مدیریت پردیس علوم مدیریت پردیس علوم

حوزه ریاست پردیس

 

- رئیس پردیس علوم

دکتر وحید نیکنام

- مشاور رئیس پردیس  در امور بین الملل

دکتر فاطمه محمدی پناه

- رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری

-

- رئیس دفتر ریاست

خانم فرزانه

- مسئول روابط عمومی

خانم علیمردانی

- رئیس دفتر جذب هیأت علمی

خانم قربانی

 
 

حوزه معاونت آموزش

 

- معاون آموزشی پردیس

دکتر علی کنعانیان

 رئیس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 خانم اردوخانی

 
 

حوزه معاونت پژوهش

 

معاون پژوهشی پردیس

دکتر مجید سلیمانی دامنه

رئیس اداره انفورماتیک پردیس علوم

دکتر عباس نوذری دالینی

رئیس خدمات پژوهشی پردیس علوم

 خانم قدرتی

رئیس کتابخانه  

آقای لفطه

معاون اداره انفورماتیک پردیس علوم

آقای یوسفی

 
 

حوزه معاونت امور دانشجویی و فرهنگی

 

معاون امور دانشجویی و فرهنگی

دکتر واعظ علایی

- رئیس اداره خدمات دانشجویی

خانم برازش

 
 

حوزه معاونت اداری و مالی

 

- معاون اداری و مالی

دکتر مجید حمزه لو

- رئیس امور مالی

آقای شفیعی

- رئیس اداره امور اداری 

خانم امیرآتشانی

- رئیس اداره امور پشتیبانی

آقای ربیعی

- مسئول امور دفتری

آقای عبودی