تصاویر دانشکده فیزیک تصاویر دانشکده فیزیک

 
پیشینه
گروه فیزیک دانشگاه تهران نخستین برنامه آموزشی عالی فیزیک در کشـــور است که در سال 1314 خورشـــیدی توسط استاد فقید دکتر محمود حسابی در دانشکده علوم دانشگاه پایه-گذاری شد. بعد‌ها نسل اول از شاگردان ایشان، آقایان دکتر کمال الدین جناب، دکتر علی اصغر خمسوی و دکتر ضیاءالدین اسماعیل بیگی به وی پیوسته و در گسترش گروه و تربیت نسلهای بعدی فیزیکدانها و دبیران فیزیک کشور کوشش بسیار کردند.
گروه فیزیک در سال 1352 از دانشکده علوم به مکان فعلی خود در انتهای خیابان کارگر شمالی منتقل شد و با گسترش بیشتر گروه و تشکیل زیر شاخه‌های مختلف در سال 1385 به دانشکده فیزیک ارتقا یافت.
در حال حاضر دوره‌های آموزشی و پژوهشی در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری فیزیک در گرایش‌های تخصصی: فیزیک اتمی مولکولی، فیزیک ذرات بنیادی، گرانش و فیزیک نجومی، فیزیک ماده چگال، فیزیک مهندسی و فیزیک هسته‌ای در شاخه‌های نظری، تجربی و محاسباتی فعال بوده و هر سال از طریق آزمون سراسری دانشجو می‌پذیرند.
 
در این دانشکده هم اکنون تعداد 280 دانشجوی کارشناسی، 143 دانشجوی کارشناسی ارشد و 68 دانشجوی دکتری مشغول به تحصیل می‌باشند.
 
دانشکده دارای پنج بخش با عنوان‌های فیزیک اتمی و مولکولی، فیزیک حالت جامد، فیزیک هسته‌ای، فیزیک ذرات بنیادی و گرانش و فیزیک نجومی می‌باشد.
 

رئیس دانشکده: محمد نوری زنوز

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک و رشته تحصیلی: دکتری فیزیک (گرانش و فیزیک نجومی)

 

رشته‌های تحصیلی در دانشکده به تفکیک مقاطع مختلف به شرح ذیل می‌باشد:
 

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

فیزیک

کارشناسی

فیزیک - حالت جامد

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

فیزیک اتمی و مولکولی

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

فیزیک هسته ای

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

فیزیک ذرات بنیادی

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

گرانش و فیزیک نجومی

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

فیزیک مهندسی

کارشناسی

 

بخش فیزیک اتمی و مولکولی

 فیزیک اتمی- مولکولی به مطالعه ماده و برهم کنش آن با تابش الکترومغناطیس در ابعاد اتمی و تعداد محدودی از اتم‌ها می‌پردازد. انرژی‌های مورد نیاز در این شاخه از مرتبه یک یا چند الکترون ولت است که شامل ترازهای اتمی و مولکولی می‌شود. زیر شاخه‌های این گرایش شامل فیزیک اتمی: اپتیک و فوتونیک (کلاسیک و کوانتومی)، فیزیک پلاسما، فیزیک لیزر، طیف سنجی و برهمکنش تابش و ماده هستند.

در حال حاضر در بیشتر شاخه‌های یاد شده در مقطع کارشناســی، کارشناسی ارشد و دکتری دوره‌های آموزشـــی و پژوهشــی با امکانات تجربی مناسب در بخش دایر می‌باشند.

 

بخش فیزیک حالت جامد

 ۱- گرایش ماده چگال (حالت جامد، نانو فيزيک، سيستمهای پيچيده و مکانيک آماری)

  زمينه‌های پژوهشی- تجربی:

 • نانوفيزيک (نانولوله‌های کربنی، گرافين، ادوات نانومتری، حســـگرهای گازی، ســـلول‌های خورشيدی، نانوذرات)
 • فيزيک سطح (لايه‌های نازک، چند لايه‌اي‌ها، لايه‌های متخلخل، شيشه‌های خودتميزشونده، لايه‌های مجسمه‌ سازی شده، سطوح پلاسمونی، خوردگی، بلورهای فوتونی، ابرآبدوستی) 
 • ابررسانايي (کپه‌ای و لايه نازک)

نظری:

