16 آقامیر سیدمجتبی فرزین استاد 8603 دانشکده فیزیک‌ aghamir@ut.ac.ir
17 آموزگار محمدعلی استاد 3557 دانشکده زیست‌ شناسی‌ amoozegar@ut.ac.ir
18 آیت اله زاده شیرازی فاطمه دانشیار 2620 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر f.a.z.shirazi@ut.ac.ir
19 باباعلی باقر استادیار 2627 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر babaali@ut.ac.ir
20 بایگان شهریار استاد 8626 دانشکده فیزیک‌ bayegan@ut.ac.ir
21 بخشنده بهناز استادیار 66413835 بیوتکنولوژی‌ b.bakhshandeh@ut.ac.ir
22 بدیعی علیرضا استاد 2614 دانشکده شیمی‌ abadiei@ut.ac.ir
23 بزرگ علی استادیار   بیوتکنولوژی‌ abozorg@ut.ac.ir
24 به نژاد حسن استاد 3639 دانشکده شیمی‌ h.behnejad@ut.ac.ir
25 پزشک حمید استاد 2917 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر pezeshk@ut.ac.ir
26 توسلی احمد دانشیار 3643 دانشکده شیمی‌ tavasoli.a@ut.ac.ir
27 توکلی وحید استادیار 2490 دانشکده زمین‌ شناسی‌ vtavakoli@ut.ac.ir
28 جعفر پور فرناز دانشیار 2480 دانشکده شیمی‌ jafarpour@ut.ac.ir
29 جواهری مجید استادیار 2628 دانشکده شیمی‌ mjavaheri@ut.ac.ir
30 چشمی اکبر دانشیار 2722 دانشکده زمین‌ شناسی‌ a.cheshomi@ut.ac.ir
31 حاج امینی سعید مربی 3234 دانشکده زمین‌ شناسی‌ hajamini@ut.ac.ir
32 حامدی جواد استاد 3556 دانشکده زیست‌ شناسی‌ jhamedi@ut.ac.ir
33 حبیبی رضائی مهران استاد 2482 دانشکده زیست‌ شناسی‌ mhabibi@ut.ac.ir
34 حسن پور جعفر استادیار 3266 دانشکده زمین‌ شناسی‌ hassanpour@ut.ac.ir
35 حسن زاده وحیده استادیار 3390 دانشکده زیست‌ شناسی‌ vhassanzadeh@ut.ac.ir
36 حسنی خسرو استادیار 8630 دانشکده فیزیک‌ hassanikh@ut.ac.ir
37 حسین قمرتاج دانشیار 2622 دانشکده زیست‌ شناسی‌ ghossein@ut.ac.ir
38 حسینی علیرضا استادیار   دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر hosseini.alireza@ut.ac.ir
39 حقیقی فیروزه دانشیار 2613 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر fhaghighi@ut.ac.ir
40 حمزه لو مجید استادیار 2625 دانشکده شیمی‌ majhamzehlo@ut.ac.ir
41 خواجه صالحانی مهدی استادیار 3659 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر salehani@ut.ac.ir
42 خوئی سپیده استاد 2896 دانشکده شیمی‌ khoee@ut.ac.ir
43 درفشه محمدرضا استاد 2620 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر darafsheh@ut.ac.ir
44 درویش زاده مهدی رضا استادیار 2894 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر mdarvishzadeh@ut.ac.ir
45 دلدار صدیقه دانشیار 8617 دانشکده فیزیک‌ sdeldar@ut.ac.ir
46 رجبی علی محمد استادیار   دانشکده زمین‌ شناسی‌ amrajabi@ut.ac.ir
47 رحیم پوربناب حسین استاد 2487 دانشکده زمین‌ شناسی‌ rahimpor@ut.ac.ir
48 رحیمیان حسن دانشیار 2629 دانشکده زیست‌ شناسی‌ h.rahimian@ut.ac.ir
49 رشیدی رنجبر پرویز استاد 2726 دانشکده شیمی‌ parvizrashidi2@ut.ac.ir
