اعضای هیأت علمی اعضای هیأت علمی

اعضای هیئت علمی بخش آمار اعضای هیئت علمی بخش آمار

 

ردیف نام خانوادگی نام رتبه علمی شماره تماس پست الکترونیک دانشگاه پست الکترونیک خیام
1 افتخاری مهابادی سمانه استادیار 2915 seftekhari@ut.ac.ir S.Eftekhari@khayam.ut.ac.ir
2 امینی سیدمرتضی استادیار 2915 morteza.amini@ut.ac.ir morteza.amini@khayam.ut.ac.ir
3 پزشک حمید استاد 2917 pezeshk@ut.ac.ir pezeshk@khayam.ut.ac.ir
4 حقیقی فیروزه استادیار 2613 fhaghighi@ut.ac.ir haghighi@khayam.ut.ac.ir
5 شمه سوار سودابه استادیار 3250 shemehsavar@ut.ac.ir shemehsavar@khayam.ut.ac.ir

 

اعضای هیئت علمی بخش ریاضی اعضای هیئت علمی بخش ریاضی

اعضای هیائت علمی بخش علوم کامپیوتر اعضای هیائت علمی بخش علوم کامپیوتر

 
ردیف نام خانوادگی نام رتبه علمی شماره تماس پست الکترونیک دانشگاه پست الکترونیک خیام
1 باباعلی باقر استادیار 2627 babaali@ut.ac.ir  
2 ساجدی هدیه استادیار 2915 hhsajedi@ut.ac.ir  
3 علی زاده مجید استادیار 2484 majidalizadeh@ut.ac.ir malizadeh@khayam.ut.ac.ir
4 گنج تابش محمد دانشیار 2897 mgtabesh@ut.ac.ir  
5 محمدنوری مرتضی دانشیار 3250 mmnoori@ut.ac.ir mnoori@khayam.ut.ac.ir
6 نقیب زاده مشایخ ابراهیم مربی 2484 e.mashayekh@ut.ac.ir e.mashayekh@khayam.ut.ac.ir
7 نوذری دالینی عباس دانشیار 2916 nowzari@ut.ac.ir nowzari@khayam.ut.ac.ir

 

اعضای هیئت علمی دانشکده زمین شناسی اعضای هیئت علمی دانشکده زمین شناسی

 

اعضای هیئت علمی بخش پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی  
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن  ut پست الکترنیک پست الکترونیک خیام
1 اسماعیلی داریوش استاد 3733 dsmaeili@ut.ac.ir esmaili@khayam.ut.ac.ir
2 کنعانیان علی استادیار 66413835 kananian@ut.ac.ir kananian@khayam.ut.ac.ir
3 مدبری سروش استادیار 2985 modabber@ut.ac.ir modabberi@khayam.ut.ac.ir
4 میر نژاد حسن دانشیار 2959 hmirnejad@ut.ac.ir mirnejad@khayam.ut.ac.ir
5 نیرومند شجاع الدین استادیار 3266 niroomand@ut.ac.ir Niroomand@ut.ac.ir
             
             
اعضای هیئت علمی بخش سافت راک (رسوب، نفت، چینه)  
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن  ut پست الکترنیک پست الکترونیک خیام
1 امینی عبدالحسین استادیار 3734 ahamini@ut.ac.ir  
2 توکلی وحید استادیار 2490 vtavakoli@ut.ac.ir  
3 رحیم پوربناب حسین استاد 2487 rahimpor@ut.ac.ir rahimpor@khayam.ut.ac.ir
4 رنجبران محسن استادیار 2490 m.ranjbaran@ut.ac.ir ranjbaran@khayam.ut.ac.ir
5 سجادی هزاوه فرشته دانشیار 2892 sajjadi39@ut.ac.ir sajjadi@khayam.ut.ac.ir
6 قاسمی نژادرائینی ابراهیم استاد 2913 eghaseminejad@ut.ac.ir eghasemi@khayam.ut.ac.ir
7 واعظ جوادی فاطمه استادیار 2959 vaezgavadi@ut.ac.ir fatemehjavadi@khayam.ut.ac.ir
             
             
اعضای هیئت علمی بخش مهندسی و تکتونیک  
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن  ut پست الکترنیک پست الکترونیک خیام
1 الیاسی محسن دانشیار 2469 meliasi@ut.ac.ir eliassi@khayam.ut.ac.ir
2 چشمی اکبر استادیار 2722 a.cheshomi@ut.ac.ir  
3 حاج امینی سعید مربی 3234 hajamini@ut.ac.ir hajamini@khayam.ut.ac.ir
4 حسن پور جعفر استادیار 3266 hassanpour@ut.ac.ir  
5 رجبی علی محمد استادیار 2719 amrajabi@ut.ac.ir  
6 سهرابی بیدار عبداله استادیار 2985 asohrabi@ut.ac.ir sohrabi@khayam.ut.ac.ir
7 فیجانی الهام استادیار 2722 efijani@ut.ac.ir  
8 نوزعیم رضا استادیار 2906 nozaem@ut.ac.ir  

