• خانم دکتر مریم سرداری سخنرانی با عنوان "The role of α5 GABAA receptor antagonist in neurological recovery and peri-infarct brain remodeling after transient focal cerebral ischemia in mice" در تاریخ 12 تیر ۱۳۹۷ ساعت 11:30 کلاس ۱۰۰ ایراد می نمایند.

  • دانشجویان کارشناسی ارشد (ترم ۵ و بالاتر) و دکتری تخصصی (ترم ۹ و بالاتر) که نیاز به تمدید سنوات برای نیم سال اول ۱۳۹۷-۱۳۹۸ دارند، لطفا درخواست خود را به معاونت پژوهشی - تحصیلات تکمیلی از طریق پیشخوان خدمت سیستم جامع ارسال نمایند.

اخبار اخبار