ارزیابی جامع بخش عرب از سازند سورمه در میدان سلمان / دانشجو: ابراهیم سفیداری

ارزیابی جامع بخش عرب از سازند سورمه در میدان سلمان / دانشجو: ابراهیم سفیداری


جلسه دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده زمین شناسی


عنوان: «ارزیابی جامع بخش عرب از سازند سورمه در میدان سلمان»

دانشجو: ابراهیم سفیداری      
رشتۀ: زمین‌شناسی (رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی)

استاد راهنما: دکتر عبدالحسین امینی  

زمان: سه شنبه 97/7/3 ساعت 14
مکان: پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی، سالن سمینار

آدرس کوتاه :