 

اعضای هیئت علمی دانشکده زیست شناسی اعضای هیئت علمی دانشکده زیست شناسی

 

اعضای هیئت علمی بخش علوم جانوری  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترونیک ut  پست الکترونیک خیام
1 حسین قمرتاج استادیار 2622 ghossein@ut.ac.ir ghossein@khayam.ut.ac.ir
2 رحیمیان حسن دانشیار 2629 h.rahimian@ut.ac.ir rahimian@khayam.ut.ac.ir
3 رضایوف آمنه استاد 2483 arezayof@ut.ac.ir Rezayof@khayam.ut.ac.ir
4 زینلی بهمن دانشیار 3237 zeinalib@ut.ac.ir  
5 ساری علی رضا استاد 2702 sari@ut.ac.ir  
6 سپهری حوری استاد 2626 hsepehri@ut.ac.ir hsepehri@khayam.ut.ac.ir
7 سیدی مرجان استادیار 2629 mseyyedi@ut.ac.ir mseiedi@khayam.ut.ac.ir
8 ملک معصومه استاد 2702 memalek@ut.ac.ir mmalek@khayam.ut.ac.ir
9 ندرلو رضا استادیار 2629 rnaderloo@ut.ac.ir  
   
 
 
اعضای هیئت علمی بخش علوم سلولی و مولکولی  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترونیک ut  پست الکترونیک خیام
1 الهی الهه استاد 3561 elaheelahi@ut.ac.ir  
2 امینی نسب مهریار استادیار 2293 amininasab@ut.ac.ir amininasab@khayam.ut.ac.ir
3 حبیبی رضائی مهران دانشیار 2482 mhabibi@ut.ac.ir mhabibi@khayam.ut.ac.ir
4 حسن زاده وحیده استادیار 3390 vhassanzadeh@ut.ac.ir hassanzadeh@khayam.ut.ac.ir
5 زرگر سیدجلال دانشیار 3646 zargar@ut.ac.ir Zargar@khayam.ut.ac.ir
6 صفریان شاهرخ دانشیار 3312 ssafarian@ut.ac.ir safarian@khayam.ut.ac.ir
7 عرب نجفی سید محمود دانشیار 3648 najafim@khayam.ut.ac.ir najafim@khayam.ut.ac.ir
8 فرازمند علی دانشیار 2476 afarazmand@ut.ac.ir afarazmand@khayam.ut.ac.ir
9 معتمد نسرین دانشیار 2472 nmotamed@ut.ac.ir nmotamed@khayam.ut.ac.ir
   
 
 
اعضای هیئت علمی بخش علوم گیاهی  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترونیک ut  پست الکترونیک خیام
1 آخانی سنجانی حسین استاد 3638 hkhani@ut.ac.ir akhani@khayam.ut.ac.ir
2 زارع مبارکه شاهین استاد 2482 shahinzarre@ut.ac.ir zarre@khayam.ut.ac.ir
3 سلمکی یاسمن استادیار 3316 ysalmaki@ut.ac.ir salmaki@khayam.ut.ac.ir
4 عطار فریده استاد 2968 faridehattar@ut.ac.ir fattar@khayam.ut.ac.ir
5 فلاحتی عنبران محسن استادیار 3321 falahati@ut.ac.ir falahati@khayam.ut.ac.ir
6 مهدیقلی کاظم استادیار   kmahdigholi@ut.ac.ir  
7 میرمعصومی مسعود مربی 2492 mirmasoumi@ut.ac.ir mirmsomi@khayam.ut.ac.ir
8 نیکنام وحید استاد 3637 niknamv@ut.ac.ir vniknam@khayam.ut.ac.ir
9 یزدان بخش نیما استادیار 3314 yazdanb@ut.ac.ir yazdanbakhsh@khayam.ut.ac.ir
   
 
 
اعضای هیئت علمی بخش میکروبیولوژی  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترونیک ut  پست الکترونیک خیام
1 آموزگار محمدعلی دانشیار 3557 amoozegar@ut.ac.ir amozegar@khayam.ut.ac.ir
2 حامدی جواد دانشیار 3556 jhamedi@ut.ac.ir jhamedi@khayam.ut.ac.ir
3 سیاوشی فریده دانشیار 2460 siavashi@ut.ac.ir  
4 عارفیان احسان استادیار 3314 arefian@ut.ac.ir arefian@khayam.ut.ac.ir
5 کاشف نسیم استاد 2493 kashefn@ut.ac.ir kashefn@khayam.ut.ac.ir
6 محمدی پناه فاطمه استادیار 3556 fmohammadipanah@ut.ac.ir fmohammadipanah@khayam.ut.ac.ir
7 مقیمی حمید استادیار 3314 hmoghimi@ut.ac.ir moghimi@khayam.ut.ac.ir
8 منتصر کوهساری شیده دانشیار 3308 sh_montasser@ut.ac.ir montasser20sh@khayam. ut.ac.ir

 

تلفن­‌ها داخلی است و برای تماس از خارج از دانشگاه در ابتدای آن 6111 اضافه می‌­شود.

