اعضای هیأت علمی اعضای هیأت علمی

اعضای هیئت علمی بخش آمار اعضای هیئت علمی بخش آمار

 

ردیف نام خانوادگی نام رتبه علمی شماره تماس پست الکترونیک دانشگاه پست الکترونیک خیام
1 افتخاری مهابادی سمانه استادیار 2915 seftekhari@ut.ac.ir S.Eftekhari@khayam.ut.ac.ir
2 امینی سیدمرتضی استادیار 2915 morteza.amini@ut.ac.ir morteza.amini@khayam.ut.ac.ir
3 پزشک حمید استاد 2917 pezeshk@ut.ac.ir pezeshk@khayam.ut.ac.ir
4 حقیقی فیروزه استادیار 2613 fhaghighi@ut.ac.ir haghighi@khayam.ut.ac.ir
5 شمه سوار سودابه استادیار 3250 shemehsavar@ut.ac.ir shemehsavar@khayam.ut.ac.ir

 

اعضای هیئت علمی بخش ریاضی اعضای هیئت علمی بخش ریاضی

اعضای هیائت علمی بخش علوم کامپیوتر اعضای هیائت علمی بخش علوم کامپیوتر

 
ردیف نام خانوادگی نام رتبه علمی شماره تماس پست الکترونیک دانشگاه پست الکترونیک خیام
1 باباعلی باقر استادیار 2627 babaali@ut.ac.ir  
2 ساجدی هدیه استادیار 2915 hhsajedi@ut.ac.ir  
3 علی زاده مجید استادیار 2484 majidalizadeh@ut.ac.ir malizadeh@khayam.ut.ac.ir
4 گنج تابش محمد دانشیار 2897 mgtabesh@ut.ac.ir  
5 محمدنوری مرتضی دانشیار 3250 mmnoori@ut.ac.ir mnoori@khayam.ut.ac.ir
6 نقیب زاده مشایخ ابراهیم مربی 2484 e.mashayekh@ut.ac.ir e.mashayekh@khayam.ut.ac.ir
7 نوذری دالینی عباس دانشیار 2916 nowzari@ut.ac.ir nowzari@khayam.ut.ac.ir

 

اعضای هیئت علمی دانشکده زمین شناسی اعضای هیئت علمی دانشکده زمین شناسی

 

اعضای هیئت علمی بخش پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی  
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن  ut پست الکترنیک پست الکترونیک خیام
1 اسماعیلی داریوش استاد 3733 dsmaeili@ut.ac.ir esmaili@khayam.ut.ac.ir
2 کنعانیان علی استادیار 66413835 kananian@ut.ac.ir kananian@khayam.ut.ac.ir
3 مدبری سروش استادیار 2985 modabberi@ut.ac.ir  
4 میر نژاد حسن دانشیار 2959 hmirnejad@ut.ac.ir mirnejad@khayam.ut.ac.ir
5 نیرومند شجاع الدین استادیار 3266 niroomand@ut.ac.ir Niroomand@ut.ac.ir
             
             
اعضای هیئت علمی بخش سافت راک (رسوب، نفت، چینه)  
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن  ut پست الکترنیک پست الکترونیک خیام
1 امینی عبدالحسین استادیار 3734 ahamini@ut.ac.ir  
2 توکلی وحید استادیار 2490 vtavakoli@ut.ac.ir  
3 رحیم پوربناب حسین استاد 2487 rahimpor@ut.ac.ir rahimpor@khayam.ut.ac.ir
4 رنجبران محسن استادیار 2490 m.ranjbaran@ut.ac.ir ranjbaran@khayam.ut.ac.ir
5 سجادی هزاوه فرشته دانشیار 2892 sajjadi39@ut.ac.ir sajjadi@khayam.ut.ac.ir
6 فروغی فریبا استادیار 3266 f.foroughi@ut.ac.ir  
7 قاسمی نژادرائینی ابراهیم استاد 2913 eghaseminejad@ut.ac.ir eghasemi@khayam.ut.ac.ir
8 واعظ جوادی فاطمه استادیار 2959 vaezgavadi@ut.ac.ir fatemehjavadi@khayam.ut.ac.ir
             
             
اعضای هیئت علمی بخش مهندسی و تکتونیک  
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن  ut پست الکترنیک پست الکترونیک خیام
1 الیاسی محسن دانشیار 2469 meliasi@ut.ac.ir eliassi@khayam.ut.ac.ir
2 چشمی اکبر استادیار 2722 a.cheshomi@ut.ac.ir  
3 حاج امینی سعید مربی 3234 hajamini@ut.ac.ir hajamini@khayam.ut.ac.ir
4 حسن پور جعفر استادیار 3266 hassanpour@ut.ac.ir  
5 رجبی علی محمد استادیار 2719 amrajabi@ut.ac.ir  
6 سهرابی بیدار عبداله استادیار 2985 asohrabi@ut.ac.ir sohrabi@khayam.ut.ac.ir
7 فروتن محمد استادیار 2715 foroutan.md@ut.ac.ir  
8 فیجانی الهام استادیار 2722 efijani@ut.ac.ir  
9 مظفری مرتضی استادیار 2906 mmozafari@ut.ac.ir  
10 نوزعیم رضا استادیار 2906 nozaem@ut.ac.ir  

