ردیف خانم / آقا نام خانوادگی واحد سازمانی تلفن
1 خانم ابیات دانشکده شیمی 61113647
2 آقای احدی آموزش 61112562
3 خانم احدی بیوتکنولوژی  
4 خانم احمدقشلاقی امور دانشجویی 66415475
5 خانم احمدی سخا دانشکده زیست شناسی 61112492
6 آقای اخوت دانشکده زیست شناسی 61113321
7 خانم اردوخانی آموزش  61112721 - 66415712
8 خانم استوار اسفندآبادی دانشکده زیست شناسی 61113560
9 آقای اسدی حسابداری پردیس 61112465
10 خانم اسلامی کتابخانه  61118613
11 آقای اظهری کادیجانی دانشکده فیزیک  61118764 - 61118625
12 خانم افشاری آذر دانشکده شیمی  61112628
13 خانم الهی دانشکده زمین شناسی 61113305
14 خانم امیرآتشانی امور اداری پردیس 61113705
15 آقای انصافی دانشکده شیمی  
16 آقای ایوبی دانشکده فیزیک  61118665
17 آقای آجورلو دانشکده فیزیک   
18 خانم آقامحمدی دانشکده شیمی 61113707
19 آقای آیرملو روابط عمومی 66412556
20 خانم باانصاف چایجان دانشکده زمین شناسی 61112717
21 آقای بابائی امور دانشجویی 66415036
22 خانم باقرشاهی انفورماتیک  61112880
23 خانم باقری کتابخانه  61113633
24 آقای بختیاری کتابخانه  61112627
25 خانم بخشی انفورماتیک  61113657
26 خانم برازش امور دانشجویی 61112468 - 66412184 
27 خانم بیاتی دانشکده زمین شناسی 61112623 - 66491623
28 آقای بیگی دانشکده زیست شناسی  
29 آقای پار دبیرخانه   
30 خانم پاکزادمنش امور دانشجویی 66415475
31 خانم پوراحمد کتابخانه  61113635
32 آقای پوشش دوست امور دانشجویی 61113328
33 آقای توماری سهزابی پشتیبانی  
34 آقای جعفری پشتیبانی 61113227
35 خانم جعفری کتابخانه  61112616
36 خانم جعفری سرخه ریز امور دانشجویی 61112468
37 خانم جلال زاده چیمه امور اداری پردیس 61112724
38 خانم حاجتمندی پردیس علوم  
39 آقای حسن پور هاوسیتی آموزش 61112562
40 خانم حسین نژاد پردیس علوم 61112797
41 خانم حسینی دانشکده شیمی 61113301
42 آقای حسینی آق قلعه دانشکده فیزیک   
43 خانم حسینی سمنانی دانشکده شیمی 61113707
44 خانم حیدری دانشکده زیست شناسی 61113390
45 خانم خالصی انفورماتیک  61113656
46 آقای خلیل نژاد کتابخانه  61112616
47 خانم خواجه ئیان آموزش 61112498
48 خانم خونساری زاده دانشکده فیزیک  61118770
49 خانم دلفی دانشکده زیست شناسی 61112460
50 آقای دیلمی معزی انفورماتیک  61112475
51 آقای دین پژه کتابخانه   
52 آقای ذوالفقارزاده عجبشیر امور مالی  61112466
53 آقای ذوالفقارزاده عجبشیر دانشکده ریاضی  
54 آقای ربیعی پشتیبانی  61113630 - 66972073
55 آقای رزاقی قادیکلائی حالت اشتغال  
56 آقای رضازاده بلوری دانشکده زمین شناسی 61112906
57 آقای رضائی دانشکده زیست شناسی 61113732
58 آقای رمضانی النجارقی دانشکده زیست شناسی  
59 خانم رهنما دانشکده فیزیک  61118746
60 خانم زارعی پژوهشی و بین الملل 61112797
61 آقای زحمتکش کناری آموزش 61113649
62 خانم ساعتی آموزش 61113705
63 خانم سبحانی آموزش 61112498
64 آقای سبزواری دانشکده زیست شناسی 61113732
65 خانم سلطان ویس آموزش 66415907
66 خانم سلیمانی دانشکده زیست شناسی 61113560
67 خانم شجاعت الحسینی دانشکده فیزیک  61118620
68 خانم شجاعی دانشکده فیزیک  61118618
69 آقای شفیعی حسابداری پردیس 66491621 - 61113631
70 خانم شفیعی دانشکده فیزیک  61118649
71 خانم شکوی سعیدیان دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 61113649
72 آقای شمشیری دانشکده زمین شناسی  
73 خانم شیخ پور دانشکده زیست شناسی  61112619
74 آقای صالحی دانشکده زیست شناسی 61112701
75 خانم صمدی دانشکده شیمی 61113300
76 خانم طاهری دانشکده شیمی 61113300
