نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتباط با دانشکده زیست شناسی

ارتباط با دانشکده زیست شناسی


 

 

رئیس و معاونین دانشکده زیست شناسی

61113314

فاکس

66492992

آموزش دانشکده

61113732

موزه گیاه شناسی (هرباریوم)

61113288

موزه جانور شناسی

61112701

آزمایشگاه جنین شناسی (آموزشی شماره 1 سلولی و مولکولی)

61112618

آزمایشگاه بافت شناسی (آموزشی شماره 1 سلولی و مولکولی)

61113390

آزمایشگاه  زیست شناسی تکوینی (پژوهشی)  

61112618

آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی کلاسیک (پژوهشی)

61112482

آزمایشگاه فیلوژنی مولکولی (پژوهشی)

61112482

آزمایشگاه علوم سلولی و مولکولی (پژوهشی)

61112723

آزمایشگاه اکستریموفیل ها (پژوهشی)

61113560

آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی (پژوهشی) 

61113560

آزمایشگاه ایمنی شناسی (آموزشی)  

61113560

آزمایشگاه هلیکوباکتربیلوری (پژوهشی) 

61112460

آزمایشگاه بیولوژی مولکولی (پژوهشی)  

61112293

آزمایشگاه کشت سلولی (پژوهشی)  

61112626

آزمایشگاه علوم اعصاب (پژوهشی) 

61112626

آزمایشگاه سلولی و مولکولی (پژوهشی) 

61112723

آزمایشگاه بیوسیستماتیک جانورشناسی (پژوهشی)  

61112701

آزمایشگاه آموزشی جانورشناسی  

61112701

آزمایشگاه اکولوژی و رفتارشناسی (پژوهشی )  

61112629