 • بيوفيزيک و سيســتم‌های پيچيده (رشد تومور، شبکه) 
 • سيستم‌های بی‌نظم (انتشار امواج در محيط‌های کاتوره‌ای، جايگــزيدگی اندرســـون، ترابرد در محيط‌های کاتوره‌ای، فرآيندهای کاتوره‌ای) 
 • نانوفيزيـــک (نانــومکانيک، خواص اپتيکـــی نانوساختارها) 
 • ماده چگال نرم (فوم، مواد دانه‌ای)
 • مکانيک آماری (مدل‌های رشد سطح، فراکتال‌ها، برهمکنش‌های القايـــــي افت و خيــزي، سيستم‌های اسپينی)     
 • فيزيک سطح (لايه های نازک مجسمه سازی شده)

محاسباتی:

خواص مواد بر اساس نظريه تابعی چگالی ، ديناميک مولکولی، مونت کارلوی کوانتومی

آزمايشگاه‌های آموزشی: حالت جامد، حالت جامد پيشرفته

آزمايشگاه‌های پژوهشی: لايه نشانی فيزيکی (تبخير حرارتی، تفنگ الکترونی)، XRD، علوم و فناوری نانو، ابررسانايي، AFM & STM، لايه نشانی اسپاترينگ

 

بخش فیزیک هسته‌ای

 نیروهای هسته‌ای ضعیف و قوی دو نوع از چهار اندرکنش بنیادی طبیعت هستند. لذا بررسی سیستم‌های شامل این نیروها از ارکان اصلی علم فیزیک است. از این رو فیزیک هسته‌ای موضوعی جذاب و جالب است که با استفاده از مدل‌های نظری و دستاوردهای تجربی به بررسی واکنش‌های اولیه در مهبانگ و تشکیل هسته‌های سبک، ساختار هسته‌های سنگین در طبیعت، پیچیدگی نیروهای بین ذرات تشکیل دهنده هسته، تشکیل و ساختار ستارگان می‌پردازد. در این بررسی از نظریه‌های مختلف کلاسیکی و مکانیک کوانتومی و فنآوری‌های تجربی استفاده می‌شود. به بیان دیگر اغراق‌آمیز نیست اگر هسته و سیستم‌های مرتبط با آن را به مثابه آزمایشگاهی برای محــک نظـــریات مطرح در فیزیک بنیادی بدانیم.  

در بخش هسته‌ای این دانشکده علاوه بر دروس مختلف درکلیه سطوح آموزشی فیزیک دروس مرتبط با فیزیک هسته‌ای در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری توسط اعضای این بخش تدریس می‌شود. تاکنون دانشجویان زیادی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری  در این بخش پروژه‌های پژوهشی داشته و فارغ التحصیل  شده‌اند. 

 

کارهای تحقیقاتی و رساله‌های کارشناسی ارشد و دکتری درباره موضوعات زیر می‌باشد: 

 1. نظریه ساختار هسته (Nuclear Structure Theory) 

 2. تحلیل و بررسی نیروهای هسته‌ای

 3. ماده هسته‌ای (Nuclear Matter) و ستارهای نوترونی  (Neutron Stars) با استفاده از روش‌های بس ذره‌ای

 4.  محاسبه تابع ساختارها درون‌ها  Function of Hadrons) (Structure خصوصاً نوكلئون‌ها  

 5. شتابگرها و موضوعات مرتبط با آن

 6. استفاده از نظریه میدان‌های مؤثر بدون پایون(Pionless Effective Fields Theory) در مطالعه ساختار نیروهای چند جسمی 

 7. بکارگیری نظریه اختلالی کایرال (Chiral Perturbation Theory)  و محاسبه خصوصیت‌های هسته‌ها

 8.  محاسبات QCD برروی شبکه   (Lattice Quantum Chromodynamics (QCD) Calculation)  برای سیستم‌های چندجسمی 

 