 

اعضای هیئت علمی دانشکده زیست شناسی اعضای هیئت علمی دانشکده زیست شناسی

 

اعضای هیئت علمی بخش علوم جانوری  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترونیک ut  پست الکترونیک خیام
1 حسین قمرتاج استادیار 2622 ghossein@ut.ac.ir ghossein@khayam.ut.ac.ir
2 رحیمیان حسن دانشیار 2629 h.rahimian@ut.ac.ir rahimian@khayam.ut.ac.ir
3 رضایوف آمنه استاد 2483 arezayof@ut.ac.ir Rezayof@khayam.ut.ac.ir
4 زینلی بهمن دانشیار 3237 zeinalib@ut.ac.ir  
5 ساری علی رضا استاد 2702 sari@ut.ac.ir  
6 سپهری حوری استاد 2626 hsepehri@ut.ac.ir hsepehri@khayam.ut.ac.ir
7 سیدی مرجان استادیار 2629 mseyyedi@ut.ac.ir mseiedi@khayam.ut.ac.ir
8 عطاری فرنوش استادیار 2626 attari@ut.ac.ir  
9 علوی سید محمد هادی استادیار 2626 hadi.alavi@ut.ac.ir  
10 ملک معصومه استاد 2702 memalek@ut.ac.ir mmalek@khayam.ut.ac.ir
11 ندرلو رضا استادیار 2629 rnaderloo@ut.ac.ir  
   
 
 
اعضای هیئت علمی بخش علوم سلولی و مولکولی  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترونیک ut  پست الکترونیک خیام
1 الهی الهه استاد 3561 elaheelahi@ut.ac.ir  
2 امینی نسب مهریار استادیار 2293 amininasab@ut.ac.ir amininasab@khayam.ut.ac.ir
3 حبیبی رضائی مهران دانشیار 2482 mhabibi@ut.ac.ir mhabibi@khayam.ut.ac.ir
4 حسن زاده وحیده استادیار 3390 vhassanzadeh@ut.ac.ir hassanzadeh@khayam.ut.ac.ir
5 زرگر سیدجلال دانشیار 3646 zargar@ut.ac.ir Zargar@khayam.ut.ac.ir
6 صفریان شاهرخ دانشیار 3312 ssafarian@ut.ac.ir safarian@khayam.ut.ac.ir
7 عرب نجفی سید محمود دانشیار 3648 najafim@khayam.ut.ac.ir najafim@khayam.ut.ac.ir
8 فرازمند علی دانشیار 2476 afarazmand@ut.ac.ir afarazmand@khayam.ut.ac.ir
9 معتمد نسرین دانشیار 2472 nmotamed@ut.ac.ir nmotamed@khayam.ut.ac.ir
   
 
 
اعضای هیئت علمی بخش علوم گیاهی  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترونیک ut  پست الکترونیک خیام
1 آخانی سنجانی حسین استاد 3638 hkhani@ut.ac.ir akhani@khayam.ut.ac.ir
2 زارع مبارکه شاهین استاد 2482 shahinzarre@ut.ac.ir zarre@khayam.ut.ac.ir
3 سلمکی یاسمن استادیار 3316 ysalmaki@ut.ac.ir salmaki@khayam.ut.ac.ir
4 عطار فریده استاد 2968 faridehattar@ut.ac.ir fattar@khayam.ut.ac.ir
5 فلاحتی عنبران محسن استادیار 3321 falahati@ut.ac.ir falahati@khayam.ut.ac.ir
6 مهدیقلی کاظم استادیار   kmahdigholi@ut.ac.ir  
7 میرمعصومی مسعود مربی 2492 mirmasoumi@ut.ac.ir mirmsomi@khayam.ut.ac.ir
8 نیکنام وحید استاد 3637 niknamv@ut.ac.ir vniknam@khayam.ut.ac.ir
9 یزدان بخش نیما استادیار 3314 yazdanb@ut.ac.ir yazdanbakhsh@khayam.ut.ac.ir
   
 
 
