نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتباط با حوزه ریاست

ارتباط با حوزه ریاست


ارتباط با حوزه ریاست
 
رئیس پردیس 
61112461،  66403672
فکس 
66405141
روابط عمومی 
66412556
امور دانشجویان شاهد وایثارگر
66415907
مدیریت شبکه و سرورها 
61112880
دفتر جذب هیأت علمی
 61113641، 66492973
میکروسکوپ الکترونی 
61112619
دستگاه  XRD  
61112619