 

اعضای هیئت علمی دانشکده شیمی اعضای هیئت علمی دانشکده شیمی

 

اعضای هیئت علمی بخش شیمی آلی  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 ادیب مهدی استاد 3736 madib@ut.ac.ir madib@khayam.ut.ac.ir
2 جعفر پور فرناز دانشیار 2480 jafarpour@ut.ac.ir jafarpur@khayam.ut.ac.ir
3 جواهری مجید مربی 2628 mjavaheri@ut.ac.ir  
4 رشیدی رنجبر پرویز استاد 2726 parvizrashidi2@ut.ac.ir  
5 زنوزی افسانه دانشیار 2988 zonouziafsaneh@ut.ac.ir zonouzi@khayam.ut.ac.ir
6 فرنیا سیدمرتضی دانشیار 3301 mfarnia@ut.ac.ir  
7 قندی مهدی استاد 2250 mghandi@ut.ac.ir ghandi@khayam.ut.ac.ir
8 کیان مهر ابراهیم دانشیار 2488 ekianmehr@ut.ac.ir kianmehr@khayam.ut.ac.ir
   
 
اعضای هیئت علمی بخش شیمی پلیمر  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 خوئی سپیده استاد 2896 khoee@ut.ac.ir khoee@khayam.ut.ac.ir
2 شاکری علی رضا دانشیار 3301 alireza.shakeri@ut.ac.ir  
3 شمیرانی فرزانه استاد 2481 fashemirani@ut.ac.ir shemiran@khayam.ut.ac.ir
4 مهدوی حسین دانشیار 2725 hosinmahdavi@ut.ac.ir hmahdavi@khayam.ut.ac.ir
   
 
اعضای هیئت علمی بخش شیمی تجزیه  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 سرشتی حسن استاد 3632 sereshti@ut.ac.ir sereshti@khayam.ut.ac.ir
2 شمیرانی فرزانه استاد 2481 fashemirani@ut.ac.ir  
3 علیزاده طاهر دانشیار 3301 talizadeh@ut.ac.ir talizadeh@khayam.ut.ac.ir
4 فریدبد فرنوش استادیار 3301 faridbodf@ut.ac.ir faridbodf@khayam.ut.ac.ir
5 قاسمی جهانبخش استاد   jahan.ghasemi@ut.ac.ir  
6 گنجعلی محمدرضا استاد 2294 ganjali@ut.ac.ir ganjali@khayam.ut.ac.ir
7 نوروزی پرویز استاد 2294 pnorouzi@ut.ac.ir norouzi@khayam.ut.ac.ir
   
 
اعضای هیئت علمی بخش شیمی فیزیک  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 به نژاد حسن دانشیار 3639 h.behnejad@ut.ac.ir behnejad@khayam.ut.ac.ir
2 حمزه لو مجید استادیار 2625 majhamzehlo@ut.ac.ir mhamzehlo@khayam.ut.ac.ir
3 شایسته علیرضا استادیار 3706 ashayesteh@ut.ac.ir shayesteh@khayam.ut.ac.ir
4 فروتن معصومه دانشیار 2896 foroutan@ut.ac.ir foroutan@khayam.ut.ac.ir
5 مقاری علی استاد 3307 maghari@ut.ac.ir maghari@khayam.ut.ac.ir
   
 
اعضای هیئت علمی بخش شیمی کاربردی  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 توسلی احمد دانشیار 3643 tavasoli.a@ut.ac.ir tavassoli@khayam.ut.ac.ir
2 رشیدی رنجبر پرویز استاد 2726 parvizrashidi2@ut.ac.ir  
3 سعیدی مجید استادیار 3301 majid.saidi@ut.ac.ir majid.saidi@khayam.ut.ac.ir
4 شاکری علی رضا دانشیار 3301 alireza.shakeri@ut.ac.ir  
5 نعمتی خراط غازیانی علی دانشیار 2499 anemati@ut.ac.ir alnema@khayam.ut.ac.ir
   
 
اعضای هیئت علمی بخش شیمی معدنی  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 اخباری کامران استادیار 3734 akhbari.k@ut.ac.ir Akhbari.k@khayam.ut.ac.ir
2 امیری احمد استادیار 2915 ahmadamiri@ut.ac.ir  
3 بدیعی علیرضا استاد 2614 abadiei@ut.ac.ir abadiei@khayam.ut.ac.ir
4 سلیمان نژاد ژانت دانشیار 2613 jsoleimannejad@ut.ac.ir  
5 عباسی علیرضا دانشیار 8635 a_abbasi@ut.ac.ir aabbasi@khayam.ut.ac.ir
6 نعمتی خراط غازیانی علی دانشیار 2499 anemati@ut.ac.ir  
 
تلفن­‌ها داخلی است و برای تماس از خارج از دانشگاه در ابتدای آن 6111 اضافه می‌­شود.
 

