مجلات علمی پردیس علوم مجلات علمی پردیس علوم

 

کتاب های منتشره اعضای هیات علمی پردیس علوم کتاب های منتشره اعضای هیات علمی پردیس علوم

 

کاربست آمار در علوم زیستی

نویسنده: برژیت بالدی، دیوید اس. مور

ترجمه: حمید پزشک، کتایون ساکی

انتشارات مرکز نشر دانشگاهی