نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اساتید بازنشسته پردیس علوم

اساتید بازنشسته پردیس علوم


این لیست در حال تکمیل است.

شهید مسعود علی محمدی

رتبه علمی: استاد (شهید)

پردیس علوم، دانشکده فیزیک

حسن ابراهیم زاده

رتبه علمی: استاد (بازنشسته)

پست الکترونیکی: ebizadeh@ut.ac.ir

پردیس علوم،  دانشکده زیست شناسی

رقیه باقرزاده اکبری

رتبه علمی: استاد (بازنشسته)

پست الکترونیکی:

r.bagherzadeh28@gmail.com

پردیس علوم، دانشکده فیزیک

رزومه خانم دکتر باقرزاده

مهرداد اسفندیاری شیخ شیبانی

رتبه علمی: استادیار (بازنشسته)

پست الکترونیکی: mesfandi@ut.ac.ir

پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی

           
       

علی افشاربکشلو

رتبه علمی: دانشیار (بازنشسته)

پست الکترونیکی:   aafshar@ut.ac.ir

پردیس علوم،  دانشکده فیزیک

کمال الدین بازرگانی گیلانی

رتبه علمی: استادیار (بازنشسته)

پست الکترونیکی: kbazargu@khayam.ac.ir

پردیس علوم،  زمین شناسی

محمدتقی توسلی

رتبه علمی: استاد (بازنشسته)

پست الکترونیکی: tavasoli@ut.ac.ir

پردیس علوم،  دانشکده فیزیک

مرتضی شهبازی مقدم

رتبه علمی: دانشیار (بازنشسته)

پست الکترونیکی: shahbazi@ut.ac.ir

پردیس علوم،  دانشکده فیزیک

       

نیکو صدیقی

رتبه علمی: استادیار (بازنشسته)

پست الکترونیکی: nsadighi@ut.ac.ir

پردیس علوم،  دانشکده شیمی،  بخش شیمی آلی

لطیف صفری

رتبه علمی: استادیار (بازنشسته)

پست الکترونیکی: safari@ut.ac.ir

پردیس علوم،  دانشکده زیست شناسی

حمیرا ظفرقندی

رتبه علمی: مربی (بازنشسته)

پست الکترونیکی: zafar@ut.ac.ir

پردیس علوم،  دانشکده شیمی

حسین عبادی

رتبه علمی: مربی (بازنشسته)

پست الکترونیکی: hebadi@ut.ac.ir

پردیس علوم،  دانشکده فیزیک

       

محمدسعید مجذوبی

رتبه علمی: مربی (بازنشسته)

پست الکترونیکی: majzooby@ut.ac.ir

پردیس علوم،  دانشکده فیزیک

زهرا معینی

رتبه علمی: مربی (بازنشسته)

پست الکترونیکی: moini@ut.ac.ir

پردیس علوم،  دانشکده فیزیک

علی وثوقی

رتبه علمی: دانشیار (بازنشسته)

پست الکترونیکی: vosoughf@khayam.ut.ac.ir

پردیس علوم،  دانشکده فیزیک

محمد ولی ولیزاده

رتبه علمی: استاد (بازنشسته)

پست الکترونیکی: mvalizad@ut.ac.ir

پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی

       

محمد کورنگ

رتبه علمی: مربی (بازنشسته)

پست الکترونیکی: mkorang@ut.ac.ir

پردیس علوم،  دانشکده فیزیک

سعید حاج‌امینی

رتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی: hajamini@ut.ac.ir

دانشکده زمین شناسی

رسول اخروی

رتبه علمی: دانشیار (بازنشسته)

پست الکترونیکی: okhravi@ut.ac.ir

پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی