آزمایشگاه شیمی آزمایشگاه شیمی آزمایشگاه شیمی آزمایشگاه شیمی آزمایشگاه زیست شناسی موزه جانورشناسی هرباریوم آزمایشگاه سنگ شناسی موزه سنگ شناسی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک آزمایشگاه فیزیک گروه بیوتکنولوژی آزمایشگاه بیوتکنولوژی آزمایشگاه زیست شناسی دانشکده زیست شناسی موزه جانورشناسی