استفاده از تکنیک های الکتروشیمیایی کلاسیک و مدرن برای اندازه گیری مقادیر بسیار کم برخی از ترکیبات دارویی و آلاینده های محیطی با استفاده از الکترودهای کربنی اصلاح شده با نانو مواد، DNA ، پلیمرهای رسانا و حدواسط های الکتروفعال تازه سنتز شده / دانشجو : اسما بنانژاد

استفاده از تکنیک های الکتروشیمیایی کلاسیک و مدرن برای اندازه گیری مقادیر بسیار کم برخی از ترکیبات دارویی و آلاینده های محیطی با استفاده از الکترودهای کربنی اصلاح شده با نانو مواد، DNA ، پلیمرهای رسانا و حدواسط های الکتروفعال تازه سنتز شده / دانشجو : اسما بنانژاد


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمی

عنوان: استفاده از تکنیک های الکتروشیمیایی کلاسیک و مدرن برای اندازه گیری مقادیر بسیار کم برخی از ترکیبات دارویی و آلاینده های محیطی با استفاده از الکترودهای کربنی اصلاح شده با نانو مواد، DNA ، پلیمرهای رسانا و حدواسط های الکتروفعال تازه سنتز شده

دانشجو : اسما بنانژاد
رشته: شیمی تجزیه

استاد راهنما : پرفسور محمد رضا گنجعلی - پروفسور پرویز نوروزی

زمان : 1397/11/7
مکان : سالن 123

آدرس کوتاه :