اعضای هیئت علمی دانشکده فیزیک اعضای هیئت علمی دانشکده فیزیک

 

بخش فیزیک اتمی و مولکولی  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 آقامیر سیدمجتبی فرزین استاد 8603 aghamir@ut.ac.ir aghamir@khayam.ut.ac.ir
2 حسنی خسرو استادیار 8630 hassanikh@ut.ac.ir  
3 قربان زاده عطا ملک دانشیار 8624 ghorbanzadeham@ut.ac.ir  
4 کوهیان محمدآبادی عطااله دانشیار 8658 koohian@ut.ac.ir kouhian@khayam.ut.ac.ir
5 نهال ارشمید دانشیار 8639 nahal@ut.ac.ir  
             
             
             
بخش فیزیک حالت جامد  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 سپهری نیا رضا استادیار 8617 sepehrinia@ut.ac.ir  
2 سررشته داری فرخ استادیار 8761 f.sarreshtedari@ut.ac.ir  
3 سوالونی هادی استاد 8646 savaloni@ut.ac.ir savaloni@khayam.ut.ac.ir
4 صابری عباس علی استادیار 8633 ab.saberi@ut.ac.ir  
5 عبدی یاسر دانشیار 8610 y.abdi@ut.ac.ir  
6 محمدی زاده محمدرضا دانشیار 8611 zadeh@ut.ac.ir  
7 میری میر فائز استادیار 8659 mirfaez_miri@ut.ac.ir  
8 واعظ علائی سید مهدی استادیار 8642 smvaez@ut.ac.ir  
             
             
             
بخش فیزیک ذرات بنیادی  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 ابراهیم نجف آبادی هاجر استادیار 8619 hebrahim@ut.ac.ir  
2 دلدار صدیقه دانشیار 8617 sdeldar@ut.ac.ir sdeldar@khayam.ut.ac.ir
3 شجاعی باغینی علی دانشیار 8643 ashojai@ut.ac.ir  
4 محسنی سجادی حسین دانشیار 8646 mohsenisad@ut.ac.ir  
5 مدرس مجید استاد 8633 mmodares@ut.ac.ir modarres@khayam.ut.ac.ir
             
             
             
بخش فیزیک هسته ای  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 بایگان شهریار استاد 8626 bayegan@ut.ac.ir bayegan@khayam.ut.ac.ir
2 مشفق حمیدرضا استاد 8667 hmoshfegh@ut.ac.ir  
3 مهجورشفیعی مسعود دانشیار 8626 mmshafiei@ut.ac.ir  
             
             
             
بخش فیزیک گرانش و فیزیک نجومی  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 احمدی ناهید استادیار 8656 nahmadi@ut.ac.ir  
2 شجاعی باغینی فاطمه دانشیار 8628 fshojai@ut.ac.ir  
3 عباسی امیرمسعود دانشیار 3644 amabasi@ut.ac.ir amabasi@khayam.ac.ir
4 نوربالا تفتی مهدیار استادیار 8762 mnoorbala@ut.ac.ir  
5 نوری زنوز محمد دانشیار 8653 nouri@ut.ac.ir  

 

اعضای هیئت علمی پردیس علوم- گروه بیوتکنولوژی اعضای هیئت علمی پردیس علوم- گروه بیوتکنولوژی

 

ردیف

نام خانوادگی

نام

رتبه علمی

شماره تماس

پست الکترنیک

1

اسد

صدیقه

استادیار

66413835

asad@ut.ac.ir

2

بزرگ

علی استادیار 66413835 abozorg@ut.ac.ir

3

بخشنده

بهناز

استادیار

66413835

b.bakhshandeh@ut.ac.ir

4

رشیدی رنجبر

پرویز

استاد

66412726

parvizrashidi2@ut.ac.ir

5

سیدجعفری اولیائی نژاد

احسان

استادیار

66413835

seyedjafari@ut.ac.ir

6

کبیری رنانی

محبوبه

استادیار

66413835

mkabiri@ut.ac.ir

7

مرعشی

سیدامیر

استادیار

66413835

marashi@ut.ac.ir

 

 

 

