احراز رتبه دوم در بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویی زمین شناسی

احراز رتبه دوم در بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویی زمین شناسی


احراز رتبه دوم  در بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویی زمین شناسی کشوری توسط خانم بهاره میدانی را به اعضای هیأت علمی و دانشجویان زمین شناسی تبریک می گوییم.

آدرس کوتاه :