اعضای هیئت علمی بخش میکروبیولوژی  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترونیک ut  پست الکترونیک خیام
1 آموزگار محمدعلی دانشیار 3557 amoozegar@ut.ac.ir amozegar@khayam.ut.ac.ir
2 حامدی جواد دانشیار 3556 jhamedi@ut.ac.ir jhamedi@khayam.ut.ac.ir
3 سیاوشی فریده دانشیار 2460 siavashi@ut.ac.ir  
4 عارفیان احسان استادیار 3314 arefian@ut.ac.ir arefian@khayam.ut.ac.ir
5 کاشف نسیم استاد 2493 kashefn@ut.ac.ir kashefn@khayam.ut.ac.ir
6 محمدی پناه فاطمه استادیار 3556 fmohammadipanah@ut.ac.ir fmohammadipanah@khayam.ut.ac.ir
7 مقیمی حمید استادیار 3314 hmoghimi@ut.ac.ir moghimi@khayam.ut.ac.ir
8 منتصر کوهساری شیده دانشیار 3308 sh_montasser@ut.ac.ir montasser20sh@khayam. ut.ac.ir

 

تلفن­‌ها داخلی است و برای تماس از خارج از دانشگاه در ابتدای آن 6111 اضافه می‌­شود.

 

اعضای هیئت علمی دانشکده شیمی اعضای هیئت علمی دانشکده شیمی

 

اعضای هیئت علمی بخش شیمی آلی  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 ادیب مهدی استاد 3736 madib@ut.ac.ir madib@khayam.ut.ac.ir
2 جعفر پور فرناز دانشیار 2480 jafarpour@ut.ac.ir jafarpur@khayam.ut.ac.ir
3 جواهری مجید مربی 2628 mjavaheri@ut.ac.ir  
4 رشیدی رنجبر پرویز استاد 2726 parvizrashidi2@ut.ac.ir  
5 زنوزی افسانه دانشیار 2988 zonouziafsaneh@ut.ac.ir zonouzi@khayam.ut.ac.ir
6 فرنیا سیدمرتضی دانشیار 3301 mfarnia@ut.ac.ir  
7 قندی مهدی استاد 2250 mghandi@ut.ac.ir ghandi@khayam.ut.ac.ir
8 کیان مهر ابراهیم دانشیار 2488 ekianmehr@ut.ac.ir kianmehr@khayam.ut.ac.ir
   
 
اعضای هیئت علمی بخش شیمی پلیمر  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 خوئی سپیده استاد 2896 khoee@ut.ac.ir khoee@khayam.ut.ac.ir
2 شاکری علی رضا دانشیار 3301 alireza.shakeri@ut.ac.ir  
3 شمیرانی فرزانه استاد 2481 fashemirani@ut.ac.ir shemiran@khayam.ut.ac.ir
4 مهدوی حسین دانشیار 2725 hosinmahdavi@ut.ac.ir hmahdavi@khayam.ut.ac.ir
   
 
اعضای هیئت علمی بخش شیمی تجزیه  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 سرشتی حسن استاد 3632 sereshti@ut.ac.ir sereshti@khayam.ut.ac.ir
2 شمیرانی فرزانه استاد 2481 fashemirani@ut.ac.ir  
3 علیزاده طاهر دانشیار 3301 talizadeh@ut.ac.ir talizadeh@khayam.ut.ac.ir
4 فریدبد فرنوش استادیار 3301 faridbodf@ut.ac.ir faridbodf@khayam.ut.ac.ir
5 قاسمی جهانبخش استاد   jahan.ghasemi@ut.ac.ir  
6 گنجعلی محمدرضا استاد 2294 ganjali@ut.ac.ir ganjali@khayam.ut.ac.ir
7 نوروزی پرویز استاد 2294 pnorouzi@ut.ac.ir norouzi@khayam.ut.ac.ir
   
 
اعضای هیئت علمی بخش شیمی فیزیک  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 به نژاد حسن دانشیار 3639 h.behnejad@ut.ac.ir behnejad@khayam.ut.ac.ir
2 حمزه لو مجید استادیار 2625 majhamzehlo@ut.ac.ir mhamzehlo@khayam.ut.ac.ir
3 شایسته علیرضا استادیار 3706 ashayesteh@ut.ac.ir shayesteh@khayam.ut.ac.ir
4 فروتن معصومه دانشیار 2896 foroutan@ut.ac.ir foroutan@khayam.ut.ac.ir
5 مقاری علی استاد 3307 maghari@ut.ac.ir maghari@khayam.ut.ac.ir
   
 
اعضای هیئت علمی بخش شیمی کاربردی  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 توسلی احمد دانشیار 3643 tavasoli.a@ut.ac.ir tavassoli@khayam.ut.ac.ir
2 رشیدی رنجبر پرویز استاد 2726 parvizrashidi2@ut.ac.ir  
3 سعیدی مجید استادیار 3301 majid.saidi@ut.ac.ir majid.saidi@khayam.ut.ac.ir
4 شاکری علی رضا دانشیار 3301 alireza.shakeri@ut.ac.ir  
5 نعمتی خراط غازیانی علی دانشیار 2499 anemati@ut.ac.ir alnema@khayam.ut.ac.ir
   
