ارزیابی اثرات سایتوتوکسیک عصاره های ریشه گیاه Dorema glabrum Fisch & C.A. Mey. و برخی از مشتقات کافئیک اسید تخلیص شده از آن بر روی سلول های رده AGS سرطان معده / دانشجو: ناصر جعفری

ارزیابی اثرات سایتوتوکسیک عصاره های ریشه گیاه Dorema glabrum Fisch & C.A. Mey. و برخی از مشتقات کافئیک اسید تخلیص شده از آن بر روی سلول های رده AGS سرطان معده / دانشجو: ناصر جعفری


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده زیست شناسی


عنوان: ارزیابی اثرات سایتوتوکسیک عصاره های ریشه گیاه Dorema glabrum Fisch & C.A. Mey. و برخی از مشتقات کافئیک اسید تخلیص شده از آن بر روی سلول های رده  AGS سرطان معده

دانشجو: ناصر جعفری
رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی

استاد راهنما: دکتر سید جلال زرگر
استاد مشاور: دکتر نرگس یاسا

زمان : چهارشنبه  1397/07/11   ساعت  10 صبح
مکان: ضلع شرقی دانشگاه تهران، خیابان قدس، نرسیده به خیابان طالقانی، کوچه شهید شفیعی، پلاک 17، بخش میکروبیولوژی، سالن آمفی تئاتر

چکیده :
در این مطالعه، سمیت سلولی عصاره های ریشه گیاه Dorema glabrum و پنج ترکیب فنولی پلیوساید، اکیسوساید، اسید کلروژنیک، اسید 4 و 5-دی او کافئولکونیک و سینارین  مورد بررسی قرار گرفتند بدین ترتیب که عصاره های متانولی پس از استخراج و تخلیص، بر روی سلول آدنوکاسینومای معده (AGS) انسان اثر داده شدند. نتایج نشان ‌می دهند که عصاره ریشهDorema glabrum  اثرات سمیت سلولی (سایتوتوکسیک) بر روی سلول های AGS دارد که با افزایش آپوپتوز، کاهش میزان حیات سلولی و توقف چرخه سلولی مشخص می‌شود. علاوه بر این، داده ها از اثر سایتوتوکسیکی ترکیبات فنولی بر روی سلول های سرطان معده حکایت دارند که می‌توانند آغاز آپوپتوز را القا نمایند. با این ‌وجود، علاوه بر فعالیت سایتوتوکسیکی، این ترکیبات می‌توانند به طور بالقوه چرخه سلولی را در فاز G1 متوقف کنند. 

آدرس کوتاه :