نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتباط با آموزش

ارتباط با آموزش


 

ارتباط با حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 
 
معاون تحصیلات تکمیلی و آموزشی 
 
61112797، 66461505
فاکس 
66461505
رئیس خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی 
61112721
آموزش زیست شناسی (کارشناسی) 
61113732
آموزش زیست شناسی (کارشناسی ارشد) 
61113732
آموزش زمین شناسی (کارشناسی)  
61112717
آموزش زمین شناسی (کارشناسی ارشد) 
61112717
آموزش ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر(کارشناسی) 
61113649
آموزش ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر(کارشناسی ارشد) 
61113649
آموزش شیمی(کارشناسی) 
61113640
آموزش شیمی(کارشناسی ارشد) 
61113640
آموزش فیزیک (کارشناسی) 
61118649
آموزش فیزیک (کارشناسی ارشد) 
61118620
امور فارغ التحصیلی (کارشناسی) 
61112562
امور فارغ التحصیلی (کارشناسی ارشد) 
61112562
بایگانی آموزش پردیس  61112562