 
اعضای هیئت علمی بخش شیمی معدنی  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 اخباری کامران استادیار 3734 akhbari.k@ut.ac.ir Akhbari.k@khayam.ut.ac.ir
2 امیری احمد استادیار 2915 ahmadamiri@ut.ac.ir  
3 بدیعی علیرضا استاد 2614 abadiei@ut.ac.ir abadiei@khayam.ut.ac.ir
4 سلیمان نژاد ژانت دانشیار 2613 jsoleimannejad@ut.ac.ir  
5 عباسی علیرضا دانشیار 8635 a_abbasi@ut.ac.ir aabbasi@khayam.ut.ac.ir
6 نعمتی خراط غازیانی علی دانشیار 2499 anemati@ut.ac.ir  
 
تلفن­‌ها داخلی است و برای تماس از خارج از دانشگاه در ابتدای آن 6111 اضافه می‌­شود.
 

اعضای هیئت علمی دانشکده فیزیک اعضای هیئت علمی دانشکده فیزیک

 

بخش فیزیک اتمی و مولکولی  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 آقامیر سیدمجتبی فرزین استاد 8603 aghamir@ut.ac.ir aghamir@khayam.ut.ac.ir
2 حسنی خسرو استادیار 8630 hassanikh@ut.ac.ir  
3 قربان زاده عطا ملک دانشیار 8624 ghorbanzadeham@ut.ac.ir  
4 کوهیان محمدآبادی عطااله دانشیار 8658 koohian@ut.ac.ir kouhian@khayam.ut.ac.ir
5 نهال ارشمید دانشیار 8639 nahal@ut.ac.ir  
             
             
             
بخش فیزیک حالت جامد  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 سپهری نیا رضا استادیار 8617 sepehrinia@ut.ac.ir  
2 سررشته داری فرخ استادیار 8761 f.sarreshtedari@ut.ac.ir  
3 سوالونی هادی استاد 8646 savaloni@ut.ac.ir savaloni@khayam.ut.ac.ir
4 صابری عباس علی استادیار 8633 ab.saberi@ut.ac.ir  
5 عبدی یاسر دانشیار 8610 y.abdi@ut.ac.ir  
6 محمدی زاده محمدرضا دانشیار 8611 zadeh@ut.ac.ir  
7 میری میر فائز استادیار 8659 mirfaez_miri@ut.ac.ir  
8 واعظ علائی سید مهدی استادیار 8642 smvaez@ut.ac.ir  
             
             
             
بخش فیزیک ذرات بنیادی  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 ابراهیم نجف آبادی هاجر استادیار 8619 hebrahim@ut.ac.ir  
2 دلدار صدیقه دانشیار 8617 sdeldar@ut.ac.ir sdeldar@khayam.ut.ac.ir
3 شجاعی باغینی علی دانشیار 8643 ashojai@ut.ac.ir  
4 محسنی سجادی حسین دانشیار 8646 mohsenisad@ut.ac.ir  
5 مدرس مجید استاد 8633 mmodares@ut.ac.ir modarres@khayam.ut.ac.ir
             
             
             
بخش فیزیک هسته ای  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 بایگان شهریار استاد 8626 bayegan@ut.ac.ir bayegan@khayam.ut.ac.ir
2 مشفق حمیدرضا استاد 8667 hmoshfegh@ut.ac.ir  
3 مهجورشفیعی مسعود دانشیار 8626 mmshafiei@ut.ac.ir  
             
             
             
بخش فیزیک گرانش و فیزیک نجومی  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 احمدی ناهید استادیار 8656 nahmadi@ut.ac.ir  
2 شجاعی باغینی فاطمه دانشیار 8628 fshojai@ut.ac.ir  
3 عباسی امیرمسعود دانشیار 3644 amabasi@ut.ac.ir amabasi@khayam.ac.ir
4 نوربالا تفتی مهدیار استادیار 8762 mnoorbala@ut.ac.ir  
5 نوری زنوز محمد دانشیار 8653 nouri@ut.ac.ir  

 

اعضای هیئت علمی پردیس علوم- گروه بیوتکنولوژی اعضای هیئت علمی پردیس علوم- گروه بیوتکنولوژی

 

ردیف

نام خانوادگی

نام

رتبه علمی

شماره تماس

پست الکترنیک

1

اسد

صدیقه

استادیار

66413835

asad@ut.ac.ir

2

بزرگ

علی استادیار 66413835 abozorg@ut.ac.ir

3

بخشنده

بهناز

استادیار

66413835

b.bakhshandeh@ut.ac.ir

4

رشیدی رنجبر

پرویز

استاد

66412726

parvizrashidi2@ut.ac.ir

5

سیدجعفری اولیائی نژاد

احسان

استادیار

66413835

seyedjafari@ut.ac.ir

6

کبیری رنانی

محبوبه

استادیار

66413835

mkabiri@ut.ac.ir

7

مرعشی

سیدامیر

استادیار

66413835

marashi@ut.ac.ir

 