77 خانم طایفه بیوتکنولوژی 66413835 - 66491622
78 آقای طیار بیوتکنولوژی  
79 آقای عباس روح اللهی دانشکده زیست شناسی 61113560
80 آقای عبدلی مشهد  
81 آقای عبودی اوغول بیگ دبیرخانه  61112464
82 خانم عرب سلمانی دانشکده زیست شناسی 61113321
83 خانم عربلوئی ثانی آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 61112492
84 خانم عربی شیرازی حسابداری پردیس 61112465
85 خانم عزیزی حسابداری فیزیک 61118655
86 خانم عسگری دانشکده شیمی 61113300
87 خانم علمشاهی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 61112295 - 66412178
88 آقای علیزاده تازه آباد دانشکده شیمی   
89 خانم علیزاده زیده سرائی پردیس علوم 66495292 - 61112462
90 خانم علیمردانی روابط عمومی 66412556
91 آقای عموزادمهدیرجی دانشکده فیزیک  61118657
92 خانم عندلیب دانشکده زیست شناسی 61113560
93 آقای غلامحسینی حسابداری پردیس 61112465
94 خانم غلامی  دانشکده فیزیک   
95 خانم فاتح دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر  
96 خانم فتوحی چاهوکی دانشکده شیمی 61113647
97 آقای فرج زاده دانشکده زیست شناسی  
98 آقای فرجی اوغانی دانشکده فیزیک  61113304
99 خانم فرزانه پردیس علوم 61112461 - 66403672
100 خانم فرض اللهی فخرآباد دانشکده فیزیک   
101 خانم فرهادی حسابداری پردیس 61112465
102 خانم فضیلی دانشکده زیست شناسی 61113390
103 آقای فلاح زاده پشتیبانی ---
104 خانم فلاحی دانشکده فیزیک  61118770
105 خانم فهیمی دانشکده فیزیک  61118613
106 خانم فیض جباریان دفتر دانشکده زیست شناسی 61113314
107 خانم قدرتی پژوهشی  61112797
108 خانم قدیری معصوم پژوهشی  61112797
109 خانم قدیم خانی دانشکده شیمی 61113707
110 خانم قربانی بیوتکنولوژی  
111 خانم قربانی پردیس علوم 61113641-  66492973
112 آقای قلی پور آموزش 61112562
113 آقای کاظمی قالین قیه دانشکده فیزیک   
114 آقای کاظمی قالین قیه دانشکده فیزیک   
115 آقای کریم پور آموزش و دانشجویی  
116 آقای کریمی دانشکده زمین شناسی  
117 خانم کفاشی دانشکده شیمی 61112628
118 خانم گلجانی امور دانشجویی 61113328
119 آقای گلستانی کویرآبادی پردیس علوم  
120 آقای گلستانی کویرآبادی دانشکده شیمی  
121 آقای لفطه کتابخانه  61112616
122 آقای مالمیر دانشکده زیست شناسی  
123 آقای مالمیر مزرعه تحقیقاتی  
124 خانم متین سرشتی کتابخانه  61112467
125 آقای محمدی پردیس علوم  
126 خانم محمدی دانشکده شیمی 61112628
127 خانم مرزبانی امور دانشجویی  
128 خانم مستعدی دانشکده شیمی  61113640
129 آقای مسعودی امور دانشجویی 61113328
130 خانم معافی امور اداری پردیس 61112724
131 خانم مغربی سینکی کتابخانه  61113635
132 خانم ملک حسین پور کتابخانه  61113634
133 خانم ملکوتی نژاد بیوتکنولوژی 61113561
134 خانم مهدی زاده نودهی امور دانشجویی 66413346
135 آقای موسوی عینه ورزانی حسابداری 61118664
136 خانم میرافضل دانشکده فیزیک  61118770
137 خانم مینائی دانشکده زیست شناسی 61113390
138 خانم ناخدا کتابخانه  61113634
139 خانم نبی زاده تویسرکانی دانشکده زمین شناسی 61113305
140 خانم نجومی دانشکده شیمی 61113640
141 آقای نصیبی کلیانی بیوتکنولوژی  
142 آقای نصیری پیرالقر دانشکده زمین شناسی  
143 آقای نصیری پیرآلقر محوطه پردیس  
144 آقای نظرزاده کلیانی دانشکده شیمی  
145 آقای نیک بخت دانشکده فیزیک  61118604
146 خانم هاشمی دانشکده زیست شناسی 61113314
147 آقای هاشمی دوگاهه دانشکده زمین شناسی 61112619
148 خانم هاشمی سعیدآقائی مامور در خوابگاه   
149 آقای یزدی دبیرخانه  61112464
150 آقای یوسفی انفورماتیک  61112880