احراز مقام اول تیمی و درخشش تیم دانشجویی "آمار" پردیس علوم، در هفدهمین مسابقه آمار کشور

احراز مقام اول تیمی و درخشش تیم دانشجویی "آمار" پردیس علوم، در هفدهمین مسابقه آمار کشور


احراز مقام اول تیمی و درخشش تیم دانشجویی "آمار" پردیس علوم، را در هفدهمین مسابقه آمار کشور- سازمان سنجش 1395- به اعضای تیم
  • آرزو باقری با کسب رتبه اول مسابقه
  • شاهین روشنی  با کسب رتبه دوم مسابقه
  • یوسف طاهری سجاسی با کسب رتبه سوم مسابقه
و اعضای محترم هیأت علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر و همچنین سرپرست تیم خانم دکتر سمانه افتخاری صمیمانه تبریک می گوئیم.

                                                                                         هیأت رئیسه پردیس علوم

 

آدرس کوتاه :