استفاده از آنزیم TetX2 باکتریایی برای طراحی نانو زیست حسگر تشخیص تتراسایکلین ها در ماده غذایی / دانشجو: مریم بشارتی

استفاده از آنزیم TetX2 باکتریایی برای طراحی نانو زیست حسگر تشخیص تتراسایکلین ها در ماده غذایی / دانشجو: مریم بشارتی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده زیست شناسی

عنوان: استفاده از آنزیم TetX2 باکتریایی برای طراحی نانو زیست حسگر تشخیص تتراسایکلین ها در ماده غذایی

دانشجو: مریم بشارتی
رشته:  بیوتکنولوژی میکروبی

استاد راهنما: دکتر جواد حامدی

زمان: روز چهارشنبه 1398/9/27 ساعت 10
مکان: آمفی تاتر میکروبیولوژی

چکیده:

در این پژوهش پتانسیل استفاده از آنزیم تتراسایکلین مونواکسیژناز (TetX2) باکتریایی به عنوان عنصر شناساگر زیستی در زیست حسگر الکتروشیمیایی تشخیص دهنده تتراسایکلین مورد بررسی قرار گرفته است. پاسخ الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانوساختارهای کربنی مختلف به احیای اکسیژن برای ساخت یک زیست حسگر الکتروشیمیایی حساس به اکسیژن بررسی شد. همچنین انتقال مستقیم الکترون مابین هسته ردوکس TetX2 و الکترود اصلاح شده با نانو مواد کربنی با روش ولتامتری چرخه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. از میان نانوساختارهای کربنی شامل گرافن اکسید احیا شده، نانولوله کربنی چند جداره و الکترود کربن شیشه ای نانومتخلخل تهیه شده به صورت الکتروشیمیایی، الکترود کربن شیشه ای نانومتخلخل بهترین پاسخ را برای انتقال مستقیم الکترون و پاسخ به احیای اکسیژن نشان داد و به عنوان بستر تثبیت آنزیم انتخاب شد. از پلی کاتیون پلی اتیلن ایمین، برای تثبیت آنزیم بر روی سطح استفاده شد. الکترود اصلاح شده، با رنج خطی 5/0 تا 5 µM از TC و حد تشخیص nM 18 به عنوان یک زیست حسگر حساس برای تتراسایکلین معرفی شد. کارایی این زیست حسگر در ماتریکس غذایی شیر بررسی گردید و مقادیر بازیابی در طیف قابل قبولی در مقایسه با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) به-دست آمد.

 

آدرس کوتاه :