لیست کامل اعضای هیات علمی پردیس علوم لیست کامل اعضای هیات علمی پردیس علوم

 

ردیف

نام خانوادگی

نام

مرتبه علمی

تلفن

دانشکده / گروه

آدرس پست الکترنیک

1

ابراهیم نجف آبادی

هاجر

استادیار

8619

دانشکده فیزیک‌

hebrahim@ut.ac.ir

2

احمدی

ناهید

دانشیار

8656

دانشکده فیزیک‌

nahmadi@ut.ac.ir

3

اخباری

کامران

استادیار

3734

دانشکده شیمی‌

akhbari.k@ut.ac.ir

4

ادیب

مهدی

استاد

3736

دانشکده شیمی‌

madib@ut.ac.ir

5

اسد

صدیقه

استادیار

66413835

بیوتکنولوژی‌

asad@ut.ac.ir

6

اسدی

محمدباقر

دانشیار

2484

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

mb.asadi@ut.ac.ir

7

اسماعیلی

داریوش

استاد

3733

دانشکده زمین‌ شناسی‌

dsmaeili@ut.ac.ir

8

افتخاری مهابادی

سمانه

استادیار

2915

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

seftekhari@ut.ac.ir

9

الهی

الهه

استاد

3561

دانشکده زیست‌ شناسی‌

elaheelahi@ut.ac.ir

10

الیاسی

محسن

دانشیار

2469

دانشکده زمین‌ شناسی‌

meliasi@ut.ac.ir

11

امیری

احمد

استادیار

2915

دانشکده شیمی‌

ahmadamiri@ut.ac.ir

12

امینی

سیدمرتضی

استادیار

2485

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

morteza.amini@ut.ac.ir

13

امینی

عبدالحسین

استاد

3734

دانشکده زمین‌ شناسی‌

ahamini@ut.ac.ir

14

امینی نسب

مهریار

استادیار

2293

دانشکده زیست‌ شناسی‌

amininasab@ut.ac.ir

15

آخانی سنجانی

حسین

استاد

3638

دانشکده زیست‌ شناسی‌

hakhani@ut.ac.ir

16

آقامیر

سیدمجتبی فرزین

استاد

8603

دانشکده فیزیک‌

aghamir@ut.ac.ir

17

آموزگار

محمدعلی

استاد

3557

دانشکده زیست‌ شناسی‌

amoozegar@ut.ac.ir

18

آیت اله زاده شیرازی

فاطمه

دانشیار

2620

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

f.a.z.shirazi@ut.ac.ir

19

باباعلی

باقر

استادیار

2627

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

babaali@ut.ac.ir

20

بایگان

شهریار

استاد

8626

دانشکده فیزیک‌

bayegan@ut.ac.ir

21

بخشنده

بهناز

استادیار

66413835

بیوتکنولوژی‌

b.bakhshandeh@ut.ac.ir

22

بدیعی

علیرضا

استاد

2614

دانشکده شیمی‌

abadiei@ut.ac.ir

23

بزرگ

علی

استادیار

 

بیوتکنولوژی‌

abozorg@ut.ac.ir

24

به نژاد

حسن

استاد

3639

دانشکده شیمی‌

h.behnejad@ut.ac.ir

25

پزشک

حمید

استاد

2917

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

pezeshk@ut.ac.ir

26

توسلی

احمد

دانشیار

3643

دانشکده شیمی‌

tavasoli.a@ut.ac.ir

27

توکلی

وحید

استادیار

2490

دانشکده زمین‌ شناسی‌

vtavakoli@ut.ac.ir

28

جعفر پور

فرناز

دانشیار

2480

دانشکده شیمی‌

jafarpour@ut.ac.ir

29

جواهری

مجید

استادیار

2628

دانشکده شیمی‌

mjavaheri@ut.ac.ir

30

چشمی

اکبر

استادیار

2722

دانشکده زمین‌ شناسی‌

a.cheshomi@ut.ac.ir

31

حاج امینی

سعید

مربی

3234

دانشکده زمین‌ شناسی‌

hajamini@ut.ac.ir

32

حامدی

جواد

استاد

3556

دانشکده زیست‌ شناسی‌

jhamedi@ut.ac.ir

33

حبیبی رضائی

مهران

استاد

2482

دانشکده زیست‌ شناسی‌

mhabibi@ut.ac.ir

34

حسن پور

جعفر

استادیار

3266

دانشکده زمین‌ شناسی‌

hassanpour@ut.ac.ir

35

حسن زاده

وحیده

استادیار

3390

دانشکده زیست‌ شناسی‌

vhassanzadeh@ut.ac.ir

36

حسنی

خسرو

استادیار

8630

دانشکده فیزیک‌

hassanikh@ut.ac.ir

37

حسین

قمرتاج

دانشیار

2622

دانشکده زیست‌ شناسی‌

ghossein@ut.ac.ir

38

حسینی

علیرضا

استادیار

 