 

 

لیست کامل اعضای هیات علمی پردیس علوم لیست کامل اعضای هیات علمی پردیس علوم

 

ردیف نام خانوادگی نام مرتبه علمی تلفن دانشکده / گروه آدرس پست الکترنیک
1 ابراهیم نجف آبادی هاجر استادیار 8619 دانشکده فیزیک‌ hebrahim@ut.ac.ir
2 احمدی ناهید دانشیار 8656 دانشکده فیزیک‌ nahmadi@ut.ac.ir
3 اخباری کامران استادیار 3734 دانشکده شیمی‌ akhbari.k@ut.ac.ir
4 ادیب مهدی استاد 3736 دانشکده شیمی‌ madib@ut.ac.ir
5 اسد صدیقه استادیار 66413835 بیوتکنولوژی‌ asad@ut.ac.ir
6 اسدی محمدباقر دانشیار 2484 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر mb.asadi@ut.ac.ir
7 اسماعیلی داریوش استاد 3733 دانشکده زمین‌ شناسی‌ dsmaeili@ut.ac.ir
8 افتخاری مهابادی سمانه استادیار 2915 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر seftekhari@ut.ac.ir
9 الهی الهه استاد 3561 دانشکده زیست‌ شناسی‌ elaheelahi@ut.ac.ir
10 الیاسی محسن دانشیار 2469 دانشکده زمین‌ شناسی‌ meliasi@ut.ac.ir
11 امیری احمد استادیار 2915 دانشکده شیمی‌ ahmadamiri@ut.ac.ir
12 امینی سیدمرتضی استادیار 2485 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر morteza.amini@ut.ac.ir
13 امینی عبدالحسین استاد 3734 دانشکده زمین‌ شناسی‌ ahamini@ut.ac.ir
14 امینی نسب مهریار استادیار 2293 دانشکده زیست‌ شناسی‌ amininasab@ut.ac.ir
15 آخانی سنجانی حسین استاد 3638 دانشکده زیست‌ شناسی‌ hakhani@ut.ac.ir
16 آقامیر سیدمجتبی فرزین استاد 8603 دانشکده فیزیک‌ aghamir@ut.ac.ir
17 آموزگار محمدعلی استاد 3557 دانشکده زیست‌ شناسی‌ amoozegar@ut.ac.ir
18 آیت اله زاده شیرازی فاطمه دانشیار 2620 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر f.a.z.shirazi@ut.ac.ir
19 باباعلی باقر استادیار 2627 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر babaali@ut.ac.ir
20 بایگان شهریار استاد 8626 دانشکده فیزیک‌ bayegan@ut.ac.ir
21 بخشنده بهناز استادیار 66413835 بیوتکنولوژی‌ b.bakhshandeh@ut.ac.ir
22 بدیعی علیرضا استاد 2614 دانشکده شیمی‌ abadiei@ut.ac.ir
23 بزرگ علی استادیار   بیوتکنولوژی‌ abozorg@ut.ac.ir
24 به نژاد حسن استاد 3639 دانشکده شیمی‌ h.behnejad@ut.ac.ir
25 پزشک حمید استاد 2917 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر pezeshk@ut.ac.ir
26 توسلی احمد دانشیار 3643 دانشکده شیمی‌ tavasoli.a@ut.ac.ir
27 توکلی وحید استادیار 2490 دانشکده زمین‌ شناسی‌ vtavakoli@ut.ac.ir
28 جعفر پور فرناز دانشیار 2480 دانشکده شیمی‌ jafarpour@ut.ac.ir
29 جواهری مجید استادیار 2628 دانشکده شیمی‌ mjavaheri@ut.ac.ir
30 چشمی اکبر استادیار 2722 دانشکده زمین‌ شناسی‌ a.cheshomi@ut.ac.ir
31 حاج امینی سعید مربی 3234 دانشکده زمین‌ شناسی‌ hajamini@ut.ac.ir
32 حامدی جواد استاد 3556 دانشکده زیست‌ شناسی‌ jhamedi@ut.ac.ir
33 حبیبی رضائی مهران استاد 2482 دانشکده زیست‌ شناسی‌ mhabibi@ut.ac.ir
34 حسن پور جعفر استادیار 3266 دانشکده زمین‌ شناسی‌ hassanpour@ut.ac.ir
35 حسن زاده وحیده استادیار 3390 دانشکده زیست‌ شناسی‌ vhassanzadeh@ut.ac.ir
36 حسنی خسرو استادیار 8630 دانشکده فیزیک‌ hassanikh@ut.ac.ir
37 حسین قمرتاج دانشیار 2622 دانشکده زیست‌ شناسی‌ ghossein@ut.ac.ir
38 حسینی علیرضا استادیار   دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر hosseini.alireza@ut.ac.ir
