مدیریت پردیس علوم مدیریت پردیس علوم

 

معرفی افراد

 

حوزة ریاست پردیس

- رئیس پردیس علوم

دکتر حمید پزشک

- مشاور رئیس پردیس  در امور بین الملل

دکتر فاطمه محمدی پناه

- رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری

-

- رئیس دفتر ریاست

اعظم فرزانه

- مسئول روابط عمومی

رضا مظلوم

- رئیس دفتر جذب هیأت علمی

فرزانه قربانی

حوزة معاونت آموزش

- معاون آموزشی پردیس

دکتر معصومه ملک

 رئیس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 فاطمه اردوخانی

 

 

• حوزة معاونت پژوهش                                                                                            

معاون پژوهشی پردیس

دکتر حمید رضا مشفق

رئیس اداره انفورماتیک پردیس علوم دکتر عباس نوذری دالینی
رئیس خدمات پژوهشی پردیس علوم  معصومه قدرتی
دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی مهدی زاده
رئیس کتابخانه   علی لفطه

 معاون اداره انفورماتیک پردیس علوم

علی اکبر یوسفی

 

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی 

معاون امور دانشجویی و فرهنگی

دکتر حسین مهدوی

- رئیس اداره خدمات دانشجویی

لیلا برازش

حوزه معاونت اداری و مالی

- معاون اداری و مالی

دکتر مجید علی زاده

- رئیس امور مالی

محمدرضا شفیعی

- رئیس اداره امور اداری 

اعظم امیرآتشانی

- رئیس ادارة امور پشتیبانی

علیرضا ربیعی

- مسئول امور دفتری

عباس عبودی