اختصاص دو بورس سالیانه از فدراسیون علوم ریاضی پاریس به دانشجویان دانشگاه تهران

اختصاص دو بورس سالیانه از فدراسیون علوم ریاضی پاریس به دانشجویان دانشگاه تهران


رئیس دانشکده ریاضی، جناب آقای دکتر یاسمی از تخصیص دو بورس به دانشجویان دانشگاه تهران از فدراسیون علوم پاریس خبر دادند. این سهمیه شامل دو بورس سالیانه به مدت یک سال می باشد. دریافت این سهمیه از این فدراسیون به همت دانشکده ریاضی پردیس علوم صورت گرفته است.

آدرس کوتاه :