رویدادها رویدادها

  • خانم دکتر سارا پالاسیو از موسسه ملی تحقیقات اسپانیا سخنرانی با عنوان "Living at the edge: The ecology of gypsum plants" در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت 11:45 کلاس شماره ۱۰۰ ایراد می کنند.
  • جشن فارع التحصیلی دانشجویان ورودی 1393 در تاریخ 24 اردیبهشت 1397 از ساعت 12:30 الی  15 در تالار دهشور برگزار می گردد.
  • شورای عمومی دانشکده زیست شناسی در سالن دکتر پیرالهی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت 1397 برگزار می شود.