39 حقیقی فیروزه دانشیار 2613 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر fhaghighi@ut.ac.ir
40 حمزه لو مجید استادیار 2625 دانشکده شیمی‌ majhamzehlo@ut.ac.ir
41 خواجه صالحانی مهدی استادیار 3659 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر salehani@ut.ac.ir
42 خوئی سپیده استاد 2896 دانشکده شیمی‌ khoee@ut.ac.ir
43 درفشه محمدرضا استاد 2620 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر darafsheh@ut.ac.ir
44 درویش زاده مهدی رضا استادیار 2894 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر mdarvishzadeh@ut.ac.ir
45 دلدار صدیقه دانشیار 8617 دانشکده فیزیک‌ sdeldar@ut.ac.ir
46 رجبی علی محمد استادیار   دانشکده زمین‌ شناسی‌ amrajabi@ut.ac.ir
47 رحیم پوربناب حسین استاد 2487 دانشکده زمین‌ شناسی‌ rahimpor@ut.ac.ir
48 رحیمیان حسن دانشیار 2629 دانشکده زیست‌ شناسی‌ h.rahimian@ut.ac.ir
49 رشیدی رنجبر پرویز استاد 2726 دانشکده شیمی‌ parvizrashidi2@ut.ac.ir
50 رضاوند رضا استادیار 2915 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر rezavand@ut.ac.ir
51 رضایوف آمنه استاد 2483 دانشکده زیست‌ شناسی‌ arezayof@ut.ac.ir
52 رکنی لموکی غلامرضا دانشیار 2613 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر rokni@ut.ac.ir
53 رنجبران محسن استادیار 2490 دانشکده زمین‌ شناسی‌ m.ranjbaran@ut.ac.ir
54 رهنمای رهسپار سیده فاطمه  استادیار   دانشکده شیمی‌ frahsepar@ut.ac.ir
55 زارع هادی استادیار 2915 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر hadi.zare@ut.ac.ir
56 زارع مبارکه شاهین استاد 2482 دانشکده زیست‌ شناسی‌ shahinzarre@ut.ac.ir
57 زارع نهندی رحیم استاد 2894 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر rahimzn@ut.ac.ir
58 زرگر سیدجلال دانشیار 3646 دانشکده زیست‌ شناسی‌ zargar@ut.ac.ir
59 زنوزی افسانه دانشیار 2988 دانشکده شیمی‌ zonouziafsaneh@ut.ac.ir
60 زینلی بهمن دانشیار 3237 دانشکده زیست‌ شناسی‌ zeynalib@ut.ac.ir
61 ساجدی هدیه استادیار 2915 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر hhsajedi@ut.ac.ir
62 ساری علی رضا استاد 2702 دانشکده زیست‌ شناسی‌ sari@ut.ac.ir
63 سبزرو حسین استادیار 3659 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر sabzrou@ut.ac.ir
64 سپهری حوری استاد 2626 دانشکده زیست‌ شناسی‌ hsepehri@ut.ac.ir
65 سپهری نیا رضا استادیار 8617 دانشکده فیزیک‌ sepehrinia@ut.ac.ir
66 سجادی هزاوه فرشته دانشیار 2892 دانشکده زمین‌ شناسی‌ sajjadi39@ut.ac.ir
67 سررشته داری فرخ استادیار 8761 دانشکده فیزیک‌ f.sarreshtedari@ut.ac.ir
68 سرشتی حسن استاد 3632 دانشکده شیمی‌ sereshti@ut.ac.ir
69 سعیدی مجید استادیار 3301 دانشکده شیمی majid.saidi@ut.ac.ir
70 سلمکی یاسمن استادیار 3316 دانشکده زیست‌ شناسی‌ ysalmaki@ut.ac.ir
71 سلیمان نژاد ژانت دانشیار 2613 دانشکده شیمی‌ jsoleimannejad@ut.ac.ir
72 سلیمانی دامنه مجید دانشیار 3734 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر m.soleimani.d@ut.ac.ir
73 سهرابی بیدار عبداله استادیار 2985 دانشکده زمین‌ شناسی‌ asohrabi@ut.ac.ir
74 سوالونی هادی استاد 8646 دانشکده فیزیک‌ savaloni@ut.ac.ir