50 رضاوند رضا استادیار 2915 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر rezavand@ut.ac.ir
51 رضایوف آمنه استاد 2483 دانشکده زیست‌ شناسی‌ arezayof@ut.ac.ir
52 رکنی لموکی غلامرضا دانشیار 2613 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر rokni@ut.ac.ir
53 رنجبران محسن استادیار 2490 دانشکده زمین‌ شناسی‌ m.ranjbaran@ut.ac.ir
54 رهنمای رهسپار سیده فاطمه  استادیار   دانشکده شیمی‌ frahsepar@ut.ac.ir
55 زارع هادی استادیار 2915 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر hadi.zare@ut.ac.ir
56 زارع مبارکه شاهین استاد 2482 دانشکده زیست‌ شناسی‌ shahinzarre@ut.ac.ir
57 زارع نهندی رحیم استاد 2894 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر rahimzn@ut.ac.ir
58 زرگر سیدجلال دانشیار 3646 دانشکده زیست‌ شناسی‌ zargar@ut.ac.ir
59 زنوزی افسانه دانشیار 2988 دانشکده شیمی‌ zonouziafsaneh@ut.ac.ir
60 زینلی بهمن دانشیار 3237 دانشکده زیست‌ شناسی‌ zeynalib@ut.ac.ir
61 ساجدی هدیه استادیار 2915 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر hhsajedi@ut.ac.ir
62 ساری علی رضا استاد 2702 دانشکده زیست‌ شناسی‌ sari@ut.ac.ir
63 سبزرو حسین استادیار 3659 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر sabzrou@ut.ac.ir
64 سپهری حوری استاد 2626 دانشکده زیست‌ شناسی‌ hsepehri@ut.ac.ir
65 سپهری نیا رضا استادیار 8617 دانشکده فیزیک‌ sepehrinia@ut.ac.ir
66 سجادی هزاوه فرشته دانشیار 2892 دانشکده زمین‌ شناسی‌ sajjadi39@ut.ac.ir
67 سررشته داری فرخ استادیار 8761 دانشکده فیزیک‌ f.sarreshtedari@ut.ac.ir
68 سرشتی حسن استاد 3632 دانشکده شیمی‌ sereshti@ut.ac.ir
69 سعیدی مجید استادیار 3301 دانشکده شیمی majid.saidi@ut.ac.ir
70 سلمکی یاسمن استادیار 3316 دانشکده زیست‌ شناسی‌ ysalmaki@ut.ac.ir
71 سلیمان نژاد ژانت دانشیار 2613 دانشکده شیمی‌ jsoleimannejad@ut.ac.ir
72 سلیمانی دامنه مجید دانشیار 3734 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر m.soleimani.d@ut.ac.ir
73 سهرابی بیدار عبداله دانشیار 2985 دانشکده زمین‌ شناسی‌ asohrabi@ut.ac.ir
74 سوالونی هادی استاد 8646 دانشکده فیزیک‌ savaloni@ut.ac.ir
75 سیاوشی فریده دانشیار 2460 دانشکده زیست‌ شناسی‌ siavashi@ut.ac.ir
76 سید فخاری سید امین استادیار   دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر aminfakhari@ut.ac.ir
77 سیدجعفری اولیائی نژاد احسان دانشیار 66413835 بیوتکنولوژی‌ seyedjafari@ut.ac.ir
78 سیدی مرجان استادیار 2629 دانشکده زیست‌ شناسی‌ mseyyedi@ut.ac.ir
79 شاکری علی رضا دانشیار 3301 دانشکده شیمی‌ alireza.shakeri@ut.ac.ir
80 شایسته علیرضا دانشیار 3706 دانشکده شیمی‌ ashayesteh@ut.ac.ir
81 شجاعی باغینی علی دانشیار 8643 دانشکده فیزیک‌ ashojai@ut.ac.ir
82 شجاعی باغینی فاطمه دانشیار 8628 دانشکده فیزیک‌ fshojai@ut.ac.ir
