• دانشجویان کارشناسی ارشد (ترم ۵ و بالاتر) و دکتری تخصصی (ترم ۹ و بالاتر) که نیاز به تمدید سنوات برای نیم سال اول ۱۳۹۷-۱۳۹۸ دارند، لطفا درخواست خود را به معاونت پژوهشی - تحصیلات تکمیلی از طریق پیشخوان خدمت سیستم جامع ارسال نمایند.

 

 
کارشناسی            تحصیلات تکمیلی

 

 

 

اخبار اخبار