بخش فیزیک ذرات بنیادی 

 مطالعه ساختار پارتوني هدرون‌ها و هســـته‌ها – اثـــر اي. ام. ســي -كروموديناميك كــوانتومي در نواحــي اختلالي و غيراختلالي-پلاسماي كوارك گلئوني- ســــهم همجوش گلئوني در سطح مقطع بوزون هيگز- محاســـبه توابع پارتوني وابسته به تكانه عرضي و نقش آنها در توليد مزون‌هاي سنگين- سيستم‌هاي بس ذره‌اي با برهمكنش قوي و برد كوتاه. نظريه ميدان و فيزيك ذرات در فضا زمان خميده، جهان اوليه، انرژي تاريك، ماده تاريك ، بررسي اثرات توپولوژيك در فيزيك ذرات. هولوگرافي و كاربردهاي آن در سيستمهاي با كوپل شدگي قوي، و بطور مشخص تئوري كروموديناميك كوانتمي و پلاسماي كوارك-گلوئن مطالعه خلا كروموديناميك كوانتومي با استفاده از موجودات توپولوژيك مثل مونوپول‌ها و دايون‌ها و ورتكس‌هاي مركزي. استفاده از مدل‌هاي پديده شناختي براي مطالعه محبوس شدگي كوارك‌ها و محاسبه پتانسيل بين آنها  QCDو نظريه پيمانه‌اي شبكه. 


 

بخش گرانش و فیزیک نجومی

موضوعات مورد مطالعه در این بخش شامل نظریه میدان‌های کوانتومی در فضا- زمان-های خمیده، انرژی تاریک و ماده تاریک، حل‌های دقیق معادله انیشتین، مطالعه گرانش کوانتومی و گرانش حلقه کوانتومی، مطالعه اصول بنیادی مکانیک کوانتومی، اختر فیزیک و عدسی‌های گرانش می‌باشد. این بخش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می-پذیرد. این بخش دارای 4 دانشیار و 2 استادیار می‌باشد.


 
 
در حال حاضر دانشکده فیزیک دارای 26 عضو هیأت علمی با رتبه‌های ذیل می‌باشد: 
 
 

تعداد اعضای هیأت علمی

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

26

7

11

8

-


 
 
 

اعضاي هيأت علمي بخش اتمی و مولکولی

نام خانوادگي و نام

رتبه­ علمی

تلفن

پست الكتروني

آقا میر

مجتبی فرزین

استاد

8603

aghamir@khayam.ut.ac.ir

حسنی

خسرو

استادیار

8630

hassanikh@ut.ac.ir

قربان زاده

عطا ملک

دانشیار

8624

ghorbanzadeham@ut.ac.ir

کوهیان

عطاالله

دانشیار

8658

kouhian@khayam.ut.ac.ir

نهال

ارشمید

دانشیار

8639

nahal@ut.ac.ir

 

اعضاي هيأت علمي بخش حالت جامد

نام خانوادگي و نام

رتبه ­علمی

تلفن

پست الكتروني

ارضی

عزت اله

استاد

8619

arzi@khayam.ut.ac.ir

سپهری نیا

رضا

استادیار

8617

sapahrinia@ut.ac.ir

سررشته داری

فرخ

استادیار

8761

f.sarreshtedari@ut.ac.ir

سوالونی

هادی

استاد

8646

savaloni@khayam.ut.ac.ir

صابری

عباسعلی

استادیار

8633

ab.saberi@ut.ac.ir

عبدی

یاسر

دانشیار

8610

y.abdi@ut.ac.ir

محمدی زاده

محمدرضا

دانشیار

8611

zadeh@ut.ac.ir

میری

میرفائز

استادیار

8659

Mirfaez_miri@ut.ac.ir

واعظ علایی

مهدی

استادیار

8642

smvaez@ut.ac.ir

 
 

اعضاي هيأت علمي بخش هسته ­ای

نام خانوادگي و نام

رتبه ­علمی

تلفن

پست الكتروني

بایگان

شهریار

استاد

8626

bayegan@khayam.ut.ac.ir

مشفق

حمیدرضا

استاد

8667

hmoshfegh@ut.ac.ir

مهجور شفیعی

مسعود

دانشیار

8626

mmshafiei@ut.ac.ir

 
 
 

اعضاي هيأت علمي بخش ذرات بنیادی

نام خانوادگي و نام

رتبه ­علمی

تلفن

پست الكتروني

ابراهیم

هاجر

استادیار

8619

hebrahim@ut.ac.ir

دلدار

صدیقه

دانشیار

8617

sdeldar@khayam.ut.ac.ir

محسنی سجادی

حسین

دانشیار

8646

mohseni@ut.ac.ir

مدرس

مجید

استاد

8633

modarres@khayam.ut.ac.ir

 
 

 

شهید دکتر مسعود علیمحمدی در سال ۱۳۳۸ در روستای کن از اطراف شهر تهران متولد شد. وی مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته فیزیک به ترتیب از دانشگاه‌های شیراز و صنعتی شریف دریافت کرد. 

