نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتباط با دانشکده

ارتباط با دانشکده


 

ارتباط با دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

رئیس دانشکده

66412178 و 61112295

فاکس                                         

66412178

معاون آموزشی

61112484

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

61112916

آموزش دانشکده

61113649

کتابخانه

61112627

سایت ریاضی

61113656

سایت آمار

61113657