اثر گرانش مجانبی آسوده بر حلهای دقیق / دانشجو: ریحانه مطیع

اثر گرانش مجانبی آسوده بر حلهای دقیق / دانشجو: ریحانه مطیع


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده فیزیک


عنوان: اثر گرانش مجانبی آسوده بر حلهای دقیق
دانشجو: ریحانه مطیع
رشته: فیزیک گرانش

استاد راهنما: علی شجاعی باغینی

زمان: سه شنبه 27 شهریور 1397، ساعت 14
مکان: سالن سخنرانی دانشکده فیزیک

چکیده
توصیف طبیعت بر پایه دو نظریه مجزای مکانیک کوانتومی و نسبیت عام چندان دلپذیر نیست، لذا جستجوی نظریه سازگار گرانش کوانتومی ضروری می نماید. برخلاف سایر برهم کنشها، کوانتش گرانش با ابزار نظریه میدان های کوانتومی واگرایی هایی به همراه دارد که با روش های مرسوم، بازبهنجارش پذیر نیست. لذا جستجوی نسقی نو ضروریست. پنداره «آسایش مجانبی» واینبرگ رویکردی قابل تأمّل بر این امرست. این پنداره وجود نقطه پابرجای غیرگاوسی در مسیر جفتیدگی دوان برهمکنش را شرط آسایش نظریه از واگرایی های فرابنفش می داند. روش تقطیع رویتر برای جستجوی چنین نقطه ای، با دو گام تطبیق برش و ارتقاء همراهست. در این رساله با استفاده از ناورداهای انحناء برای تطبیق برش، رویکردی هموردا برای ارتقاء ارائه داده ایم، چنانکه ناوردایی کنش (برخلاف روشهای پیشین) حفظ شود. همچنین اثر تصحیحات کوانتومی چنین پراسنجه مقیاسی بر حلهای دقیق معادله اینشتین نیز جستجو شده است. 

آدرس کوتاه :