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

hosseini.alireza@ut.ac.ir

39

حقیقی

فیروزه

دانشیار

2613

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

fhaghighi@ut.ac.ir

40

حمزه لو

مجید

استادیار

2625

دانشکده شیمی‌

majhamzehlo@ut.ac.ir

41

خواجه صالحانی

مهدی

استادیار

3659

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

salehani@ut.ac.ir

42

خوئی

سپیده

استاد

2896

دانشکده شیمی‌

khoee@ut.ac.ir

43

درفشه

محمدرضا

استاد

2620

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

darafsheh@ut.ac.ir

44

درویش زاده

مهدی رضا

استادیار

2894

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

mdarvishzadeh@ut.ac.ir

45

دلدار

صدیقه

دانشیار

8617

دانشکده فیزیک‌

sdeldar@ut.ac.ir

46

رجبی

علی محمد

استادیار

 

دانشکده زمین‌ شناسی‌

amrajabi@ut.ac.ir

47

رحیم پوربناب

حسین

استاد

2487

دانشکده زمین‌ شناسی‌

rahimpor@ut.ac.ir

48

رحیمیان

حسن

دانشیار

2629

دانشکده زیست‌ شناسی‌

h.rahimian@ut.ac.ir

49

رشیدی رنجبر

پرویز

استاد

2726

دانشکده شیمی‌

parvizrashidi2@ut.ac.ir

50

رضاوند

رضا

استادیار

2915

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

rezavand@ut.ac.ir

51

رضایوف

آمنه

استاد

2483

دانشکده زیست‌ شناسی‌

arezayof@ut.ac.ir

52

رکنی لموکی

غلامرضا

دانشیار

2613

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

rokni@ut.ac.ir

53

رنجبران

محسن

استادیار

2490

دانشکده زمین‌ شناسی‌

m.ranjbaran@ut.ac.ir

54

رهنمای رهسپار

سیده فاطمه 

استادیار

 

دانشکده شیمی‌

frahsepar@ut.ac.ir

55

زارع

هادی

استادیار

2915

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

hadi.zare@ut.ac.ir

56

زارع مبارکه

شاهین

استاد

2482

دانشکده زیست‌ شناسی‌

shahinzarre@ut.ac.ir

57

زارع نهندی

رحیم

استاد

2894

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

rahimzn@ut.ac.ir

58

زرگر

سیدجلال

دانشیار

3646

دانشکده زیست‌ شناسی‌

zargar@ut.ac.ir

59

زنوزی

افسانه

دانشیار

2988

دانشکده شیمی‌

zonouziafsaneh@ut.ac.ir

60

زینلی

بهمن

دانشیار

3237

دانشکده زیست‌ شناسی‌

zeynalib@ut.ac.ir

61

ساجدی

هدیه

استادیار

2915

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

hhsajedi@ut.ac.ir

62

ساری

علی رضا

استاد

2702

دانشکده زیست‌ شناسی‌

sari@ut.ac.ir

63

سبزرو

حسین

استادیار

3659

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

sabzrou@ut.ac.ir

64

سپهری

حوری

استاد

2626

دانشکده زیست‌ شناسی‌

hsepehri@ut.ac.ir

65

سپهری نیا

رضا

استادیار

8617

دانشکده فیزیک‌

sepehrinia@ut.ac.ir

66

سجادی هزاوه

فرشته

دانشیار

2892

دانشکده زمین‌ شناسی‌

sajjadi39@ut.ac.ir

67

سررشته داری

فرخ

استادیار

8761

دانشکده فیزیک‌

f.sarreshtedari@ut.ac.ir

68

سرشتی

حسن

استاد

3632

دانشکده شیمی‌

sereshti@ut.ac.ir

69

سلمکی

یاسمن

استادیار

3316

دانشکده زیست‌ شناسی‌

ysalmaki@ut.ac.ir

70

سلیمان نژاد

ژانت

دانشیار

2613

دانشکده شیمی‌

jsoleimannejad@ut.ac.ir

71

سلیمانی دامنه

مجید

دانشیار

3734

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

m.soleimani.d@ut.ac.ir

72

سهرابی بیدار

عبداله

استادیار

2985

دانشکده زمین‌ شناسی‌

asohrabi@ut.ac.ir

73

سوالونی

هادی

استاد

8646

دانشکده فیزیک‌

savaloni@ut.ac.ir

74

سیاوشی

فریده

دانشیار

2460

دانشکده زیست‌ شناسی‌

siavashi@ut.ac.ir

75

سید فخاری

سید امین

استادیار

 