75 سیاوشی فریده دانشیار 2460 دانشکده زیست‌ شناسی‌ siavashi@ut.ac.ir
76 سید فخاری سید امین استادیار   دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر aminfakhari@ut.ac.ir
77 سیدجعفری اولیائی نژاد احسان دانشیار 66413835 بیوتکنولوژی‌ seyedjafari@ut.ac.ir
78 سیدی مرجان استادیار 2629 دانشکده زیست‌ شناسی‌ mseyyedi@ut.ac.ir
79 شاکری علی رضا دانشیار 3301 دانشکده شیمی‌ alireza.shakeri@ut.ac.ir
80 شایسته علیرضا دانشیار 3706 دانشکده شیمی‌ ashayesteh@ut.ac.ir
81 شجاعی باغینی علی دانشیار 8643 دانشکده فیزیک‌ ashojai@ut.ac.ir
82 شجاعی باغینی فاطمه دانشیار 8628 دانشکده فیزیک‌ fshojai@ut.ac.ir
83 شمه سوار سودابه استادیار 3250 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر shemehsavar@ut.ac.ir
84 شمیرانی فرزانه استاد 2481 دانشکده شیمی‌ fashemirani@ut.ac.ir
85 صابری عباس علی استادیار 8633 دانشکده فیزیک‌ ab.saberi@ut.ac.ir
86 صفریان شاهرخ دانشیار 3312 دانشکده زیست‌ شناسی‌ ssafarian@ut.ac.ir
87 عارفیان احسان استادیار 3314 دانشکده زیست‌ شناسی‌ arefian@ut.ac.ir
88 عامری رضا استاد 2615 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر rameri@ut.ac.ir
89 عباسی امیرمسعود دانشیار 8635 دانشکده فیزیک‌ amabasi@ut.ac.ir
90 عباسی علیرضا استاد 3644 دانشکده شیمی‌ a_abbasi@ut.ac.ir
91 عبدی یاسر دانشیار 8610 دانشکده فیزیک‌ y.abdi@ut.ac.ir
92 عرب نجفی سیدمحمود دانشیار 3648 دانشکده زیست‌ شناسی‌ smarabnajafi@ut.ac.ir
93 عطار فریده استاد 2968 دانشکده زیست‌ شناسی‌ faridehattar@ut.ac.ir
94 عطاری فرنوش استادیار   دانشکده زیست‌ شناسی‌ attari@ut.ac.ir
95 علی زاده مجید دانشیار 2484 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر majidalizadeh@ut.ac.ir
96 علوی سید محمد هادی استادیار 2626 دانشکده زیست‌ شناسی‌ hadi.alavi@ut.ac.ir
97 علیزاده طاهر دانشیار 3301 دانشکده شیمی‌ talizadeh@ut.ac.ir
98 فامیل فرنیا سیدمرتضی دانشیار   دانشکده شیمی‌ mfarnia@ut.ac.ir
99 فرازمند علی دانشیار 2476 دانشکده زیست‌ شناسی‌ afarazmand@ut.ac.ir
100 فروتن معصومه دانشیار 2896 دانشکده شیمی‌ foroutan@ut.ac.ir
101 فروتن محمد استادیار 2715 دانشکده زمین‌ شناسی‌ foroutan.md@ut.ac.ir
102 فروغی فریبا استادیار 3266 دانشکده زمین‌ شناسی‌ f.foroughi@ut.ac.ir
103 فریدبد فرنوش استادیار 3301 دانشکده شیمی‌ faridbodf@ut.ac.ir
104 فلاحتی عنبران محسن استادیار 3321 دانشکده زیست‌ شناسی‌ falahati@ut.ac.ir
105 فیجانی الهام استادیار 2722 دانشکده زمین‌ شناسی‌ efijani@ut.ac.ir
106 قادرمرزی امیر استادیار   دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر a.ghadermarzi@ut.ac.ir
107 قاسمی جهانبخش استاد   دانشکده شیمی‌ jahan.ghasemi@ut.ac.ir
108 قاسمی نژادرائینی ابراهیم استاد 2913 دانشکده زمین‌ شناسی‌ eghaseminejad@ut.ac.ir
109 قربان زاده عطا ملک دانشیار 8624 دانشکده فیزیک‌ ghorbanzadeham@ut.ac.ir
110 قندی مهدی استاد 2250 دانشکده شیمی‌ mghandi@ut.ac.ir
111 کاشف نسیم دانشیار 2493 دانشکده زیست‌ شناسی‌ kashefn@ut.ac.ir
112 کبیری رنانی محبوبه استادیار 3558 بیوتکنولوژی‌ mkabiri@ut.ac.ir
113 کنعانیان علی استاد 66413835 دانشکده زمین‌ شناسی‌ kananian@ut.ac.ir
114 کوهیان محمدآبادی عطااله استادیار 8658 دانشکده فیزیک koohian@ut.ac.ir