83 شمه سوار سودابه استادیار 3250 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر shemehsavar@ut.ac.ir
84 شمیرانی فرزانه استاد 2481 دانشکده شیمی‌ fashemirani@ut.ac.ir
85 صابری عباس علی دانشیار 8633 دانشکده فیزیک‌ ab.saberi@ut.ac.ir
86 صفریان شاهرخ دانشیار 3312 دانشکده زیست‌ شناسی‌ ssafarian@ut.ac.ir
87 عارفیان احسان استادیار 3314 دانشکده زیست‌ شناسی‌ arefian@ut.ac.ir
88 عامری رضا استاد 2615 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر rameri@ut.ac.ir
89 عباسی امیرمسعود دانشیار 8635 دانشکده فیزیک‌ amabasi@ut.ac.ir
90 عباسی علیرضا استاد 3644 دانشکده شیمی‌ a_abbasi@ut.ac.ir
91 عبدی یاسر دانشیار 8610 دانشکده فیزیک‌ y.abdi@ut.ac.ir
92 عرب نجفی سیدمحمود دانشیار 3648 دانشکده زیست‌ شناسی‌ smarabnajafi@ut.ac.ir
93 عطار فریده استاد 2968 دانشکده زیست‌ شناسی‌ faridehattar@ut.ac.ir
94 عطاری فرنوش استادیار   دانشکده زیست‌ شناسی‌ attari@ut.ac.ir
95 علی زاده مجید دانشیار 2484 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر majidalizadeh@ut.ac.ir
96 علوی سید محمد هادی استادیار 2626 دانشکده زیست‌ شناسی‌ hadi.alavi@ut.ac.ir
97 علیزاده طاهر دانشیار 3301 دانشکده شیمی‌ talizadeh@ut.ac.ir
98 فامیل فرنیا سیدمرتضی دانشیار   دانشکده شیمی‌ mfarnia@ut.ac.ir
99 فرازمند علی استاد 2476 دانشکده زیست‌ شناسی‌ afarazmand@ut.ac.ir
100 فروتن معصومه دانشیار 2896 دانشکده شیمی‌ foroutan@ut.ac.ir
101 فروتن محمد استادیار 2715 دانشکده زمین‌ شناسی‌ foroutan.md@ut.ac.ir
102 فروغی فریبا استادیار 3266 دانشکده زمین‌ شناسی‌ f.foroughi@ut.ac.ir
103 فریدبد فرنوش استادیار 3301 دانشکده شیمی‌ faridbodf@ut.ac.ir
104 فلاحتی عنبران محسن استادیار 3321 دانشکده زیست‌ شناسی‌ falahati@ut.ac.ir
105 فیجانی الهام استادیار 2722 دانشکده زمین‌ شناسی‌ efijani@ut.ac.ir
106 قادرمرزی امیر استادیار   دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر a.ghadermarzi@ut.ac.ir
107 قاسمی جهانبخش استاد   دانشکده شیمی‌ jahan.ghasemi@ut.ac.ir
108 قاسمی نژادرائینی ابراهیم استاد 2913 دانشکده زمین‌ شناسی‌ eghaseminejad@ut.ac.ir
109 قربان زاده عطا ملک دانشیار 8624 دانشکده فیزیک‌ ghorbanzadeham@ut.ac.ir
110 قندی مهدی استاد 2250 دانشکده شیمی‌ mghandi@ut.ac.ir
111 کاشف نسیم دانشیار 2493 دانشکده زیست‌ شناسی‌ kashefn@ut.ac.ir
112 کبیری رنانی محبوبه استادیار 3558 بیوتکنولوژی‌ mkabiri@ut.ac.ir
113 کنعانیان علی استاد 66413835 دانشکده زمین‌ شناسی‌ kananian@ut.ac.ir
114 کوهیان محمدآبادی عطااله دانشیار 8658 دانشکده فیزیک koohian@ut.ac.ir
115 کیان مهر ابراهیم دانشیار 2488 دانشکده شیمی‌ ekianmehr@ut.ac.ir
116 گنج تابش محمد دانشیار 2897 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر mgtabesh@ut.ac.ir
117 گنجعلی محمدرضا استاد 2294 دانشکده شیمی‌ ganjali@ut.ac.ir
118 مجتهدی سید مجتبی استادیار   دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر mojtaba.mojtahedi@ut.ac.ir