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

aminfakhari@ut.ac.ir

76

سیدجعفری اولیائی نژاد

احسان

دانشیار

66413835

بیوتکنولوژی‌

seyedjafari@ut.ac.ir

77

سیدی

مرجان

استادیار

2629

دانشکده زیست‌ شناسی‌

mseyyedi@ut.ac.ir

78

شاکری

علی رضا

دانشیار

3301

دانشکده شیمی‌

alireza.shakeri@ut.ac.ir

79

شایسته

علیرضا

دانشیار

3706

دانشکده شیمی‌

ashayesteh@ut.ac.ir

80

شجاعی باغینی

علی

دانشیار

8643

دانشکده فیزیک‌

ashojai@ut.ac.ir

81

شجاعی باغینی

فاطمه

دانشیار

8628

دانشکده فیزیک‌

fshojai@ut.ac.ir

82

شمه سوار

سودابه

استادیار

3250

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

shemehsavar@ut.ac.ir

83

شمیرانی

فرزانه

استاد

2481

دانشکده شیمی‌

fashemirani@ut.ac.ir

84

صابری

عباس علی

استادیار

8633

دانشکده فیزیک‌

ab.saberi@ut.ac.ir

85

صفریان

شاهرخ

دانشیار

3312

دانشکده زیست‌ شناسی‌

ssafarian@ut.ac.ir

86

عارفیان

احسان

استادیار

3314

دانشکده زیست‌ شناسی‌

arefian@ut.ac.ir

87

عامری

رضا

استاد

2615

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

rameri@ut.ac.ir

88

عباسی

امیرمسعود

دانشیار

8635

دانشکده فیزیک‌

amabasi@ut.ac.ir

89

عباسی

علیرضا

استاد

3644

دانشکده شیمی‌

a_abbasi@ut.ac.ir

90

عبدی

یاسر

دانشیار

8610

دانشکده فیزیک‌

y.abdi@ut.ac.ir

91

عرب نجفی

سیدمحمود

دانشیار

3648

دانشکده زیست‌ شناسی‌

smarabnajafi@ut.ac.ir

92

عطار

فریده

استاد

2968

دانشکده زیست‌ شناسی‌

faridehattar@ut.ac.ir

93

عطاری

فرنوش

استادیار

 

دانشکده زیست‌ شناسی‌

attari@ut.ac.ir

94

علی زاده

مجید

دانشیار

2484

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

majidalizadeh@ut.ac.ir

95

علی محمدی

مسعود

استاد

 

دانشکده فیزیک‌

alimohmd@ut.ac.ir

96

علیزاده

طاهر

دانشیار

3301

دانشکده شیمی‌

talizadeh@ut.ac.ir

97

فامیل فرنیا

سیدمرتضی

دانشیار

 

دانشکده شیمی‌

mfarnia@ut.ac.ir

98

فرازمند

علی

دانشیار

2476

دانشکده زیست‌ شناسی‌

afarazmand@ut.ac.ir

99

فروتن

معصومه

دانشیار

2896

دانشکده شیمی‌

foroutan@ut.ac.ir

100

فروغی

فریبا

استادیار

3266

دانشکده زمین‌ شناسی‌

f.foroughi@ut.ac.ir

101

فریدبد

فرنوش

استادیار

3301

دانشکده شیمی‌

faridbodf@ut.ac.ir

102

فلاحتی عنبران

محسن

استادیار

3321

دانشکده زیست‌ شناسی‌

falahati@ut.ac.ir

103

فیجانی

الهام

استادیار

2722

دانشکده زمین‌ شناسی‌

efijani@ut.ac.ir

104

قادرمرزی

امیر

استادیار

 

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

a.ghadermarzi@ut.ac.ir

105

قاسمی

جهانبخش

استاد

 

دانشکده شیمی‌

jahan.ghasemi@ut.ac.ir

106

قاسمی نژادرائینی

ابراهیم

استاد

2913

دانشکده زمین‌ شناسی‌

eghaseminejad@ut.ac.ir

107

قربان زاده

عطا ملک

دانشیار

8624

دانشکده فیزیک‌

ghorbanzadeham@ut.ac.ir

108

قندی

مهدی

استاد

2250

دانشکده شیمی‌

mghandi@ut.ac.ir

109

کاشف

نسیم

دانشیار

2493

دانشکده زیست‌ شناسی‌

kashefn@ut.ac.ir

110

کبیری رنانی

محبوبه

استادیار

3558

بیوتکنولوژی‌

mkabiri@ut.ac.ir

111

کنعانیان

علی

استاد

66413835

دانشکده زمین‌ شناسی‌

kananian@ut.ac.ir

112

کوهیان محمدآبادی

عطااله

استادیار

8658

دانشکده فیزیک

koohian@ut.ac.ir

113

کیان مهر

ابراهیم

دانشیار

2488

دانشکده شیمی‌

ekianmehr@ut.ac.ir

114

گنج تابش

محمد

دانشیار

2897

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

mgtabesh@ut.ac.ir

115

گنجعلی

محمدرضا

استاد

2294

دانشکده شیمی‌

ganjali@ut.ac.ir

116

مجتهدی

سید مجتبی

استادیار

 

