احراز رتبه دوم در دهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی

احراز رتبه دوم در دهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی


احراز رتبه دوم در دهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی کشور را به انجمن علمی _ دانشجویی زیست شناسی (نشریه دنا) تبریک می گوئیم.

آدرس کوتاه :