سپس در سال ۱۳۶۷ تحصیلات خود را در نخستین دوره دکترای فیزیک نظری دانشگاه صنعتی شریف پی گرفت و در مهر ماه سال ۱۳۷۱ به عنوان نخستین دانش‌آموخته  دکترای  فیزیک  داخل کشور فارغ‌التحصیل شد.

دکتر علیمحمدی عضو هیأت علمی و هیأت ممیزه دانشگاه تهران بود. وی همچنین  معاونت پژوهشی پردیس علوم را طی سال‌های ۸۷-۱۳۸۴  بر عهده داشت.

شهید دکتر علیمحمدی در طول سال‌ها فعالیت علمی و تحقیقاتی خود بیش از ۸۰ مقاله در معتبرترین مجلات علمی جهان به چاپ رسانده و در سال 13۸۶ در بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی حائز رتبه دوم پژوهش‌های بنیادی شده بود.

زمینه اصلی تحصیلات و تحقیقات دکتر علیمحمدی، ذرات بنیادی خصوصا نظریه ریسمان و به طور دقیق‌تر نظریه میدان‌های همدیس بود. وی مدت چهار سال به عنوان پژوهشگر غیرمقیم در پژوهشکده فیزیک پژوهشگاه دانش‌های بنیادی فعالیت داشت.

دکتر علیمحمدی صبح ۲۲ دی ۱۳۸۸ هنگام خروج از منزل در اثر انفجار بمبی که در یک موتورسیکلت در کنار در منزلش جاسازی شده بود به شهادت رسید.

پیکر استاد شهید دکتر علیمحمدی، ۲۴ دی ۱۳۸۸ با حضور انبوه تشییع کنندگان در جوار امامزاده علی اکبر در شمال تهران به خاک سپرده شد. 

روحش شاد و یادش گرامی باد

 
 

اعضاي هيأت علمي بخش گرانش و فیزیک نجومی

نام خانوادگي و نام

رتبه ­علمی

تلفن

پست الكتروني

احمدی

ناهید

استادیار

8656

nahmadi@ut.ac.ir

شجاعی باغینی

فاطمه

دانشیار

8643

fshojai@ut.ac.ir

شجاعی باغینی

علی

دانشیار

8628

ashojai@ut.ac.ir

عباسی

امیرمسعود

دانشیار

8635

amabasi@khayam.ac.ir

نوری زنوز

محمد

دانشیار

8653

nouri@ut.ac.ir

نوربالا

مهدیار

استادیار

8762

mnoorbala@ut.ac.ir

 
* تلفن‌ها داخلی است و برای تماس از خارج از دانشگاه در ابتدای آن 6111 اضافه می‌شود.
 
 

نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

 

 

دانشکده فیزیک از امکانات آموزشی و پژوهشی شامل کتابخانه جامع، سایت رایانه، آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی متعدد در گرایش های تجربی ذکر شده برخوردار است.

 

رئيس دانشکده  

61118652-88635911

فکس 

88004781

معاونین دانشکده  

61118651

روابط عمومی 

61118604

دبیرخانه 

61118604

امور عمومی 

61118664

کارشناسان آزمایشگاه  

61118770- 61118770-  61118625- 61118764

کتابخانه 

61118613

امور رایانه 

61118746

سايت كامپيوتري ساختمان قدیم 

61118608

سایت شهید علیمحمدی ساختمان جدید 

61118746

آموزش تحصیلات تکمیلی 

61118620

آموزش کارشناسی

61118649

امور دانشجویی 

61118618

حسابداری 

61118655

کارپردازی 

61118648

اموال و تغذیه  

61118701- 61118666

سلف اساتید و تغذیه 

61118657

تأسیسات 

61118665

سرایداری 

61118614

آزمایشگاه نانو فیزیک 

61118622

آزمایشگاه بلور شناسی 

61118619

آزمايشگاه ابررسانايي 

61118634

آزمایشگاه لایه های نازک 

61118610

آزمایشگاه مواد فوتونیکی

61118650

آزمايشگاه اپتيك 

61118663

آزمايشگاه اپتيك پيشرفته 

61118663

آزمايشگاه الكترونيك3،2،1 

61118625

آزمايشگاه حالت جامد 

61118619

آزمايشگاه فيزيك 3 اپتيك 

61118625

آزمايشگاه فيزيك پايه 1 ،  2 

61118654

آزمايشگاه فيزيك پايه 3 (ترموديناميك)

61118654

آزمايشگاه فيزيك جديد

61118635