ارزیابی عملکرد مایعات یونی نشانده شده بر روی بستر نانو متخلخل سیلیسی در شیرین سازی گاز طبیعی

ارزیابی عملکرد مایعات یونی نشانده شده بر روی بستر نانو متخلخل سیلیسی در شیرین سازی گاز طبیعی


آگهی دفاع از رساله دکتری

عنوان: ارزیابی عملکرد مایعات یونی نشانده شده بر روی بستر نانو متخلخل سیلیسی در شیرین سازی گاز طبیعی

 

نام دانشجو : مجتبی میرزائی

رشته:  شیمی کاربردی

نام اساتید راهنما : دکتر علیرضا بدیعی، دکتر بابک مختارانی

زمان :  شنبه 1396/4/20

مکان : اتاق سمینار

چکیده: با توجه به اهمیت حذف CO2 خروجی از  جریان های گاز طبیعی و نیروگاهها و لزوم دستیابی به جاذبهای جایگزین برای ترکیبات آمینی مرسوم، عملکرد مایعات یونی در جذب گزینشی CO2 در دو حالت در راکتور تحت فشار بستهه  (Batch)حاوی مایع یونی و نیز با عبور پیوسته گاز در فشار اتمسفری (Continues) مورد مطالعه قرار گرفته است.. در ادامه نیز با تثبیت مایعات یونی بر روی بسترهای متخلخل سیلیسی، تاثیر افزایش سطح برخورد میان گاز و جاذب درر ظرفیت جذب جاذبها نیز مورد بررسی قرار گرفته است.  
  

آدرس کوتاه :