نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتباط با دانشکده زمین شناسی

ارتباط با دانشکده زمین شناسی


 
 
رئیس دانشکده 66491623،61112623
معاون آموزشی
61113234
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
61112722
آموزش دانشکده  61112717
موزه زمین شناسی شهید زراستوند  61112490
آزمایشگاه تکتونیک– ساختمانی 61112623
آزمایشگاه فسیل گیاهی 61112623
آزمایشگاه فتوژئولوژی 61113234
آزمایشگاه ژئوشیمی 61112906
آزمایشگاه جدایش کانی 61112906
آزمایشگاه زمین شناسی اقتصادی 61112623
آزمایشگاه زمین شناسی مهندسی – پژوهشی 61112722
آزمایشگاه مینرالوگرافی 61112959
آزمایشگاه زمین شناسی–  مهندسی 61112722
آزمایشگاه عکاسی 61112623
آزمایشگاه پتروفیزیک 61112623
آزمایشگاه سنگ ورسوب شناسی 61112485
آزمایشگاه رسوب شناسی 61112485
آزمایشگاه زمین شناسی فیزیکی 61112623
آزمایشگاه سنگ شناسی میکروسکوپی 61112623
آزمایشگاه تهیه مقاطع نازک و سنگ کانی 61112619
آزمایشگاه پالینولوژی 61112913