119 محسنی سجادی حسین دانشیار 8646 دانشکده فیزیک‌ mohsenisad@ut.ac.ir
120 محمدنوری مرتضی دانشیار 3250 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر mmnoori@ut.ac.ir
121 محمدی پناه فاطمه استادیار 3556 دانشکده زیست‌ شناسی‌ fmohammadipanah@ut.ac.ir
122 محمدی زاده محمدرضا استاد 8611 دانشکده فیزیک‌ zadeh@ut.ac.ir
123 مدبری سروش استادیار 2985 دانشکده زمین‌ شناسی‌ modabberi@ut.ac.ir
124 مدرس مجید استاد 8633 دانشکده فیزیک‌ mmodares@ut.ac.ir
125 مرعشی سیدامیر دانشیار 66413835 بیوتکنولوژی‌ marashi@ut.ac.ir
126 مشفق حمیدرضا استاد 8667 دانشکده فیزیک‌ hmoshfegh@ut.ac.ir
127 مظفری مرتضی استادیار 2906 دانشکده زمین‌ شناسی‌ mmozafari@ut.ac.ir
128 معتمد نسرین استاد 2472 دانشکده زیست‌ شناسی‌ nmotamed@ut.ac.ir
129 مقاری علی استاد 3307 دانشکده شیمی‌ maghari@ut.ac.ir
130 مقیمی حمید استادیار 3314 دانشکده زیست‌ شناسی‌ hmoghimi@ut.ac.ir
131 ملک معصومه استاد 2702 دانشکده زیست‌ شناسی‌ memalek@ut.ac.ir
132 منتصرکوهساری شیده استاد 3308 دانشکده زیست شناسی sh_montasser@ut.ac.ir
133 مهجورشفیعی مسعود دانشیار 8626 دانشکده فیزیک‌ mmshafiei@ut.ac.ir
134 مهدوی حسین استاد 2725 دانشکده شیمی‌ hosinmahdavi@ut.ac.ir
135 مهدیقلی کاظم استادیار   دانشکده زیست‌ شناسی‌ kmahdigholi@ut.ac.ir
136 میر نژاد حسن دانشیار 2959 دانشکده زمین‌ شناسی‌ hmirnejad@ut.ac.ir
137 میرمعصومی مسعود مربی 2492 دانشکده زیست‌ شناسی‌ mirmasoumi@ut.ac.ir
138 میری میر فائز دانشیار 8659 دانشکده فیزیک‌ mirfaez_miri@ut.ac.ir
139 ندرلو رضا استادیار 2629 دانشکده زیست‌ شناسی‌ rnaderloo@ut.ac.ir
140 نعمتی خراط غازیانی علی استاد 2499 دانشکده شیمی‌ anemati@ut.ac.ir
141 نقیب زاده مشایخ ابراهیم مربی 2484 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر e.mashayekh@ut.ac.ir
142 نهال ارشمید دانشیار 8639 دانشکده فیزیک‌ nahal@ut.ac.ir
143 نوذری دالینی عباس دانشیار 2916 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر nowzari@ut.ac.ir
144 نوربالا تفتی مهدیار استادیار 8762 دانشکده فیزیک‌ mnoorbala@ut.ac.ir
145 نوروزی پرویز استاد 2294 دانشکده شیمی‌ pnorouzi@ut.ac.ir
146 نوری زنوز محمد استاد 8653 دانشکده فیزیک‌ nouri@ut.ac.ir
147 نوزعیم رضا استادیار 2906 دانشکده زمین‌ شناسی‌ nozaem@ut.ac.ir
148 نیرومند شجاع الدین استادیار 3266 دانشکده زمین‌ شناسی‌ niroomand@ut.ac.ir
149 نیکنام وحید استاد 3637 دانشکده زیست‌ شناسی‌ niknamv@ut.ac.ir
150 واعظ جوادی فاطمه استادیار 2959 دانشکده زمین‌ شناسی‌ vaezjavadi@ut.ac.ir
151 واعظ علائی سید مهدی دانشیار 8642 دانشکده فیزیک‌ smvaez@ut.ac.ir
152 یاسمی سیامک استاد 2615 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر yassemi@ut.ac.ir
153 یزدان بخش نیما استادیار 3314 دانشکده زیست‌ شناسی‌ yazdanb@ut.ac.ir