نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتباط با حوزه معاونت مالی و اداری

ارتباط با حوزه معاونت مالی و اداری


 
ارتباط با حوزه معاونت مالی و اداری
 
 
معاون مالی و اداری 
 
61112462 ، 66495292
فاکس
66495292
رئیس امور اداری، پرسنلی و رفاهی
61113705
امور اداری
61112724
امور رفاهی
61112724 ، 66406127
امور عمومی
61113630، 66972073
دبیر خانه
61112464، 66972073
رئیس حسابداری  
61113631، 66491621
واحد حسابداری
61112465، 66965606
فاکس حسابداری
66965606
امین اموال
61112466
انبار
61113304
تاسیسات
61113227
زیراکس
61112467
نگهبانی پردیس
61112914
نگهبانی فیزیک 61118605