آزمایشگاه های عضو شاعا

آزمایشگاه های عضو شاعا


جدول آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی عضو شاعا در دانشکده زیست شناسی

ردیف نام آزمابشگاه آموزشی/ پژوهشی تمرکز و فعالیت اصلی عضویت در شاعا
1 فیزیولوژی جانوری آموزشی- کارشناسی آزمایشگاه های دروس حوزه فیزیولوژی جانوری دارد
2 جانورشناسی آموزشی- کارشناسی آزمایشگاه های دروس حوزه جانورشناسی دارد
3 سلولی و مولکولی 2 آموزشی- کارشناسی آزمایشگاه های دروس سلولی و مولکولی، ژنتیک، جنین شناسی و بافت شناسی دارد
4 بیوشیمی آموزشی- کارشناسی آزمایشگاه های بیوشیمی ساخنار و متابولیسم دارد
5 گیاهشناسی آموزشی- کارشناسی آزمایشگاه های دروس حوزه گیاهشناسی دارد
6 بیوسیستماتیک جانوری مولکولی پژوهشی پژوهشهای مرتبط با سیستماتیک مولکولی و فیلوژنی دارد
7 بیوسیستماتیک جانوری پژوهشی پژوهشهای میکروسکوپی، مورفولوژی و تشریح جانوری دارد
8 سلولی و مولکولی 1 پژوهشی پیام رسانی سلولی و زیست شناسی مولکولی  دارد
9 میکروبیولوژی پزشکی پژوهشی فتوتراپی و باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک  دارد

 
 
ردیف نام آزمابشگاه آموزشی/ پژوهشی تمرکز و فعالیت اصلی عضویت شاعا
1 آزمایشگاه مرکزی شماره 1 دانشگاه تهران پژوهشی خدمات آنالیز دستگاهی دارد
2 شیمی عمومی آموزشی آموزش دانشجویان کارشناسی دارد
3 شیمی آلی آموزشی آموزش دانشجویان کارشناسی دارد
4 شیمی تجزیه آموزشی آموزش دانشجویان کارشناسی دارد
5 شیمی فیزیک آموزشی آموزش دانشجویان کارشناسی دارد
6 شیمی معدنی آموزشی آموزش دانشجویان کارشناسی دارد

 

آدرس کوتاه :