115 کیان مهر ابراهیم دانشیار 2488 دانشکده شیمی‌ ekianmehr@ut.ac.ir
116 گنج تابش محمد دانشیار 2897 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر mgtabesh@ut.ac.ir
117 گنجعلی محمدرضا استاد 2294 دانشکده شیمی‌ ganjali@ut.ac.ir
118 مجتهدی سید مجتبی استادیار   دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر mojtaba.mojtahedi@ut.ac.ir
119 محسنی سجادی حسین دانشیار 8646 دانشکده فیزیک‌ mohsenisad@ut.ac.ir
120 محمدنوری مرتضی دانشیار 3250 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر mmnoori@ut.ac.ir
121 محمدی پناه فاطمه استادیار 3556 دانشکده زیست‌ شناسی‌ fmohammadipanah@ut.ac.ir
122 محمدی زاده محمدرضا دانشیار 8611 دانشکده فیزیک‌ zadeh@ut.ac.ir
123 مدبری سروش استادیار 2985 دانشکده زمین‌ شناسی‌ modabberi@ut.ac.ir
124 مدرس مجید استاد 8633 دانشکده فیزیک‌ mmodares@ut.ac.ir
125 مرعشی سیدامیر دانشیار 66413835 بیوتکنولوژی‌ marashi@ut.ac.ir
126 مشفق حمیدرضا استاد 8667 دانشکده فیزیک‌ hmoshfegh@ut.ac.ir
127 مظفری مرتضی استادیار 2906 دانشکده زمین‌ شناسی‌ mmozafari@ut.ac.ir
128 معتمد نسرین دانشیار 2472 دانشکده زیست‌ شناسی‌ nmotamed@ut.ac.ir
129 مقاری علی استاد 3307 دانشکده شیمی‌ maghari@ut.ac.ir
130 مقیمی حمید استادیار 3314 دانشکده زیست‌ شناسی‌ hmoghimi@ut.ac.ir
131 ملک معصومه استاد 2702 دانشکده زیست‌ شناسی‌ memalek@ut.ac.ir
132 منتصرکوهساری شیده دانشیار 3308 دانشکده زیست شناسی sh_montasser@ut.ac.ir
133 مهجورشفیعی مسعود دانشیار 8626 دانشکده فیزیک‌ mmshafiei@ut.ac.ir
134 مهدوی حسین استاد 2725 دانشکده شیمی‌ hosinmahdavi@ut.ac.ir
135 مهدیقلی کاظم استادیار   دانشکده زیست‌ شناسی‌ kmahdigholi@ut.ac.ir
136 میر نژاد حسن دانشیار 2959 دانشکده زمین‌ شناسی‌ hmirnejad@ut.ac.ir
137 میرمعصومی مسعود مربی 2492 دانشکده زیست‌ شناسی‌ mirmasoumi@ut.ac.ir
138 میری میر فائز دانشیار 8659 دانشکده فیزیک‌ mirfaez_miri@ut.ac.ir
139 ندرلو رضا استادیار 2629 دانشکده زیست‌ شناسی‌ rnaderloo@ut.ac.ir
140 نعمتی خراط غازیانی علی استاد 2499 دانشکده شیمی‌ anemati@ut.ac.ir
141 نقیب زاده مشایخ ابراهیم مربی 2484 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر e.mashayekh@ut.ac.ir
142 نهال ارشمید دانشیار 8639 دانشکده فیزیک‌ nahal@ut.ac.ir
143 نوذری دالینی عباس دانشیار 2916 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر nowzari@ut.ac.ir
144 نوربالا تفتی مهدیار استادیار 8762 دانشکده فیزیک‌ mnoorbala@ut.ac.ir
145 نوروزی پرویز استاد 2294 دانشکده شیمی‌ pnorouzi@ut.ac.ir
146 نوری زنوز محمد استاد 8653 دانشکده فیزیک‌ nouri@ut.ac.ir
147 نوزعیم رضا استادیار 2906 دانشکده زمین‌ شناسی‌ nozaem@ut.ac.ir
148 نیرومند شجاع الدین استادیار 3266 دانشکده زمین‌ شناسی‌ niroomand@ut.ac.ir
149 نیکنام وحید استاد 3637 دانشکده زیست‌ شناسی‌ niknamv@ut.ac.ir
150 واعظ جوادی فاطمه استادیار 2959 دانشکده زمین‌ شناسی‌ vaezjavadi@ut.ac.ir
151 واعظ علائی سید مهدی دانشیار 8642 دانشکده فیزیک‌ smvaez@ut.ac.ir
152 یاسمی سیامک استاد 2615 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر yassemi@ut.ac.ir
153 یزدان بخش نیما استادیار 3314 دانشکده زیست‌ شناسی‌ yazdanb@ut.ac.ir