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

mojtaba.mojtahedi@ut.ac.ir

117

محسنی سجادی

حسین

دانشیار

8646

دانشکده فیزیک‌

mohsenisad@ut.ac.ir

118

محمدنوری

مرتضی

دانشیار

3250

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

mmnoori@ut.ac.ir

119

محمدی پناه

فاطمه

استادیار

3556

دانشکده زیست‌ شناسی‌

fmohammadipanah@ut.ac.ir

120

محمدی زاده

محمدرضا

دانشیار

8611

دانشکده فیزیک‌

zadeh@ut.ac.ir

121

مدبری

سروش

استادیار

2985

دانشکده زمین‌ شناسی‌

modabberi@ut.ac.ir

122

مدرس

مجید

استاد

8633

دانشکده فیزیک‌

mmodares@ut.ac.ir

123

مرعشی

سیدامیر

دانشیار

66413835

بیوتکنولوژی‌

marashi@ut.ac.ir

124

مشفق

حمیدرضا

استاد

8667

دانشکده فیزیک‌

hmoshfegh@ut.ac.ir

125

مظفری

مرتضی

استادیار

2906

دانشکده زمین‌ شناسی‌

mmozafari@ut.ac.ir

126

معتمد

نسرین

دانشیار

2472

دانشکده زیست‌ شناسی‌

nmotamed@ut.ac.ir

127

مقاری

علی

استاد

3307

دانشکده شیمی‌

maghari@ut.ac.ir

128

مقیمی

حمید

استادیار

3314

دانشکده زیست‌ شناسی‌

hmoghimi@ut.ac.ir

129

ملک

معصومه

استاد

2702

دانشکده زیست‌ شناسی‌

memalek@ut.ac.ir

130

مهجورشفیعی

مسعود

دانشیار

8626

دانشکده فیزیک‌

mmshafiei@ut.ac.ir

131 منتصرکوهساری شیده دانشیار 3308 دانشکده زیست شناسی sh_montasser@ut.ac.ir

132

مهدوی

حسین

استاد

2725

دانشکده شیمی‌

hosinmahdavi@ut.ac.ir

133

مهدیقلی

کاظم

استادیار

 

دانشکده زیست‌ شناسی‌

kmahdigholi@ut.ac.ir

134

میر نژاد

حسن

دانشیار

2959

دانشکده زمین‌ شناسی‌

hmirnejad@ut.ac.ir

135

میرمعصومی

مسعود

مربی

2492

دانشکده زیست‌ شناسی‌

mirmasoumi@ut.ac.ir

136

میری

میر فائز

دانشیار

8659

دانشکده فیزیک‌

mirfaez_miri@ut.ac.ir

137

ندرلو

رضا

استادیار

2629

دانشکده زیست‌ شناسی‌

rnaderloo@ut.ac.ir

138

نعمتی خراط غازیانی

علی

استاد

2499

دانشکده شیمی‌

anemati@ut.ac.ir

139

نقیب زاده مشایخ

ابراهیم

مربی

2484

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

e.mashayekh@ut.ac.ir

140

نهال

ارشمید

دانشیار

8639

دانشکده فیزیک‌

nahal@ut.ac.ir

141

نوذری دالینی

عباس

دانشیار

2916

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

nowzari@ut.ac.ir

142

نوربالا تفتی

مهدیار

استادیار

8762

دانشکده فیزیک‌

mnoorbala@ut.ac.ir

143

نوروزی

پرویز

استاد

2294

دانشکده شیمی‌

pnorouzi@ut.ac.ir

144

نوری زنوز

محمد

استاد

8653

دانشکده فیزیک‌

nouri@ut.ac.ir

145

نوزعیم

رضا

استادیار

2906

دانشکده زمین‌ شناسی‌

nozaem@ut.ac.ir

146

نیرومند

شجاع الدین

استادیار

3266

دانشکده زمین‌ شناسی‌

niroomand@ut.ac.ir

147

نیکنام

وحید

استاد

3637

دانشکده زیست‌ شناسی‌

niknamv@ut.ac.ir

148

واعظ جوادی

فاطمه

استادیار

2959

دانشکده زمین‌ شناسی‌

vaezjavadi@ut.ac.ir

149

واعظ علائی

سید مهدی

دانشیار

8642

دانشکده فیزیک‌

smvaez@ut.ac.ir

150

یاسمی

سیامک

استاد

2615

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

yassemi@ut.ac.ir

151

یزدان بخش

نیما

استادیار

3314

دانشکده زیست‌ شناسی‌

yazdanb@ut.ac.ir