نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتباط با دانشکده شیمی

ارتباط با دانشکده شیمی


 

ارتباط با دانشکده شیمی

رئیس و معاونین دانشکده

 66495291-61113301

آموزش دانشکده

61113640

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی (دکتر زنوزی)

61112988

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه (دکتر سرشتی)

61113632

آزمایشگاه تحقیقاتی الکتروشیمی تجزیه (دکتر گنجعلی، دکتر نوروزی)

61112788

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی (دکتر بدیعی)

61112614

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی (دکتر قندی)

61112250

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی (دکتر نعمتی)

61112499

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی (دکتر عباسی)

61113644

آزمایشگاه آموزشی شیمی آلی

61112628

آزمایشگاه آموزشی شیمی فیزیک

61113707

آزمایشگاه تحقیقاتی آنالیز دستگاهی

61113300

آزمایشگاه آموزشی شیمی تجزیه

61112628

آزمایشگاه آموزشی اصول تصفیه آب

61112628

آزمایشگاه آموزشی شیمی عمومی

61112628

آزمایشگاه آموزشی شیمی معدنی

61113647

آزمایشگاه آموزشی تجزیه دستگاهی

61113300

آزمایشگاه آنالیز حرارتی

61113647
آزمایشگاه آموزشی شیمی صنعتی              61113643

 

شماره فکس به دفتر دانشکده شیمی: 66972074