نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتباط با اداره خدمات دانشجویی

ارتباط با اداره خدمات دانشجویی


 

 

مستقیم

داخلی

پس از شماره گیری

66415475

61113328

61112486

معاون دانشجویی و فرهنگی

61112462- 66971943

-

فاکس

66495292

-

رییس اداره خدمات دانشجویی

66412431

110

معاون اداره خدمات دانشجویی (امور وام)

                         66412431

112

کارشناسان امور دانشجویی( امور فارغ التحصیلی)

--

111-115

اتوماسیون تغذیه

--

109

کارشناسان امور تربیت بدنی

66415036

114

کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه

--

113

کارشناس امور مشاوره و ارتقاء تحصیلی

66971940

--