رشته های مقطع کارشناسی ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر رشته های مقطع کارشناسی ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی

طول دوره

   

ریاضی محض

۴ سال (۸ ترم)

   

ریاضی کاربردی

۴ سال (۸ ترم)

   

علوم کامپیوتر

۴ سال (۸ ترم)

   

آمار

۴ سال (۸ ترم)

   

 

رشته های مقطع کارشناسی زمین شناسی رشته های مقطع کارشناسی زمین شناسی

رشته تحصیلی

طول دوره

   

زمین شناسی عمومی

۴ سال (۸ ترم)

   

 

رشته های مقطع کارشناسی زیست شناسی رشته های مقطع کارشناسی زیست شناسی

رشته تحصیلی

طول دوره

   

بیوتکنولوژی

۴ سال (۸ ترم)

   

زیست شناسی سلولی مولکولی

۴ سال (۸ ترم)

   

علوم جانوری

۴ سال (۸ ترم)

   

علوم گیاهی

۴ سال (۸ ترم)

   

میکروبیولوژی

۴ سال (۸ ترم)

   

 

رشته های مقطع کارشناسی شیمی رشته های مقطع کارشناسی شیمی

رشته تحصیلی

طول دوره

   
شیمی محض

۴ سال (۸ ترم)

   
شیمی کاربردی ۴ سال (۸ ترم)    

 

رشته های مقطع کارشناسی فیزیک رشته های مقطع کارشناسی فیزیک

رشته تحصیلی

طول دوره

   

فیزیک

۴ سال (۸ ترم)

   

فیزیک مهندسی

۴ سال (۸ ترم)