مدیریت پردیس علوم مدیریت پردیس علوم

 

معرفی افراد

 

حوزة ریاست پردیس

- رئیس پردیس علوم

دکتر حمید پزشک

- مشاور رئیس پردیس  در امور بین الملل

دکتر فاطمه محمدی پناه

- رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری

-

- رئیس دفتر ریاست

خانم فرزانه

- مسئول روابط عمومی

خانم علیمردانی

- رئیس دفتر جذب هیأت علمی

خانم قربانی

حوزة معاونت آموزش

- معاون آموزشی پردیس

دکتر معصومه ملک

 رئیس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 خانم اردوخانی

 

 

• حوزة معاونت پژوهش                                                                                            

معاون پژوهشی پردیس

دکتر حمید رضا مشفق

رئیس اداره انفورماتیک پردیس علوم دکتر عباس نوذری دالینی
رئیس خدمات پژوهشی پردیس علوم  خانم قدرتی
رئیس کتابخانه   آقای لفطه

 معاون اداره انفورماتیک پردیس علوم

آقای یوسفی

 

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی 

معاون امور دانشجویی و فرهنگی

دکتر واعظ علایی

- رئیس اداره خدمات دانشجویی

خانم برازش

حوزه معاونت اداری و مالی

- معاون اداری و مالی

دکتر مجید علی زاده

- رئیس امور مالی

آقای شفیعی

- رئیس اداره امور اداری 

خانم امیرآتشانی

- رئیس ادارة امور پشتیبانی

آقای ربیعی

- مسئول امور دفتری

آقای عبودی